Ποιήματα

GR-OF CA CA-SF01-S01

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΙΡΑΣ

ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ:
Καταγράφεται ο μοναδικός κωδικός που έχει αποδοθεί στο επίπεδο περιγραφής ώστε να διευκολύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών σε διεθνές επίπεδο.
GR-OF CA CA-SF01-S01
ΤΙΤΛΟΣ:
Αφορά στην ονομασία της ενότητας περιγραφής.
Ποιήματα
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ(ΕΣ):
Προσδιορίζεται η χρονολογία δημιουργίας της ενότητας περιγραφής.
1882-1932
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ:
Προσδιορίζεται, κάθε φορά, το επίπεδο της ενότητας περιγραφής (αρχείο, υπο-αρχείο, σειρά, υποσειρά,, φάκελος, υποφάκελος, τεκμήριο).
Σειρά
ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ:
Δίνονται πληροφορίες σχετικά με τον όγκο της ενότητας περιγραφής. Στις περιπτώσεις περιγραφής τεκμηρίου, δίνονται οι αντίστοιχες διαστάσεις.

3 φάκελοι (311 τεκμήρια)

ΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ:
Αναφέρεται ο συντάκτης ή ο δημιουργός της ενότητας περιγραφής.

ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ:
Δίνεται μια σύντομη περίληψη του εύρους και του περιεχομένου της ενότητας περιγραφής.

Φάκελος 1: Χειρόγραφα ποιήματα (ποιήματα γραμμένα από τον Καβάφη και αυτοσχέδια τυπογραφικά δοκίμια από τον ίδιο). Φάκελος 2: Ποιήματα σε έντυπη μορφή (φυλλάδια και μονόφυλλα, ποιητικές συλλογές). Φάκελος 3: Κατάλογοι ποιημάτων και κατάλογοι διανομής τευχών και ποιητικών συλλογών (τίτλοι ποιημάτων και θεματικές κατηγορίες, κατάλογοι δημοσιεύσεων έργων του Καβάφη και κατάλογοι διανομής του έργου του, καταρτισμένοι από τον ίδιο).

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ:
Καταγράφεται η μέθοδος επεξεργασίας του αρχειακού υλικού και δίνονται πληροφορίες για την εσωτερική δομή του αρχείου.

Θεματική ταξινόμηση σε φακέλους και υποφακέλους και χρονολογική εσωτερικά.

ΠΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΛΩΣΣΑ / ΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ:
Σημειώνεται /ονται η/οι γλώσσα /ες γραφής του τεκμηρίου.

Κυρίως ελληνική. Μικρός αριθμός τεκμηρίων έχει γραφεί στην αγγλική γλώσσα.

Μεταδεδομένα σε μηχαναγνώσιμη μορφή