Αλληλογραφία Κ. Π. Καβάφη

GR-OF CA CA-SF02-S01

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΙΡΑΣ

ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ:
Καταγράφεται ο μοναδικός κωδικός που έχει αποδοθεί στο επίπεδο περιγραφής ώστε να διευκολύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών σε διεθνές επίπεδο.
GR-OF CA CA-SF02-S01
ΤΙΤΛΟΣ:
Αφορά στην ονομασία της ενότητας περιγραφής.
Αλληλογραφία Κ. Π. Καβάφη
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ(ΕΣ):
Προσδιορίζεται η χρονολογία δημιουργίας της ενότητας περιγραφής.
1843-1933
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ:
Προσδιορίζεται, κάθε φορά, το επίπεδο της ενότητας περιγραφής (αρχείο, υπο-αρχείο, σειρά, υποσειρά,, φάκελος, υποφάκελος, τεκμήριο).
Σειρά
ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ:
Δίνονται πληροφορίες σχετικά με τον όγκο της ενότητας περιγραφής. Στις περιπτώσεις περιγραφής τεκμηρίου, δίνονται οι αντίστοιχες διαστάσεις.

3 υποσειρές, 7 φάκελοι (752 τεκμήρια)

ΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ:
Αναφέρεται ο συντάκτης ή ο δημιουργός της ενότητας περιγραφής.

ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ:
Δίνεται μια σύντομη περίληψη του εύρους και του περιεχομένου της ενότητας περιγραφής.

Η Υποσειρά 1 περιλαμβάνει την προσωπική αλληλογραφία του Καβάφη σε δύο φακέλους. Ο Φάκελος 17 περιέχει την εξερχόμενη αλληλογραφία (σε τέσσερις υποφακέλους) και ο Φάκελος 18 την εισερχόμενη (σε τρεις υποφακέλους). Η Υποσειρά 2 αποτελείται από την οικογενειακή αλληλογραφία του Καβάφη και περιλαμβάνει τρεις φακέλους. Ο Φάκελος 19 περιέχει την εξερχόμενη αλληλογραφία, ο Φάκελος 20 την εισερχόμενη (σε τρεις υποφακέλους), ενώ ο Φάκελος 21 περιέχει την αλληλογραφία μεταξύ μελών της οικογένειας Καβάφη και μεταξύ μελών της οικογένειας και τρίτων προσώπων. Η Υποσειρά 3 περιλαμβάνει τη γενική αλληλογραφία του ποιητή και διαιρείται σε δύο φακέλους. Ο Φάκελος 22 περιέχει την εισερχόμενη και εξερχόμενη υπηρεσιακή αλληλογραφία (σε δύο υποφακέλους), ενώ ο Φάκελος 23 περιέχει την αλληλογραφία μεταξύ τρίτων προσώπων.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ:
Καταγράφεται η μέθοδος επεξεργασίας του αρχειακού υλικού και δίνονται πληροφορίες για την εσωτερική δομή του αρχείου.

Θεματική ταξινόμηση και χρονολογική εσωτερικά.

ΠΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΛΩΣΣΑ / ΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ:
Σημειώνεται /ονται η/οι γλώσσα /ες γραφής του τεκμηρίου.

Ελληνική και αγγλική και δευτερευόντως γαλλική. Εντοπίζεται ένα έγγραφο στην ιταλική γλώσσα.

Μεταδεδομένα σε μηχαναγνώσιμη μορφή