Οικογενειακή αλληλογραφία

GR-OF CA CA-SF02-S01-SS02

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΣΕΙΡΑΣ

ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ:
Καταγράφεται ο μοναδικός κωδικός που έχει αποδοθεί στο επίπεδο περιγραφής ώστε να διευκολύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών σε διεθνές επίπεδο.
GR-OF CA CA-SF02-S01-SS02
ΤΙΤΛΟΣ:
Αφορά στην ονομασία της ενότητας περιγραφής.
Οικογενειακή αλληλογραφία
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ(ΕΣ):
Προσδιορίζεται η χρονολογία δημιουργίας της ενότητας περιγραφής.
1843-1932
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ:
Προσδιορίζεται, κάθε φορά, το επίπεδο της ενότητας περιγραφής (αρχείο, υπο-αρχείο, σειρά, υποσειρά,, φάκελος, υποφάκελος, τεκμήριο).
Υποσειρά
ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ:
Δίνονται πληροφορίες σχετικά με τον όγκο της ενότητας περιγραφής. Στις περιπτώσεις περιγραφής τεκμηρίου, δίνονται οι αντίστοιχες διαστάσεις.

3 φάκελοι (280 τεκμήρια)

ΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ:
Αναφέρεται ο συντάκτης ή ο δημιουργός της ενότητας περιγραφής.

ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ:
Δίνεται μια σύντομη περίληψη του εύρους και του περιεχομένου της ενότητας περιγραφής.

Η υποσειρά περιλαμβάνει τρεις φακέλους. Ο πρώτος φάκελος (19) περιέχει την εξερχόμενη αλληλογραφία του Καβάφη προς μέλη της οικογένειάς του. Ο δεύτερος φάκελος (20) περιέχει τις επιστολές προς τον Καβάφη από μέλη της οικογένειάς του, σε τρεις υποφακέλους. Ο τρίτος φάκελος (21) περιέχει την αλληλογραφία ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας του ποιητή, καθώς και την αλληλογραφία μεταξύ των μελών της οικογένειας και τρίτων.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ:
Καταγράφεται η μέθοδος επεξεργασίας του αρχειακού υλικού και δίνονται πληροφορίες για την εσωτερική δομή του αρχείου.

Θεματικοί φάκελοι και υποφάκελοι με χρονολογική ταξινόμηση εσωτερικά.

ΠΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΛΩΣΣΑ / ΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ:
Σημειώνεται /ονται η/οι γλώσσα /ες γραφής του τεκμηρίου.

Ελληνική και αγγλική. Ολιγάριθμα τεκμήρια είναι γραμμένα στη γαλλική γλώσσα.

Μεταδεδομένα σε μηχαναγνώσιμη μορφή