Ποικίλα προσωπικά

GR-OF CA CA-SF02-S02-F25

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΚΕΛΟΥ

ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ:
Καταγράφεται ο μοναδικός κωδικός που έχει αποδοθεί στο επίπεδο περιγραφής ώστε να διευκολύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών σε διεθνές επίπεδο.
GR-OF CA CA-SF02-S02-F25
ΤΙΤΛΟΣ:
Αφορά στην ονομασία της ενότητας περιγραφής.
Ποικίλα προσωπικά
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ(ΕΣ):
Προσδιορίζεται η χρονολογία δημιουργίας της ενότητας περιγραφής.
1849-1933
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ:
Προσδιορίζεται, κάθε φορά, το επίπεδο της ενότητας περιγραφής (αρχείο, υπο-αρχείο, σειρά, υποσειρά,, φάκελος, υποφάκελος, τεκμήριο).
Φάκελος
ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ:
Δίνονται πληροφορίες σχετικά με τον όγκο της ενότητας περιγραφής. Στις περιπτώσεις περιγραφής τεκμηρίου, δίνονται οι αντίστοιχες διαστάσεις.

8 υποφάκελοι (193 τεκμήρια)

ΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ:
Αναφέρεται ο συντάκτης ή ο δημιουργός της ενότητας περιγραφής.

ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ:
Δίνεται μια σύντομη περίληψη του εύρους και του περιεχομένου της ενότητας περιγραφής.

Ο υποφάκελος 1 περιέχει έγγραφα νομικής φύσης. Ο υποφάκελος 2 περιέχει χειρόγραφα σχετικά με την οικογένεια του ποιητή και τα μέλη της, με υλικό που εκτείνεται χρονικά από τον 18ο αιώνα μέχρι την εποχή του Κ. Π. Καβάφη. Περιλαμβάνονται, επίσης, οικογενειακά δέντρα. Ο υποφάκελος 3 περιέχει σημειώματα οικονομικού περιεχομένου, τα οποία αφορούν τον Καβάφη και έχουν γραφεί από τον ίδιο. Ο υποφάκελος 4 περιλαμβάνει ιδιόχειρα σημειώματα του Καβάφη προσωπικού χαρακτήρα. Ο υποφάκελος 5 περιέχει τεκμήρια σχετιζόμενα με την άμεση οικογένεια του ποιητή. Ο υποφάκελος 6 περιέχει εφήμερα (επισκεπτήρια, θεατρικά προγράμματα κλπ). Ο υποφάκελος 7 περιέχει έντυπα (εφημερίδες και περιοδικά) και αποκόμματα Τύπου. Ο υποφάκελος 8 περιέχει έργα τρίτων προσώπων.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ:
Καταγράφεται η μέθοδος επεξεργασίας του αρχειακού υλικού και δίνονται πληροφορίες για την εσωτερική δομή του αρχείου.

Τα τεκμήρια κάθε θεματικού υποφακέλου έχουν ταξινομηθεί χρονολογικά.

ΠΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΛΩΣΣΑ / ΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ:
Σημειώνεται /ονται η/οι γλώσσα /ες γραφής του τεκμηρίου.

Η πλειονότητα των τεκμηρίων έχει γραφεί στα ελληνικά και στα αγγλικά, ενώ κάποια είναι γραμμένα στα γαλλικά.

Μεταδεδομένα σε μηχαναγνώσιμη μορφή