Πιστοποιητικά

GR-OF CA CA-SF02-S02-F25-SF001-0004 (1093)
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ
ΕΣΤΙΑΣΗ
ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ
ΛΗΨΗ
ΛΗΨΗ ΟΛΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ

ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ:
Καταγράφεται ο μοναδικός κωδικός που έχει αποδοθεί στο επίπεδο περιγραφής ώστε να διευκολύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών σε διεθνές επίπεδο.
GR-OF CA CA-SF02-S02-F25-SF001-0004 (1093)
ΤΙΤΛΟΣ:
Αφορά στην ονομασία της ενότητας περιγραφής.
Πιστοποιητικά
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ(ΕΣ):
Προσδιορίζεται η χρονολογία δημιουργίας της ενότητας περιγραφής.
1889-1915
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ:
Προσδιορίζεται, κάθε φορά, το επίπεδο της ενότητας περιγραφής (αρχείο, υπο-αρχείο, σειρά, υποσειρά,, φάκελος, υποφάκελος, τεκμήριο).
Τεκμήριο
ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ:
Δίνονται πληροφορίες σχετικά με τον όγκο της ενότητας περιγραφής. Στις περιπτώσεις περιγραφής τεκμηρίου, δίνονται οι αντίστοιχες διαστάσεις.

43 x 34 εκ.

ΠΑΛΑΙΑ ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ:
Καταγράφεται η προηγούμενη αναφορά αναζήτησης του τεκμηρίου όπως εμφανίζεται στον Ιστορικό Κατάλογο Γ. Π. Σαββίδη.

ΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ:
Αναφέρεται ο συντάκτης ή ο δημιουργός της ενότητας περιγραφής.

ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ:
Δίνεται μια σύντομη περίληψη του εύρους και του περιεχομένου της ενότητας περιγραφής.

Χειρόγραφο πιστοποιητικό βάπτισης του Καβάφη στην πρώτη σελίδα τετρασέλιδου. Οι υπόλοιπες σελίδες κενές. Πάνω αριστερά στην πρώτη σελίδα ο έντυπος λογότυπος της Ελληνικής Κοινότητος Αλεξανδρείας. Το πιστοποιητικό αναφέρει ότι ο Κ. Π. Καβάφης γεννήθηκε στις 17-4-1863 στην Αλεξάνδρεια και βαπτίστηκε στις 28-5-1864 στον ναό του Ευαγγελισμού, με ανάδοχο την Αμαλία Πιταρίδου. Εκδόθηκε στις 9/21-3-1889. Χειρόγραφη σημείωση σε υπηρεσιακό φύλλο του Υπουργείου Δημοσίων Έργων, το οποίο χρησίμευε ως προμετωπίδα για αντίγραφο του πιστοποιητικού βάπτισης και της αγγλικής μετάφρασής του. Αντίγραφο του πιστοποιητικού βάπτισης του Καβάφη, γραμμένο από τον ίδιο στην πρώτη σελίδα τετρασέλιδου. Ημερομηνία έκδοσης 26-2/10-3-1898. Χειρόγραφη αγγλική μετάφραση του πιστοποιητικού βάπτισης του ποιητή, γραμμένη από τον ίδιο στην πρώτη σελίδα τετρασέλιδου. Χειρόγραφες σημειώσεις στα αγγλικά, στα ελληνικά και στα γαλλικά, συνοδευτικές αντιγράφου (ηλιοτυπίας) του πρωτότυπου πιστοποιητικού βάπτισης, στην πρώτη σελίδα διαγραμμισμένου τετρασέλιδου. Ηλιοτυπία του πιστοποιητικού βάπτισης (26-2/10-3-1898).

ΠΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:
Προσδιορίζονται οι περιορισμοί στην αναπαραγωγή της ενότητας περιγραφής.
ΓΛΩΣΣΑ / ΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ:
Σημειώνεται /ονται η/οι γλώσσα /ες γραφής του τεκμηρίου.

Ελληνική κυρίως

ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Δίνονται πληροφορίες για τα ιδιαίτερα φυσικά χαρακτηριστικά του τεκμηρίου.

Γραφή με μελάνι. Φθορά φυσικού τεκμηρίου: οξειδώσεις, σχισίματα και οπές. Υδατόσημα: Gouvernement Egyptien, Marmaty Mill J.G.A.

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Δίνονται λέξεις-κλειδιά με σκοπό τη διευκόλυνση της αναζήτησης πληροφοριών εντός του αρχείου.

Μεταδεδομένα σε μηχαναγνώσιμη μορφή

DOI: 10.26256/ca-sf02-s02-f25-sf001-0004
BIB File icon
Κατεβάστε τα μεταδεδομένα του τεκμηρίου σε μορφή BibTeX
Το αρχείο BIB περιέχει τα μεταδεδομένα του DOI σε μορφή BibTeX
EAD XML icon
Κατεβάστε την τεκμηρίωση του αρχείου σε μορφότυπο XML
Το αρχείο EAD XML file περιέχει την τεκμηρίωση του ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΒΑΦΗ, Κ. Π. σε μηχαναγνώσιμη μορφή