Μελοποιημένα έργα του Κ. Π. Καβάφη

GR-OF CA CA-SF01-S04-F15

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΚΕΛΟΥ

ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ:
Καταγράφεται ο μοναδικός κωδικός που έχει αποδοθεί στο επίπεδο περιγραφής ώστε να διευκολύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών σε διεθνές επίπεδο.
GR-OF CA CA-SF01-S04-F15
ΤΙΤΛΟΣ:
Αφορά στην ονομασία της ενότητας περιγραφής.
Μελοποιημένα έργα του Κ. Π. Καβάφη
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ(ΕΣ):
Προσδιορίζεται η χρονολογία δημιουργίας της ενότητας περιγραφής.
χ.χ.
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ:
Προσδιορίζεται, κάθε φορά, το επίπεδο της ενότητας περιγραφής (αρχείο, υπο-αρχείο, σειρά, υποσειρά,, φάκελος, υποφάκελος, τεκμήριο).
Φάκελος
ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ:
Δίνονται πληροφορίες σχετικά με τον όγκο της ενότητας περιγραφής. Στις περιπτώσεις περιγραφής τεκμηρίου, δίνονται οι αντίστοιχες διαστάσεις.

8 τεκμήρια

ΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ:
Αναφέρεται ο συντάκτης ή ο δημιουργός της ενότητας περιγραφής.

ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ:
Δίνεται μια σύντομη περίληψη του εύρους και του περιεχομένου της ενότητας περιγραφής.

Χειρόγραφα μουσικά τεμάχια (παρτιτούρες) του Γεωργίου Πονηρίδη, με μουσική που συνέθεσε για φωνή και πιάνο πάνω σε τρία ποιήματα του Καβάφη («Επέστρεφε», «Ηδονή», «Του μαγαζιού»). Αθηναϊκή έκδοση του έργου «10 Inventions» που συνέθεσε ο Δημήτρης Μητρόπουλος σε ποίηση του Καβάφη. Ιδιόχειρη αφιέρωση του συνθέτη στον ποιητή (1927).

ΠΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΛΩΣΣΑ / ΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ:
Σημειώνεται /ονται η/οι γλώσσα /ες γραφής του τεκμηρίου.

Ελληνική, γαλλική

Μεταδεδομένα σε μηχαναγνώσιμη μορφή

Μεταφράσεις και έργα τρίτων για τον Κ. Π. Καβάφη
Μελοποιημένα έργα του Κ. Π. Καβάφη
Φάκελος F12 - Μεταφράσεις έργων στην αγγλική γλώσσα
Φάκελος F13 - Μεταφράσεις σε άλλες γλώσσες
Φάκελος F14 - Κείμενα και μελέτες για τον Κ. Π. Καβάφη
Φάκελος F16 - Ζωγραφικά σχέδια