Αλληλογραφία μεταξύ μελών της οικογένειας Καβάφη και μελών της οικογένειας με τρίτους

GR-OF CA CA-SF02-S01-SS02-F21

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΚΕΛΟΥ

ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ:
Καταγράφεται ο μοναδικός κωδικός που έχει αποδοθεί στο επίπεδο περιγραφής ώστε να διευκολύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών σε διεθνές επίπεδο.
GR-OF CA CA-SF02-S01-SS02-F21
ΤΙΤΛΟΣ:
Αφορά στην ονομασία της ενότητας περιγραφής.
Αλληλογραφία μεταξύ μελών της οικογένειας Καβάφη και μελών της οικογένειας με τρίτους
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ(ΕΣ):
Προσδιορίζεται η χρονολογία δημιουργίας της ενότητας περιγραφής.
1843-1920
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ:
Προσδιορίζεται, κάθε φορά, το επίπεδο της ενότητας περιγραφής (αρχείο, υπο-αρχείο, σειρά, υποσειρά,, φάκελος, υποφάκελος, τεκμήριο).
Φάκελος
ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ:
Δίνονται πληροφορίες σχετικά με τον όγκο της ενότητας περιγραφής. Στις περιπτώσεις περιγραφής τεκμηρίου, δίνονται οι αντίστοιχες διαστάσεις.

38 τεκμήρια

ΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ:
Αναφέρεται ο συντάκτης ή ο δημιουργός της ενότητας περιγραφής.

ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ:
Δίνεται μια σύντομη περίληψη του εύρους και του περιεχομένου της ενότητας περιγραφής.

Χειρόγραφες επιστολές μεταξύ μελών της ευρύτερης οικογένειας του Καβάφη, καθώς και μελών της οικογένειας με τρίτους. Στους επιστολογράφους και τους παραλήπτες συγκαταλέγονται οι Γεώργιος Ι. Καβάφης, Πέτρος Ι. Καβάφης, Χαρίκλεια Καβάφη, Παύλος Καβάφης, Αμαλία Καλλινούς, Αριστείδης Καβάφης κ.ά. Συνολικά 35 από τα έγγραφα είναι χρονολογημένα.

ΠΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΛΩΣΣΑ / ΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ:
Σημειώνεται /ονται η/οι γλώσσα /ες γραφής του τεκμηρίου.

Ελληνική και αγγλική και δευτερευόντως γαλλική

Μεταδεδομένα σε μηχαναγνώσιμη μορφή

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ
Αλληλογραφία Κ. Π. Καβάφη
Οικογενειακή αλληλογραφία
Αλληλογραφία μεταξύ μελών της οικογένειας Καβάφη και μελών της οικογένειας με τρίτους
Φάκελος F19 - Σχέδια και αντίγραφα επιστολών του Κ. Π. Καβάφη
Φάκελος F20 - Εισερχόμενη αλληλογραφία Κ. Π. Καβάφη