Εισερχόμενη αλληλογραφία από τον John Καβάφη

GR-OF CA CA-SF02-S01-SS02-F20-SF001

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ

ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ:
Καταγράφεται ο μοναδικός κωδικός που έχει αποδοθεί στο επίπεδο περιγραφής ώστε να διευκολύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών σε διεθνές επίπεδο.
GR-OF CA CA-SF02-S01-SS02-F20-SF001
ΤΙΤΛΟΣ:
Αφορά στην ονομασία της ενότητας περιγραφής.
Εισερχόμενη αλληλογραφία από τον John Καβάφη
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ(ΕΣ):
Προσδιορίζεται η χρονολογία δημιουργίας της ενότητας περιγραφής.
1882-1920
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ:
Προσδιορίζεται, κάθε φορά, το επίπεδο της ενότητας περιγραφής (αρχείο, υπο-αρχείο, σειρά, υποσειρά,, φάκελος, υποφάκελος, τεκμήριο).
Υποφάκελος
ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ:
Δίνονται πληροφορίες σχετικά με τον όγκο της ενότητας περιγραφής. Στις περιπτώσεις περιγραφής τεκμηρίου, δίνονται οι αντίστοιχες διαστάσεις.

72 τεκμήρια

ΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ:
Αναφέρεται ο συντάκτης ή ο δημιουργός της ενότητας περιγραφής.

ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ:
Δίνεται μια σύντομη περίληψη του εύρους και του περιεχομένου της ενότητας περιγραφής.

Χειρόγραφες επιστολές του John Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη. Σχεδόν όλες οι επιστολές έχουν γραφεί κατά την περίοδο που ο ποιητής ήταν εγκατεστημένος στην Κωνσταντινούπολη, με τη μητέρα και δύο από τα αδέλφια του (1882-1885). Μόνο 5 επιστολές ανήκουν σε μεταγενέστερες περιόδους (1905-1920). Όλα τα τεκμήρια φέρουν χρονολογικές ενδείξεις. Οι επιστολές της περιόδου 1882-1885 είναι τοποθετημένες σε τρεις φακέλους (μέσα στους οποίους και βρέθηκαν), που φέρουν τις ενδείξεις «Γράμματα του John Καβάφη σταλμένα στον αδελφό του Κ.Φ.Κ. στην Κωνσταντινούπολη 1882 / 1883 / 1884 και 1885», γραμμένες πιθανότατα από τον Γ. Α. Παπουτσάκη.

ΠΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΛΩΣΣΑ / ΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ:
Σημειώνεται /ονται η/οι γλώσσα /ες γραφής του τεκμηρίου.

Κυρίως αγγλική. Ελάχιστα τεκμήρια στην ελληνική.

Μεταδεδομένα σε μηχαναγνώσιμη μορφή

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ
Αλληλογραφία Κ. Π. Καβάφη
Οικογενειακή αλληλογραφία
Εισερχόμενη αλληλογραφία Κ. Π. Καβάφη
Εισερχόμενη αλληλογραφία από τον John Καβάφη
Υποφάκελος SF002 - Εισερχόμενη αλληλογραφία από τον Παύλο Καβάφη
Υποφάκελος SF003 - Εισερχόμενη αλληλογραφία από διάφορους συντάκτες