Γενεαλογικά στοιχεία

GR-OF CA CA-SF02-S02-F25-SF002

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ

ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ:
Καταγράφεται ο μοναδικός κωδικός που έχει αποδοθεί στο επίπεδο περιγραφής ώστε να διευκολύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών σε διεθνές επίπεδο.
GR-OF CA CA-SF02-S02-F25-SF002
ΤΙΤΛΟΣ:
Αφορά στην ονομασία της ενότητας περιγραφής.
Γενεαλογικά στοιχεία
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ(ΕΣ):
Προσδιορίζεται η χρονολογία δημιουργίας της ενότητας περιγραφής.
1883-1891
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ:
Προσδιορίζεται, κάθε φορά, το επίπεδο της ενότητας περιγραφής (αρχείο, υπο-αρχείο, σειρά, υποσειρά,, φάκελος, υποφάκελος, τεκμήριο).
Υποφάκελος
ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ:
Δίνονται πληροφορίες σχετικά με τον όγκο της ενότητας περιγραφής. Στις περιπτώσεις περιγραφής τεκμηρίου, δίνονται οι αντίστοιχες διαστάσεις.

6 τεκμήρια

ΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ:
Αναφέρεται ο συντάκτης ή ο δημιουργός της ενότητας περιγραφής.

ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ:
Δίνεται μια σύντομη περίληψη του εύρους και του περιεχομένου της ενότητας περιγραφής.

Ο υποφάκελος απαρτίζεται από χειρόγραφα τα οποία σχετίζονται με την πατρική και τη μητρική οικογένεια του ποιητή (οικογένειες Καβάφη και Φωτιάδη). Σημειώνεται γενεαλογικό δέντρο των δύο οικογενειών, καταρτισμένο από τον αδελφό του ποιητή Τζών Καβάφη, καθώς και δεύτερο που αφορά αποκλειστικά την οικογένεια Καβάφη. Επίσης, κείμενα του Καβάφη (κυρίως σε μορφή σημειώσεων), τα οποία ανατρέχουν στην ιστορία της οικογένειάς του και παρέχουν λεπτομερείς πληροφορίες για τα μέλη της. Τρία από τα τεκμήρια είναι χρονολογημένα.

ΠΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΛΩΣΣΑ / ΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ:
Σημειώνεται /ονται η/οι γλώσσα /ες γραφής του τεκμηρίου.

Όλα τα έγγραφα στην αγγλική, εκτός από ένα στην ελληνική

Μεταδεδομένα σε μηχαναγνώσιμη μορφή