Οικογενειακές φωτογραφίες

GR-OF CA CA-SF02-S03-F26-SF002

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ

ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ:
Καταγράφεται ο μοναδικός κωδικός που έχει αποδοθεί στο επίπεδο περιγραφής ώστε να διευκολύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών σε διεθνές επίπεδο.
GR-OF CA CA-SF02-S03-F26-SF002
ΤΙΤΛΟΣ:
Αφορά στην ονομασία της ενότητας περιγραφής.
Οικογενειακές φωτογραφίες
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ(ΕΣ):
Προσδιορίζεται η χρονολογία δημιουργίας της ενότητας περιγραφής.
1865-1919
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ:
Προσδιορίζεται, κάθε φορά, το επίπεδο της ενότητας περιγραφής (αρχείο, υπο-αρχείο, σειρά, υποσειρά,, φάκελος, υποφάκελος, τεκμήριο).
Υποφάκελος
ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ:
Δίνονται πληροφορίες σχετικά με τον όγκο της ενότητας περιγραφής. Στις περιπτώσεις περιγραφής τεκμηρίου, δίνονται οι αντίστοιχες διαστάσεις.

18 τεκμήρια

ΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ:
Αναφέρεται ο συντάκτης ή ο δημιουργός της ενότητας περιγραφής.

ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ:
Δίνεται μια σύντομη περίληψη του εύρους και του περιεχομένου της ενότητας περιγραφής.

Φωτογραφίες των αδελφών και των γονέων του Καβάφη. Επίσης, φωτογραφίες στις οποίες εικονίζονται άλλα συγγενικά πρόσωπα του ποιητή, όπως ο αδελφός του πατέρα του Γεώργιος, η σύζυγος του αδελφού του Αριστείδη, Μαρί, με την κόρη της και ανιψιά του Καβάφη Χαρίκλεια, οι αδελφές της μητέρας του Ευβουλία Παπαλαμπρινού και Αμαλία Καλλινούς, καθώς και ο σύζυγος της αδελφής της Σεβαστής, Leon Verhaeghe de Naeyer. Στους φωτογράφους συγκαταλέγονται οι Δ. Μαρτιμιανάκης, Abdullah Frères, Fettel & Bernard, N. Andriomenos κ.ά.

Μεταδεδομένα σε μηχαναγνώσιμη μορφή

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ
Φωτογραφικό αρχείο
Συλλογή φωτογραφιών
Οικογενειακές φωτογραφίες
Υποφάκελος SF001 - Προσωπικές φωτογραφίες
Υποφάκελος SF003 - Φωτογραφίες διαφόρων