Προσωπικές σημειώσεις

GR-OF CA CA-SF02-S02-F25-SF004

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ

ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ:
Καταγράφεται ο μοναδικός κωδικός που έχει αποδοθεί στο επίπεδο περιγραφής ώστε να διευκολύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών σε διεθνές επίπεδο.
GR-OF CA CA-SF02-S02-F25-SF004
ΤΙΤΛΟΣ:
Αφορά στην ονομασία της ενότητας περιγραφής.
Προσωπικές σημειώσεις
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ(ΕΣ):
Προσδιορίζεται η χρονολογία δημιουργίας της ενότητας περιγραφής.
1893-1933
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ:
Προσδιορίζεται, κάθε φορά, το επίπεδο της ενότητας περιγραφής (αρχείο, υπο-αρχείο, σειρά, υποσειρά,, φάκελος, υποφάκελος, τεκμήριο).
Υποφάκελος
ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ:
Δίνονται πληροφορίες σχετικά με τον όγκο της ενότητας περιγραφής. Στις περιπτώσεις περιγραφής τεκμηρίου, δίνονται οι αντίστοιχες διαστάσεις.

57 τεκμήρια

ΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ:
Αναφέρεται ο συντάκτης ή ο δημιουργός της ενότητας περιγραφής.

ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ:
Δίνεται μια σύντομη περίληψη του εύρους και του περιεχομένου της ενότητας περιγραφής.

Προσωπικές σημειώσεις του Καβάφη, σχετικές με ποικίλα θέματα. Περιλαμβάνονται σημειώσεις που καταγράφουν την ενασχόλησή του με τα τυχερά παιχνίδια, κατάλογοι προσωπικών και οικιακών αντικειμένων και ενδυμάτων, σημειώσεις που αφορούν οικιακές εργασίες· σημειώσεις εξομολογητικού χαρακτήρα, οι οποίες σχετίζονται με την προσωπική και την ερωτική ζωή του ποιητή· τα σημειώματα με τα οποία επικοινωνούσε ο ποιητής κατά το τελευταίο διάστημα της ζωής του, όταν λόγω της ασθένειάς του δεν μπορούσε πια να μιλήσει· σημειώματα με σκέψεις του ποιητή για την καθημερινότητά του, τη ζωή και την τέχνη του, καθώς και άλλα που σχετίζονται με φιλικά ή συγγενικά του πρόσωπα. Τέλος, δύο χειρόγραφοι κατάλογοι με τίτλους εντύπων (τα οποία πιθανότατα είχε στην κατοχή του). Είκοσι τρία από τα τεκμήρια είναι χρονολογημένα.

ΠΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΛΩΣΣΑ / ΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ:
Σημειώνεται /ονται η/οι γλώσσα /ες γραφής του τεκμηρίου.

Κυρίως αγγλική και ελληνική. Ελάχιστα τεκμήρια στη γαλλική.

Μεταδεδομένα σε μηχαναγνώσιμη μορφή

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ
Miscellanea (ποικίλα)
Ποικίλα προσωπικά
Προσωπικές σημειώσεις
Υποφάκελος SF001 - Νομικά έγγραφα
Υποφάκελος SF002 - Γενεαλογικά στοιχεία
Υποφάκελος SF003 - Σημειώματα οικονομικού χαρακτήρα
Υποφάκελος SF005 - Ποικίλα οικογενειακά
Υποφάκελος SF007 - Τύπος - Έντυπα
Υποφάκελος SF008 - Έργα τρίτων