Προσωπικές φωτογραφίες

GR-OF CA CA-SF02-S03-F26-SF001

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ

ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ:
Καταγράφεται ο μοναδικός κωδικός που έχει αποδοθεί στο επίπεδο περιγραφής ώστε να διευκολύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών σε διεθνές επίπεδο.
GR-OF CA CA-SF02-S03-F26-SF001
ΤΙΤΛΟΣ:
Αφορά στην ονομασία της ενότητας περιγραφής.
Προσωπικές φωτογραφίες
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ(ΕΣ):
Προσδιορίζεται η χρονολογία δημιουργίας της ενότητας περιγραφής.
1865-1932
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ:
Προσδιορίζεται, κάθε φορά, το επίπεδο της ενότητας περιγραφής (αρχείο, υπο-αρχείο, σειρά, υποσειρά,, φάκελος, υποφάκελος, τεκμήριο).
Υποφάκελος
ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ:
Δίνονται πληροφορίες σχετικά με τον όγκο της ενότητας περιγραφής. Στις περιπτώσεις περιγραφής τεκμηρίου, δίνονται οι αντίστοιχες διαστάσεις.

21 τεκμήρια

ΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ:
Αναφέρεται ο συντάκτης ή ο δημιουργός της ενότητας περιγραφής.

ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ:
Δίνεται μια σύντομη περίληψη του εύρους και του περιεχομένου της ενότητας περιγραφής.

Φωτογραφίες του Καβάφη από την παιδική του ηλικία μέχρι και ένα έτος πριν από τον θάνατό του. Σε κάποιες από αυτές εικονίζεται μαζί με τα αδέλφια του, ενώ οι περισσότερες αποτελούν προσωπικά του πορτρέτα. Στις περισσότερες φωτογραφίες εικονίζεται ο ποιητής σε νεαρή ηλικία, και σε κάποιες λίγες μεγαλύτερος. Ο υποφάκελος περιλαμβάνει επίσης ένα αρνητικό σε φιλμ, καθώς και δύο γυάλινα αρνητικά. Στους φωτογράφους συγκαταλέγονται οι: Racine, Giuseppe Marzocchini & figlio, Fettel & Bernard κ.ά. Ορισμένα τεκμήρια είναι χρονολογημένα, ενώ κάποια από τα υπόλοιπα μπορούν να χρονολογηθούν κατά προσέγγιση.

Μεταδεδομένα σε μηχαναγνώσιμη μορφή

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ
Φωτογραφικό αρχείο
Συλλογή φωτογραφιών
Προσωπικές φωτογραφίες
Υποφάκελος SF002 - Οικογενειακές φωτογραφίες
Υποφάκελος SF003 - Φωτογραφίες διαφόρων