Σημειώματα οικονομικού χαρακτήρα

GR-OF CA CA-SF02-S02-F25-SF003

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ

ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ:
Καταγράφεται ο μοναδικός κωδικός που έχει αποδοθεί στο επίπεδο περιγραφής ώστε να διευκολύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών σε διεθνές επίπεδο.
GR-OF CA CA-SF02-S02-F25-SF003
ΤΙΤΛΟΣ:
Αφορά στην ονομασία της ενότητας περιγραφής.
Σημειώματα οικονομικού χαρακτήρα
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ(ΕΣ):
Προσδιορίζεται η χρονολογία δημιουργίας της ενότητας περιγραφής.
1886-1933
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ:
Προσδιορίζεται, κάθε φορά, το επίπεδο της ενότητας περιγραφής (αρχείο, υπο-αρχείο, σειρά, υποσειρά,, φάκελος, υποφάκελος, τεκμήριο).
Υποφάκελος
ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ:
Δίνονται πληροφορίες σχετικά με τον όγκο της ενότητας περιγραφής. Στις περιπτώσεις περιγραφής τεκμηρίου, δίνονται οι αντίστοιχες διαστάσεις.

24 τεκμήρια

ΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ:
Αναφέρεται ο συντάκτης ή ο δημιουργός της ενότητας περιγραφής.

ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ:
Δίνεται μια σύντομη περίληψη του εύρους και του περιεχομένου της ενότητας περιγραφής.

Χειρόγραφα σημειώματα του Καβάφη, κάποια από τα οποία αποτελούν πρόχειρους καταλόγους προσωπικών ή οικιακών εξόδων συγκεκριμένων περιόδων. Επίσης, έντυπες αποδείξεις αγοράς μετοχών, αποδείξεις για τα έξοδα κηδείας και μνημοσύνων της μητέρας του ποιητή, τιμολόγια, κατάλογοι εξόδων από ταξίδια, αποδείξεις και αντίγραφα αποδείξεων από τις δημοσιεύσεις ποιημάτων του Καβάφη σε περιοδικά της Αγγλίας, κλπ. Είκοσι από τα τεκμήρια είναι χρονολογημένα.

ΠΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΛΩΣΣΑ / ΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ:
Σημειώνεται /ονται η/οι γλώσσα /ες γραφής του τεκμηρίου.

Αγγλική και ελληνική κυρίως

Μεταδεδομένα σε μηχαναγνώσιμη μορφή

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ
Miscellanea (ποικίλα)
Ποικίλα προσωπικά
Σημειώματα οικονομικού χαρακτήρα
Υποφάκελος SF001 - Νομικά έγγραφα
Υποφάκελος SF002 - Γενεαλογικά στοιχεία
Υποφάκελος SF004 - Προσωπικές σημειώσεις
Υποφάκελος SF005 - Ποικίλα οικογενειακά
Υποφάκελος SF007 - Τύπος - Έντυπα
Υποφάκελος SF008 - Έργα τρίτων