ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

GR-OF CA CA-SF02

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟ-ΑΡΧΕΙΟΥ

ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ:
Καταγράφεται ο μοναδικός κωδικός που έχει αποδοθεί στο επίπεδο περιγραφής ώστε να διευκολύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών σε διεθνές επίπεδο.
GR-OF CA CA-SF02
ΤΙΤΛΟΣ:
Αφορά στην ονομασία της ενότητας περιγραφής.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ(ΕΣ):
Προσδιορίζεται η χρονολογία δημιουργίας της ενότητας περιγραφής.
1843-1933
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ:
Προσδιορίζεται, κάθε φορά, το επίπεδο της ενότητας περιγραφής (αρχείο, υπο-αρχείο, σειρά, υποσειρά,, φάκελος, υποφάκελος, τεκμήριο).
Υπο-αρχείο
ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ:
Δίνονται πληροφορίες σχετικά με τον όγκο της ενότητας περιγραφής. Στις περιπτώσεις περιγραφής τεκμηρίου, δίνονται οι αντίστοιχες διαστάσεις.

3 σειρές, 10 φάκελοι (1032 τεκμήρια)

ΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ:
Αναφέρεται ο συντάκτης ή ο δημιουργός της ενότητας περιγραφής.

ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ:
Δίνεται μια σύντομη περίληψη του εύρους και του περιεχομένου της ενότητας περιγραφής.

Το υπο-αρχείο διαιρείται σε 3 σειρές. Η Σειρά Ι περιλαμβάνει την αλληλογραφία του Καβάφη και διακρίνεται περαιτέρω σε τρεις υποσειρές, με την ακόλουθη θεματολογία: Υποσειρά 1, Προσωπική αλληλογραφία. Υποσειρά 2, Οικογενειακή αλληλογραφία. Υποσειρά 3, Γενική αλληλογραφία. Η προσωπική και η οικογενειακή αλληλογραφία διακρίνονται σε εισερχόμενη και εξερχόμενη. Η Σειρά ΙΙ περιλαμβάνει ποικίλα τεκμήρια και αποτελείται από δύο φακέλους. Ο πρώτος περιέχει κείμενα ημερολογιακού χαρακτήρα, γραμμένα από τον ποιητή, και ο δεύτερος διάφορα προσωπικά έγγραφα (νομικού, οικονομικού, προσωπικού και οικογενειακού περιεχομένου, καθώς και εφήμερα, έντυπα και έργα τρίτων). Η Σειρά ΙΙΙ αποτελείται από έναν φάκελο και περιλαμβάνει τη συλλογή φωτογραφιών, οι οποίες διακρίνονται σε προσωπικές, οικογενειακές και σε φωτογραφίες τρίτων προσώπων.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ:
Καταγράφεται η μέθοδος επεξεργασίας του αρχειακού υλικού και δίνονται πληροφορίες για την εσωτερική δομή του αρχείου.

Τα τεκμήρια του υπο-αρχείου έχουν ταξινομηθεί θεματικά, σε σειρές, υποσειρές και φακέλους, και χρονολογικά στους υποφακέλους.

ΠΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΛΩΣΣΑ / ΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ:
Σημειώνεται /ονται η/οι γλώσσα /ες γραφής του τεκμηρίου.

Η γλώσσα των τεκμηρίων είναι πρωτίστως η ελληνική και η αγγλική και δευτερευόντως η γαλλική. Εντοπίζονται ελάχιστα τεκμήρια (μία επιστολή και μικρός αριθμός φωτογραφιών) με γραφή στην ιταλική γλώσσα.

Μεταδεδομένα σε μηχαναγνώσιμη μορφή