ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Οι συγκεκριμένες συντομογραφίες και σημάνσεις απαντώνται στις περιγραφές των ψηφιακών αντιγράφων και συγκεντρώνονται εδώ για τη διευκόλυνση του χρήστη.

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
χ.χ. = Χωρίς χρονολόγηση. Εμφανίζεται στο πεδίο Χρονολογία(ες).

Στην κατηγορία σημείων πρόσβασης με τίτλο Λογοτεχνικοί και άλλοι χαρακτήρες καταγράφονται πρόσωπα που εμφανίζονται σε έργα του Κ. Π. Καβάφη, συνοδευόμενα από τις παρακάτω συντομογραφίες που δηλώνουν την κατηγορία στην οποία ανήκουν:

^(Ι) = Ιστορικό Πρόσωπο
^(Μ) = Μυθολογικό Πρόσωπο
^(Λ) = Λογοτεχνικό Πρόσωπο
^(Φ) = Φανταστικό Πρόσωπο

ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
«…» = Στο πεδίο Τίτλος όταν ο τίτλος του τεκμηρίου βρίσκεται σε εισαγωγικά, αποτελεί παράθεση του τίτλου που φέρει το ίδιο το τεκμήριο. Παράδειγμα: «Τιμόλαος ο Συρακούσιος»

… = Στο πεδίο Τίτλος όταν ο τίτλος του τεκμηρίου δεν βρίσκεται σε εισαγωγικά, αυτός έχει αποδοθεί από τον/την αρχειονόμο, κατά την περιγραφή του. Παράδειγμα: Επιστολή του John Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη και Ποίημα χωρίς τίτλο

[«…»] = Στο πεδίο Τίτλος όταν ο τίτλος του τεκμηρίου βρίσκεται σε αγκύλες και εισαγωγικά, αυτός έχει αποδοθεί από τον/την αρχειονόμο με βάση τις πρώτες λέξεις του κειμένου που απεικονίζεται στο τεκμήριο. Παράδειγμα: [«The Lanès whom you loved…»]

Άγνωστος = Η ένδειξη εμφανίζεται στο πεδίο Όνομα Παραγωγού όταν ο παραγωγός του τεκμηρίου είναι άγνωστος.

[δεν ταυτίζεται] = Η ένδειξη εμφανίζεται στο πεδίο Όνομα Παραγωγού όταν ο παραγωγός του τεκμηρίου δεν είναι δυνατόν να ταυτιστεί.

[…] = Στο πεδίο Όνομα Παραγωγού όταν το όνομα βρίσκεται μέσα σε αγκύλη, η ταυτότητα του παραγωγού δεν προκύπτει ρητά από το τεκμήριο αλλά έχει αποδοθεί από τον/την αρχειονόμο κατά την περιγραφή του.

…, (;) = Η ένδειξη εμφανίζεται στο πεδίο Όνομα Παραγωγού ή/και στην κατηγορία των σημείων πρόσβασης Φυσικά Πρόσωπα, όταν μέρος του ονόματος του προσώπου (μικρό όνομα, επίθετο) δεν είναι δυνατόν να ταυτιστεί.

>Α… = Στο πεδίο Σχετικά έργα του Κ. Π. Καβάφη, καταγράφονται οι τίτλοι γνωστών έργων του Κ. Π. Καβάφη τα οποία συνδέονται με τα αντίστοιχα ψηφιακά αντίγραφα. Κάθε τίτλος συνοδεύεται από τον κωδικό λήμματος από τη Βιβλιογραφία Κ. Π. Καβάφη του Δ. Δασκαλόπουλου (Δημήτρης Δασκαλόπουλος, Βιβλιογραφία Κ. Π. Καβάφη (1886-2000), Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Θεσσαλονίκη 2003), ο οποίος δηλώνει την πρώτη δημοσίευση του κάθε έργου. Παράδειγμα: «Αλεξανδρινοί βασιλείς» >Α129.