Μεταφράσεις και έργα τρίτων για τον Κ. Π. Καβάφη

GR-OF CA CA-SF01-S04

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΙΡΑΣ

ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ:
Καταγράφεται ο μοναδικός κωδικός που έχει αποδοθεί στο επίπεδο περιγραφής ώστε να διευκολύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών σε διεθνές επίπεδο.
GR-OF CA CA-SF01-S04
ΤΙΤΛΟΣ:
Αφορά στην ονομασία της ενότητας περιγραφής.
Μεταφράσεις και έργα τρίτων για τον Κ. Π. Καβάφη
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ(ΕΣ):
Προσδιορίζεται η χρονολογία δημιουργίας της ενότητας περιγραφής.
1898-1929
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ:
Προσδιορίζεται, κάθε φορά, το επίπεδο της ενότητας περιγραφής (αρχείο, υπο-αρχείο, σειρά, υποσειρά,, φάκελος, υποφάκελος, τεκμήριο).
Σειρά
ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ:
Δίνονται πληροφορίες σχετικά με τον όγκο της ενότητας περιγραφής. Στις περιπτώσεις περιγραφής τεκμηρίου, δίνονται οι αντίστοιχες διαστάσεις.

5 φάκελοι (144 τεκμήρια)

ΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ:
Αναφέρεται ο συντάκτης ή ο δημιουργός της ενότητας περιγραφής.

ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ:
Δίνεται μια σύντομη περίληψη του εύρους και του περιεχομένου της ενότητας περιγραφής.

Ο πρώτος φάκελος της σειράς (12) περιέχει μεταφράσεις ποιημάτων του Καβάφη στην αγγλική γλώσσα, τις οποίες έχουν πραγματοποιήσει οι John Καβάφης, Γεώργιος Α. Βαλασόπουλος κ.ά. Στον δεύτερο φάκελο (13) περιλαμβάνονται οι μεταφράσεις ποιημάτων του Καβάφη στη γαλλική, την ιταλική και την ολλανδική γλώσσα. Ο τρίτος φάκελος της σειράς (14) περιέχει κείμενα και μελέτες τρίτων για τον Καβάφη, ενώ ο επόμενος φάκελος (15) μελοποιημένα ποιήματα του Καβάφη από τον Γ. Πονηρίδη και τον Δ. Μητρόπουλο. Ο τελευταίος φάκελος (16) περιέχει ζωγραφικά σχέδια τρίτων, που απεικονίζουν τη μορφή του ποιητή.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ:
Καταγράφεται η μέθοδος επεξεργασίας του αρχειακού υλικού και δίνονται πληροφορίες για την εσωτερική δομή του αρχείου.

Θεματικοί φάκελοι και υποφάκελοι με χρονολογική ταξινόμηση εσωτερικά.

ΠΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΛΩΣΣΑ / ΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ:
Σημειώνεται /ονται η/οι γλώσσα /ες γραφής του τεκμηρίου.

Αγγλική και ελληνική και δευτερευόντως γαλλική και ιταλική. Εντοπίζεται ένα τεκμήριο στην ολλανδική.

Μεταδεδομένα σε μηχαναγνώσιμη μορφή