Εφήμερα

GR-OF CA CA-SF02-S02-F25-SF006

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ

ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ:
Καταγράφεται ο μοναδικός κωδικός που έχει αποδοθεί στο επίπεδο περιγραφής ώστε να διευκολύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών σε διεθνές επίπεδο.
GR-OF CA CA-SF02-S02-F25-SF006
ΤΙΤΛΟΣ:
Αφορά στην ονομασία της ενότητας περιγραφής.
Εφήμερα
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ(ΕΣ):
Προσδιορίζεται η χρονολογία δημιουργίας της ενότητας περιγραφής.
1886-1926
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ:
Προσδιορίζεται, κάθε φορά, το επίπεδο της ενότητας περιγραφής (αρχείο, υπο-αρχείο, σειρά, υποσειρά,, φάκελος, υποφάκελος, τεκμήριο).
Υποφάκελος
ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ:
Δίνονται πληροφορίες σχετικά με τον όγκο της ενότητας περιγραφής. Στις περιπτώσεις περιγραφής τεκμηρίου, δίνονται οι αντίστοιχες διαστάσεις.

23 τεκμήρια

ΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ:
Αναφέρεται ο συντάκτης ή ο δημιουργός της ενότητας περιγραφής.

ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ:
Δίνεται μια σύντομη περίληψη του εύρους και του περιεχομένου της ενότητας περιγραφής.

Ποικίλο υλικό σχετικό με τη ζωή και τη δραστηριότητα του Καβάφη. Περιλαμβάνονται: κάρτες εισόδου του ποιητή για το Χρηματιστήριο της Αλεξάνδρειας και για την Αθηναϊκή Λέσχη, κάρτες μενού υπογεγραμμένες από τον ίδιο και φίλους του, έντυπα επισκεπτήρια και προσκλητήρια, έντυπα θεατρικά προγράμματα από παραστάσεις στην Αθήνα και την Αλεξάνδρεια, έντυπος κατάλογος έκθεσης ζωγραφικής, επιστολόχαρτα με το «οικόσημο» της οικογένειας Καβάφη κ.ά. Δεκατρία από τα τεκμήρια είναι χρονολογημένα.

ΠΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΛΩΣΣΑ / ΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ:
Σημειώνεται /ονται η/οι γλώσσα /ες γραφής του τεκμηρίου.

Γαλλική και ελληνική. Δύο τεκμήρια στην αγγλική γλώσσα.

Μεταδεδομένα σε μηχαναγνώσιμη μορφή

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ
Miscellanea (ποικίλα)
Ποικίλα προσωπικά
Υποφάκελος SF001 - Νομικά έγγραφα
Υποφάκελος SF002 - Γενεαλογικά στοιχεία
Υποφάκελος SF003 - Σημειώματα οικονομικού χαρακτήρα
Υποφάκελος SF004 - Προσωπικές σημειώσεις
Υποφάκελος SF005 - Ποικίλα οικογενειακά
Υποφάκελος SF007 - Τύπος - Έντυπα
Υποφάκελος SF008 - Έργα τρίτων