Εισερχόμενη αλληλογραφία από διάφορους συντάκτες

GR-OF CA CA-SF02-S01-SS02-F20-SF003

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ

ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ:
Καταγράφεται ο μοναδικός κωδικός που έχει αποδοθεί στο επίπεδο περιγραφής ώστε να διευκολύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών σε διεθνές επίπεδο.
GR-OF CA CA-SF02-S01-SS02-F20-SF003
ΤΙΤΛΟΣ:
Αφορά στην ονομασία της ενότητας περιγραφής.
Εισερχόμενη αλληλογραφία από διάφορους συντάκτες
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ(ΕΣ):
Προσδιορίζεται η χρονολογία δημιουργίας της ενότητας περιγραφής.
1883-1932
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ:
Προσδιορίζεται, κάθε φορά, το επίπεδο της ενότητας περιγραφής (αρχείο, υπο-αρχείο, σειρά, υποσειρά,, φάκελος, υποφάκελος, τεκμήριο).
Υποφάκελος
ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ:
Δίνονται πληροφορίες σχετικά με τον όγκο της ενότητας περιγραφής. Στις περιπτώσεις περιγραφής τεκμηρίου, δίνονται οι αντίστοιχες διαστάσεις.

38 τεκμήρια

ΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ:
Αναφέρεται ο συντάκτης ή ο δημιουργός της ενότητας περιγραφής.

ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ:
Δίνεται μια σύντομη περίληψη του εύρους και του περιεχομένου της ενότητας περιγραφής.

Χειρόγραφες επιστολές προς τον Καβάφη από μέλη της ευρύτερης οικογένειάς του. Ανάμεσά τους οι Αμαλία Πάππου, Χαρίκλεια Καβάφη, Ευβουλία Παπαλαμπρινού, Αμαλία Καλλινούς, Μαριγώ Καβάφη κ.ά. Οι επιστολές ήταν αρχικά τοποθετημένες σε αυτοσχέδιο φάκελο από χαρτί με την ένδειξη «Γράμματα της μητέρας του – Ό,τι αφορά την οικογένεια της μητέρας του», γραμμένη από τη Ρίκα Σεγκοπούλου. Συνολικά 35 από τα τεκμήρια είναι χρονολογημένα.

ΠΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΛΩΣΣΑ / ΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ:
Σημειώνεται /ονται η/οι γλώσσα /ες γραφής του τεκμηρίου.

Κυρίως ελληνική και δευτερευόντως αγγλική και γαλλική

Μεταδεδομένα σε μηχαναγνώσιμη μορφή

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ
Αλληλογραφία Κ. Π. Καβάφη
Οικογενειακή αλληλογραφία
Εισερχόμενη αλληλογραφία Κ. Π. Καβάφη
Εισερχόμενη αλληλογραφία από διάφορους συντάκτες
Υποφάκελος SF001 - Εισερχόμενη αλληλογραφία από τον John Καβάφη
Υποφάκελος SF002 - Εισερχόμενη αλληλογραφία από τον Παύλο Καβάφη