Νομικά έγγραφα

GR-OF CA CA-SF02-S02-F25-SF001

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ

ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ:
Καταγράφεται ο μοναδικός κωδικός που έχει αποδοθεί στο επίπεδο περιγραφής ώστε να διευκολύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών σε διεθνές επίπεδο.
GR-OF CA CA-SF02-S02-F25-SF001
ΤΙΤΛΟΣ:
Αφορά στην ονομασία της ενότητας περιγραφής.
Νομικά έγγραφα
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ(ΕΣ):
Προσδιορίζεται η χρονολογία δημιουργίας της ενότητας περιγραφής.
1849-1932
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ:
Προσδιορίζεται, κάθε φορά, το επίπεδο της ενότητας περιγραφής (αρχείο, υπο-αρχείο, σειρά, υποσειρά,, φάκελος, υποφάκελος, τεκμήριο).
Υποφάκελος
ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ:
Δίνονται πληροφορίες σχετικά με τον όγκο της ενότητας περιγραφής. Στις περιπτώσεις περιγραφής τεκμηρίου, δίνονται οι αντίστοιχες διαστάσεις.

14 τεκμήρια

ΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ:
Αναφέρεται ο συντάκτης ή ο δημιουργός της ενότητας περιγραφής.

ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ:
Δίνεται μια σύντομη περίληψη του εύρους και του περιεχομένου της ενότητας περιγραφής.

Ο υποφάκελος περιλαμβάνει επίσημα κρατικά έγγραφα τόσο του ίδιου του Καβάφη όσο και μελών της οικογένειάς του. Ανάμεσα σ’ αυτά, περιλαμβάνονται τα διαβατήρια της μητέρας του, του πατέρα του και του ίδιου, διαμονητήρια για επισκέψεις στην Ελλάδα, το πιστοποιητικό βάπτισης του Καβάφη, το συμβόλαιο πρόσληψής του στο Υπουργείο Δημοσίων Έργων της Αιγύπτου, καθώς και το πιστοποιητικό απονομής του παρασήμου του Τάγματος του Φοίνικος (1926) στον ποιητή. Όλα τα τεκμήρια του υποφακέλου είναι χρονολογημένα.

ΠΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΛΩΣΣΑ / ΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ:
Σημειώνεται /ονται η/οι γλώσσα /ες γραφής του τεκμηρίου.

Κυρίως ελληνική και δευτερευόντως αγγλική και γαλλική

Μεταδεδομένα σε μηχαναγνώσιμη μορφή

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ
Miscellanea (ποικίλα)
Ποικίλα προσωπικά
Νομικά έγγραφα
Υποφάκελος SF002 - Γενεαλογικά στοιχεία
Υποφάκελος SF003 - Σημειώματα οικονομικού χαρακτήρα
Υποφάκελος SF004 - Προσωπικές σημειώσεις
Υποφάκελος SF005 - Ποικίλα οικογενειακά
Υποφάκελος SF007 - Τύπος - Έντυπα
Υποφάκελος SF008 - Έργα τρίτων