Τύπος – Έντυπα

GR-OF CA CA-SF02-S02-F25-SF007

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ

ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ:
Καταγράφεται ο μοναδικός κωδικός που έχει αποδοθεί στο επίπεδο περιγραφής ώστε να διευκολύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών σε διεθνές επίπεδο.
GR-OF CA CA-SF02-S02-F25-SF007
ΤΙΤΛΟΣ:
Αφορά στην ονομασία της ενότητας περιγραφής.
Τύπος – Έντυπα
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ(ΕΣ):
Προσδιορίζεται η χρονολογία δημιουργίας της ενότητας περιγραφής.
1889-1933
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ:
Προσδιορίζεται, κάθε φορά, το επίπεδο της ενότητας περιγραφής (αρχείο, υπο-αρχείο, σειρά, υποσειρά,, φάκελος, υποφάκελος, τεκμήριο).
Υποφάκελος
ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ:
Δίνονται πληροφορίες σχετικά με τον όγκο της ενότητας περιγραφής. Στις περιπτώσεις περιγραφής τεκμηρίου, δίνονται οι αντίστοιχες διαστάσεις.

55 τεκμήρια

ΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ:
Αναφέρεται ο συντάκτης ή ο δημιουργός της ενότητας περιγραφής.

ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ:
Δίνεται μια σύντομη περίληψη του εύρους και του περιεχομένου της ενότητας περιγραφής.

Φύλλα εφημερίδων και τεύχη εντύπων που εκδίδονταν στην Αίγυπτο, την Ελλάδα, την Τουρκία, την Κύπρο και τη Γαλλία, καθώς και αποκόμματα Τύπου. Περιλαμβάνονται φύλλα με αναγγελίες γάμων ή θανάτων μελών από την οικογένεια του Καβάφη, φύλλα στα οποία έχουν δημοσιευθεί ποιήματα ή άρθρα του ποιητή, ενώ εντοπίζονται και φύλλα που αναφέρονται σε υποθέσεις την εξέλιξη των οποίων παρακολουθεί ο ποιητής. Στις εφημερίδες συγκαταλέγονται οι ακόλουθες: Τηλέγραφος και Ταχυδρόμος Αλεξάνδρειας, Κωνσταντινούπολις, La Réforme Αλεξάνδρειας, Le Figaro κ.ά. Σαράντα οκτώ από τα τεκμήρια είναι χρονολογημένα.

ΠΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΛΩΣΣΑ / ΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ:
Σημειώνεται /ονται η/οι γλώσσα /ες γραφής του τεκμηρίου.

Ελληνική και γαλλική και δευτερευόντως αγγλική

Μεταδεδομένα σε μηχαναγνώσιμη μορφή

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ
Miscellanea (ποικίλα)
Ποικίλα προσωπικά
Τύπος - Έντυπα
Υποφάκελος SF001 - Νομικά έγγραφα
Υποφάκελος SF002 - Γενεαλογικά στοιχεία
Υποφάκελος SF003 - Σημειώματα οικονομικού χαρακτήρα
Υποφάκελος SF004 - Προσωπικές σημειώσεις
Υποφάκελος SF005 - Ποικίλα οικογενειακά
Υποφάκελος SF008 - Έργα τρίτων