ΕΡΓΟ

GR-OF CA CA-SF01

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟ-ΑΡΧΕΙΟΥ

ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ:
Καταγράφεται ο μοναδικός κωδικός που έχει αποδοθεί στο επίπεδο περιγραφής ώστε να διευκολύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών σε διεθνές επίπεδο.
GR-OF CA CA-SF01
ΤΙΤΛΟΣ:
Αφορά στην ονομασία της ενότητας περιγραφής.
ΕΡΓΟ
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ(ΕΣ):
Προσδιορίζεται η χρονολογία δημιουργίας της ενότητας περιγραφής.
1882-1932
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ:
Προσδιορίζεται, κάθε φορά, το επίπεδο της ενότητας περιγραφής (αρχείο, υπο-αρχείο, σειρά, υποσειρά,, φάκελος, υποφάκελος, τεκμήριο).
Υπο-αρχείο
ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ:
Δίνονται πληροφορίες σχετικά με τον όγκο της ενότητας περιγραφής. Στις περιπτώσεις περιγραφής τεκμηρίου, δίνονται οι αντίστοιχες διαστάσεις.

4 σειρές, 16 φάκελοι (725 τεκμήρια)

ΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ:
Αναφέρεται ο συντάκτης ή ο δημιουργός της ενότητας περιγραφής.

ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ:
Δίνεται μια σύντομη περίληψη του εύρους και του περιεχομένου της ενότητας περιγραφής.

Το υπο-αρχείο διαιρείται σε 4 σειρές με την ακόλουθη θεματολογία: Ποιητικό έργο, Πεζά κείμενα, Σημειώσεις του ποιητή, Μεταφράσεις και έργα τρίτων για τον Κ. Π. Καβάφη. Η πρώτη σειρά περιλαμβάνει τα ποιήματα του Κ. Π. Καβάφη, τόσο σε χειρόγραφη όσο και σε έντυπη μορφή. Η δεύτερη σειρά περιλαμβάνει τα πεζά κείμενα που συνέθεσε ο Καβάφης (λογοτεχνικά κείμενα, άρθρα και μελέτες, το λεξικό όπου θησαυρίζει ασυνήθιστες και σπάνιες λέξεις της ελληνικής γλώσσας). Στην τρίτη σειρά περιλαμβάνονται οι χειρόγραφες σημειώσεις του ποιητή που σχετίζονται με την παραγωγή του έργου του, ενώ η τέταρτη σειρά περιλαμβάνει τις μεταφράσεις των καβαφικών ποιημάτων, μελέτες για το έργο του Καβάφη, μελοποιήσεις ποιημάτων του και ζωγραφικά έργα που απεικονίζουν τη μορφή του ποιητή.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ:
Καταγράφεται η μέθοδος επεξεργασίας του αρχειακού υλικού και δίνονται πληροφορίες για την εσωτερική δομή του αρχείου.

Θεματική κατάταξη σε σειρές, φακέλους και υποφακέλους και χρονολογική ταξινόμηση εσωτερικά.

ΠΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΛΩΣΣΑ / ΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ:
Σημειώνεται /ονται η/οι γλώσσα /ες γραφής του τεκμηρίου.

Κυρίως ελληνική και δευτερευόντως αγγλική και γαλλική. Ελάχιστα κείμενα είναι γραμμένα στην ιταλική, ενώ εντοπίζονται και τρία τεκμήρια στην ολλανδική.

Μεταδεδομένα σε μηχαναγνώσιμη μορφή