Φωτογραφίες διαφόρων

GR-OF CA CA-SF02-S03-F26-SF003

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ

ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ:
Καταγράφεται ο μοναδικός κωδικός που έχει αποδοθεί στο επίπεδο περιγραφής ώστε να διευκολύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών σε διεθνές επίπεδο.
GR-OF CA CA-SF02-S03-F26-SF003
ΤΙΤΛΟΣ:
Αφορά στην ονομασία της ενότητας περιγραφής.
Φωτογραφίες διαφόρων
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ(ΕΣ):
Προσδιορίζεται η χρονολογία δημιουργίας της ενότητας περιγραφής.
1884-1893
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ:
Προσδιορίζεται, κάθε φορά, το επίπεδο της ενότητας περιγραφής (αρχείο, υπο-αρχείο, σειρά, υποσειρά,, φάκελος, υποφάκελος, τεκμήριο).
Υποφάκελος
ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ:
Δίνονται πληροφορίες σχετικά με τον όγκο της ενότητας περιγραφής. Στις περιπτώσεις περιγραφής τεκμηρίου, δίνονται οι αντίστοιχες διαστάσεις.

41 τεκμήρια

ΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ:
Αναφέρεται ο συντάκτης ή ο δημιουργός της ενότητας περιγραφής.

ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ:
Δίνεται μια σύντομη περίληψη του εύρους και του περιεχομένου της ενότητας περιγραφής.

Φωτογραφικά πορτρέτα παιδιών, ανδρών και γυναικών διαφόρων ηλικιών. Τα πρόσωπα που εικονίζονται είναι τα περισσότερα αταύτιστα. Σε ελάχιστες περιπτώσεις, οι φωτογραφίες έχουν υπογραφεί (συνήθως στο verso) από τους ίδιους τους εικονιζομένους, καθώς εντοπίζονται αφιερώσεις σε μέλη της οικογένειας Καβάφη (κυρίως στoυς αδελφούς του ποιητή Παύλο και John). Στους φωτογράφους συγκαταλέγονται οι N. Fettel, L. Fiorilo & fils, Abdullah Frères κ.ά. Πέντε από τα τεκμήρια είναι χρονολογημένα.

Μεταδεδομένα σε μηχαναγνώσιμη μορφή

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ
Φωτογραφικό αρχείο
Συλλογή φωτογραφιών
Φωτογραφίες διαφόρων
Υποφάκελος SF001 - Προσωπικές φωτογραφίες
Υποφάκελος SF002 - Οικογενειακές φωτογραφίες