Πεζά κείμενα

GR-OF CA CA-SF01-S02

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΙΡΑΣ

ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ:
Καταγράφεται ο μοναδικός κωδικός που έχει αποδοθεί στο επίπεδο περιγραφής ώστε να διευκολύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών σε διεθνές επίπεδο.
GR-OF CA CA-SF01-S02
ΤΙΤΛΟΣ:
Αφορά στην ονομασία της ενότητας περιγραφής.
Πεζά κείμενα
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ(ΕΣ):
Προσδιορίζεται η χρονολογία δημιουργίας της ενότητας περιγραφής.
1893-1910
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ:
Προσδιορίζεται, κάθε φορά, το επίπεδο της ενότητας περιγραφής (αρχείο, υπο-αρχείο, σειρά, υποσειρά,, φάκελος, υποφάκελος, τεκμήριο).
Σειρά
ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ:
Δίνονται πληροφορίες σχετικά με τον όγκο της ενότητας περιγραφής. Στις περιπτώσεις περιγραφής τεκμηρίου, δίνονται οι αντίστοιχες διαστάσεις.

3 φάκελοι (46 τεκμήρια)

ΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ:
Αναφέρεται ο συντάκτης ή ο δημιουργός της ενότητας περιγραφής.

ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ:
Δίνεται μια σύντομη περίληψη του εύρους και του περιεχομένου της ενότητας περιγραφής.

Η σειρά διαρθρώνεται σε τρεις φακέλους (4-6), ο οποίοι περιέχουν τα πεζά κείμενα του Κ. Π. Καβάφη. Ο Φάκελος 4 περιέχει χειρόγραφα λογοτεχνικά κείμενα. Ο Φάκελος 5 περιλαμβάνει κείμενα κριτικού και δοκιμιακού χαρακτήρα (άρθρα, μελέτες κ.λπ.), κάποια από τα οποία είναι ημιτελή ή σώζονται σε μορφή σημειώσεων. Ο Φάκελος 6 περιέχει τις χειρόγραφες σημειώσεις του Καβάφη για λεξικό ασυνήθιστων λέξεων και νεολογισμών, που συνέταξε ο ίδιος.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ:
Καταγράφεται η μέθοδος επεξεργασίας του αρχειακού υλικού και δίνονται πληροφορίες για την εσωτερική δομή του αρχείου.

Θεματική ταξινόμηση σε φακέλους και υποφακέλους και χρονολογική εσωτερικά.

ΠΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΛΩΣΣΑ / ΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ:
Σημειώνεται /ονται η/οι γλώσσα /ες γραφής του τεκμηρίου.

Ελληνική κυρίως και δευτερευόντως αγγλική.

Μεταδεδομένα σε μηχαναγνώσιμη μορφή