Ζωγραφικά σχέδια

GR-OF CA CA-SF01-S04-F16

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΚΕΛΟΥ

ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ:
Καταγράφεται ο μοναδικός κωδικός που έχει αποδοθεί στο επίπεδο περιγραφής ώστε να διευκολύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών σε διεθνές επίπεδο.
GR-OF CA CA-SF01-S04-F16
ΤΙΤΛΟΣ:
Αφορά στην ονομασία της ενότητας περιγραφής.
Ζωγραφικά σχέδια
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ(ΕΣ):
Προσδιορίζεται η χρονολογία δημιουργίας της ενότητας περιγραφής.
1918-1929
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ:
Προσδιορίζεται, κάθε φορά, το επίπεδο της ενότητας περιγραφής (αρχείο, υπο-αρχείο, σειρά, υποσειρά,, φάκελος, υποφάκελος, τεκμήριο).
Φάκελος
ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ:
Δίνονται πληροφορίες σχετικά με τον όγκο της ενότητας περιγραφής. Στις περιπτώσεις περιγραφής τεκμηρίου, δίνονται οι αντίστοιχες διαστάσεις.

20 τεκμήρια

ΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ:
Αναφέρεται ο συντάκτης ή ο δημιουργός της ενότητας περιγραφής.

ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ:
Δίνεται μια σύντομη περίληψη του εύρους και του περιεχομένου της ενότητας περιγραφής.

Ζωγραφικά σχέδια διαφόρων καλλιτεχνών (Κ. Μαλέας, P. Radovich, Ν. Γώγος, Ευθ. Παπαδημητρίου, Γ. Κεφαλληνός κ.ά.), τα οποία στην πλειονότητά τους απεικονίζουν τη μορφή του Καβάφη. Δύο από αυτά είναι έντυπα, κάποια είναι πολυγραφημένα, ενώ περιλαμβάνονται και μία φωτογραφία σχεδίου καθώς και σχέδιο δημοσιευμένο σε γαλλόφωνο έντυπο. Τα περισσότερα έργα έχουν φιλοτεχνηθεί με μολύβι. Κάποια από τα σχέδια είναι ενυπόγραφα. Επτά από τα τεκμήρια φέρουν χρονολογικές ενδείξεις.

Μεταδεδομένα σε μηχαναγνώσιμη μορφή

Μεταφράσεις και έργα τρίτων για τον Κ. Π. Καβάφη
Ζωγραφικά σχέδια
Φάκελος F12 - Μεταφράσεις έργων στην αγγλική γλώσσα
Φάκελος F13 - Μεταφράσεις σε άλλες γλώσσες
Φάκελος F14 - Κείμενα και μελέτες για τον Κ. Π. Καβάφη
Φάκελος F15 - Μελοποιημένα έργα του Κ. Π. Καβάφη