Κείμενα και μελέτες για τον Κ. Π. Καβάφη

GR-OF CA CA-SF01-S04-F14

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΚΕΛΟΥ

ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ:
Καταγράφεται ο μοναδικός κωδικός που έχει αποδοθεί στο επίπεδο περιγραφής ώστε να διευκολύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών σε διεθνές επίπεδο.
GR-OF CA CA-SF01-S04-F14
ΤΙΤΛΟΣ:
Αφορά στην ονομασία της ενότητας περιγραφής.
Κείμενα και μελέτες για τον Κ. Π. Καβάφη
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ(ΕΣ):
Προσδιορίζεται η χρονολογία δημιουργίας της ενότητας περιγραφής.
1929
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ:
Προσδιορίζεται, κάθε φορά, το επίπεδο της ενότητας περιγραφής (αρχείο, υπο-αρχείο, σειρά, υποσειρά,, φάκελος, υποφάκελος, τεκμήριο).
Φάκελος
ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ:
Δίνονται πληροφορίες σχετικά με τον όγκο της ενότητας περιγραφής. Στις περιπτώσεις περιγραφής τεκμηρίου, δίνονται οι αντίστοιχες διαστάσεις.

3 τεκμήρια

ΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ:
Αναφέρεται ο συντάκτης ή ο δημιουργός της ενότητας περιγραφής.

ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ:
Δίνεται μια σύντομη περίληψη του εύρους και του περιεχομένου της ενότητας περιγραφής.

Δοκίμιο του Ιωάννη Μαιναλιώτη, επιγραφόμενο «Το καβαφικό έργο», χειρόγραφο του συγγραφέα (1929). Δακτυλόγραφο κείμενο του Raymond Torcy στα γαλλικά, επιγραφόμενο «Aristobule», με τη χειρόγραφη υπογραφή του συντάκτη και χειρόγραφες σημειώσεις του Καβάφη. Το ένα από τα τεκμήρια είναι χρονολογημένο.

ΠΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΛΩΣΣΑ / ΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ:
Σημειώνεται /ονται η/οι γλώσσα /ες γραφής του τεκμηρίου.

Ελληνική και γαλλική

Μεταδεδομένα σε μηχαναγνώσιμη μορφή

Μεταφράσεις και έργα τρίτων για τον Κ. Π. Καβάφη
Κείμενα και μελέτες για τον Κ. Π. Καβάφη
Φάκελος F12 - Μεταφράσεις έργων στην αγγλική γλώσσα
Φάκελος F13 - Μεταφράσεις σε άλλες γλώσσες
Φάκελος F15 - Μελοποιημένα έργα του Κ. Π. Καβάφη
Φάκελος F16 - Ζωγραφικά σχέδια