Φωτογραφικό αρχείο

GR-OF CA CA-SF02-S03

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΙΡΑΣ

ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ:
Καταγράφεται ο μοναδικός κωδικός που έχει αποδοθεί στο επίπεδο περιγραφής ώστε να διευκολύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών σε διεθνές επίπεδο.
GR-OF CA CA-SF02-S03
ΤΙΤΛΟΣ:
Αφορά στην ονομασία της ενότητας περιγραφής.
Φωτογραφικό αρχείο
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ(ΕΣ):
Προσδιορίζεται η χρονολογία δημιουργίας της ενότητας περιγραφής.
1865-1932
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ:
Προσδιορίζεται, κάθε φορά, το επίπεδο της ενότητας περιγραφής (αρχείο, υπο-αρχείο, σειρά, υποσειρά,, φάκελος, υποφάκελος, τεκμήριο).
Σειρά
ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ:
Δίνονται πληροφορίες σχετικά με τον όγκο της ενότητας περιγραφής. Στις περιπτώσεις περιγραφής τεκμηρίου, δίνονται οι αντίστοιχες διαστάσεις.

1 φάκελος (80 τεκμήρια)

ΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ:
Αναφέρεται ο συντάκτης ή ο δημιουργός της ενότητας περιγραφής.

ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ:
Δίνεται μια σύντομη περίληψη του εύρους και του περιεχομένου της ενότητας περιγραφής.

Η σειρά αποτελείται από έναν φάκελο, ο οποίος περιλαμβάνει τρεις υποφακέλους. Η φωτογραφική συλλογή περιέχει προσωπικές φωτογραφίες του Καβάφη, φωτογραφίες μελών της οικογένειάς του, καθώς και φωτογραφικά πορτρέτα τρίτων προσώπων, στην πλειονότητά τους αταύτιστα.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ:
Καταγράφεται η μέθοδος επεξεργασίας του αρχειακού υλικού και δίνονται πληροφορίες για την εσωτερική δομή του αρχείου.

Θεματικός φάκελος και υποφάκελοι. Χρονολογική ταξινόμηση εσωτερικά.

ΠΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΛΩΣΣΑ / ΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ:
Σημειώνεται /ονται η/οι γλώσσα /ες γραφής του τεκμηρίου.

Τα τεκμήρια φέρουν γραφή κυρίως στη γαλλική και την αγγλική γλώσσα και δευτερευόντως στην ελληνική και την ιταλική.

Μεταδεδομένα σε μηχαναγνώσιμη μορφή

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ
Φωτογραφικό αρχείο
ΣΕΙΡΑ S01 - Αλληλογραφία Κ. Π. Καβάφη
ΣΕΙΡΑ S02 - Miscellanea (ποικίλα)