Συλλογή φωτογραφιών

GR-OF CA CA-SF02-S03-F26

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΚΕΛΟΥ

ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ:
Καταγράφεται ο μοναδικός κωδικός που έχει αποδοθεί στο επίπεδο περιγραφής ώστε να διευκολύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών σε διεθνές επίπεδο.
GR-OF CA CA-SF02-S03-F26
ΤΙΤΛΟΣ:
Αφορά στην ονομασία της ενότητας περιγραφής.
Συλλογή φωτογραφιών
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ(ΕΣ):
Προσδιορίζεται η χρονολογία δημιουργίας της ενότητας περιγραφής.
1865-1932
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ:
Προσδιορίζεται, κάθε φορά, το επίπεδο της ενότητας περιγραφής (αρχείο, υπο-αρχείο, σειρά, υποσειρά,, φάκελος, υποφάκελος, τεκμήριο).
Φάκελος
ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ:
Δίνονται πληροφορίες σχετικά με τον όγκο της ενότητας περιγραφής. Στις περιπτώσεις περιγραφής τεκμηρίου, δίνονται οι αντίστοιχες διαστάσεις.

3 υποφάκελοι

ΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ:
Αναφέρεται ο συντάκτης ή ο δημιουργός της ενότητας περιγραφής.

ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ:
Δίνεται μια σύντομη περίληψη του εύρους και του περιεχομένου της ενότητας περιγραφής.

Ο Υποφάκελος 1 περιλαμβάνει προσωπικές φωτογραφίες του Καβάφη, οι περισσότερες από τις οποίες έχουν ληφθεί στην Αλεξάνδρεια. Εντοπίζονται επίσης τρία αρνητικά. Ο Υποφάκελος 2 περιέχει φωτογραφίες μελών της άμεσης και της ευρύτερης οικογένειας του ποιητή. Ο Υποφάκελος 3 περιέχει φωτογραφικά πορτρέτα τρίτων προσώπων, τα οποία στην πλειονότητά τους δεν είναι δυνατόν να ταυτιστούν.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ:
Καταγράφεται η μέθοδος επεξεργασίας του αρχειακού υλικού και δίνονται πληροφορίες για την εσωτερική δομή του αρχείου.

Θεματική ταξινόμηση σε υποφακέλους και χρονολογική ταξινόμηση εσωτερικά.

Μεταδεδομένα σε μηχαναγνώσιμη μορφή