Ποικίλα οικογενειακά

GR-OF CA CA-SF02-S02-F25-SF005

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ

ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ:
Καταγράφεται ο μοναδικός κωδικός που έχει αποδοθεί στο επίπεδο περιγραφής ώστε να διευκολύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών σε διεθνές επίπεδο.
GR-OF CA CA-SF02-S02-F25-SF005
ΤΙΤΛΟΣ:
Αφορά στην ονομασία της ενότητας περιγραφής.
Ποικίλα οικογενειακά
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ(ΕΣ):
Προσδιορίζεται η χρονολογία δημιουργίας της ενότητας περιγραφής.
1894-1902
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ:
Προσδιορίζεται, κάθε φορά, το επίπεδο της ενότητας περιγραφής (αρχείο, υπο-αρχείο, σειρά, υποσειρά,, φάκελος, υποφάκελος, τεκμήριο).
Υποφάκελος
ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ:
Δίνονται πληροφορίες σχετικά με τον όγκο της ενότητας περιγραφής. Στις περιπτώσεις περιγραφής τεκμηρίου, δίνονται οι αντίστοιχες διαστάσεις.

8 τεκμήρια

ΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ:
Αναφέρεται ο συντάκτης ή ο δημιουργός της ενότητας περιγραφής.

ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ:
Δίνεται μια σύντομη περίληψη του εύρους και του περιεχομένου της ενότητας περιγραφής.

Tεκμήρια που αφορούν μέλη της άμεσης οικογένειας του Καβάφη. Περιλαμβάνονται: ιατρική συνταγή της μητέρας του ποιητή, κατάλογος εξόδων από ταξίδι του αδελφού του Τζων, υπηρεσιακή επιστολή για τον αδελφό του Παύλο, κατάλογος των κυριών με τις οποίες αντάλλασσε επισκέψεις η μητέρα του, τετράδιο με μαγειρικές συνταγές της, καθώς και ευχετήρια κάρτα της θείας του Σεβαστής Φωτιάδη προς τους γονείς της. Πέντε από τα τεκμήρια είναι χρονολογημένα.

ΠΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΛΩΣΣΑ / ΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ:
Σημειώνεται /ονται η/οι γλώσσα /ες γραφής του τεκμηρίου.

Αγγλική, ελληνική και γαλλική

Μεταδεδομένα σε μηχαναγνώσιμη μορφή