Άρθρα – Μελέτες – Σχεδιάσματα

GR-OF CA CA-SF01-S02-F05

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΚΕΛΟΥ

ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ:
Καταγράφεται ο μοναδικός κωδικός που έχει αποδοθεί στο επίπεδο περιγραφής ώστε να διευκολύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών σε διεθνές επίπεδο.
GR-OF CA CA-SF01-S02-F05
ΤΙΤΛΟΣ:
Αφορά στην ονομασία της ενότητας περιγραφής.
Άρθρα – Μελέτες – Σχεδιάσματα
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ(ΕΣ):
Προσδιορίζεται η χρονολογία δημιουργίας της ενότητας περιγραφής.
1894-1910
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ:
Προσδιορίζεται, κάθε φορά, το επίπεδο της ενότητας περιγραφής (αρχείο, υπο-αρχείο, σειρά, υποσειρά,, φάκελος, υποφάκελος, τεκμήριο).
Φάκελος
ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ:
Δίνονται πληροφορίες σχετικά με τον όγκο της ενότητας περιγραφής. Στις περιπτώσεις περιγραφής τεκμηρίου, δίνονται οι αντίστοιχες διαστάσεις.

26 τεκμήρια

ΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ:
Αναφέρεται ο συντάκτης ή ο δημιουργός της ενότητας περιγραφής.

ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ:
Δίνεται μια σύντομη περίληψη του εύρους και του περιεχομένου της ενότητας περιγραφής.

Σύντομα και εκτενέστερα χειρόγραφα πεζά κείμενα του Καβάφη, γραμμένα, τα περισσότερα, από τον ίδιο (ανάμεσά τους «Το τέλος του Οδυσσέως», «Ολίγαι σελίδες περί των σοφιστών» κ.ά.). Πρόκειται κυρίως για κριτικά ή δοκιμιακού χαρακτήρα κείμενα, κάποια από τα οποία είναι ημιτελή ή σε μορφή εκτενών σημειώσεων. Δύο από τα τεκμήρια φέρουν χρονολογικές ενδείξεις.

ΠΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΛΩΣΣΑ / ΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ:
Σημειώνεται /ονται η/οι γλώσσα /ες γραφής του τεκμηρίου.

Τα περισσότερα κείμενα είναι γραμμένα στην ελληνική και κάποια στην αγγλική γλώσσα.

Μεταδεδομένα σε μηχαναγνώσιμη μορφή

Πεζά κείμενα
Άρθρα – Μελέτες – Σχεδιάσματα
Φάκελος F04 - Λογοτεχνικά κείμενα
Φάκελος F06 - «Το Λεξικό των παραθεμάτων»