«Κ. Π. Καβάφη Ποιήματα»

GR-OF CA CA-SF01-S01-F02-SF003-0009 (2059)
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ
ΕΣΤΙΑΣΗ
ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ
ΛΗΨΗ
ΛΗΨΗ ΟΛΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ

ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ:
Καταγράφεται ο μοναδικός κωδικός που έχει αποδοθεί στο επίπεδο περιγραφής ώστε να διευκολύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών σε διεθνές επίπεδο.
GR-OF CA CA-SF01-S01-F02-SF003-0009 (2059)
ΤΙΤΛΟΣ:
Αφορά στην ονομασία της ενότητας περιγραφής.
«Κ. Π. Καβάφη Ποιήματα»
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ(ΕΣ):
Προσδιορίζεται η χρονολογία δημιουργίας της ενότητας περιγραφής.
χ.χ.
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ:
Προσδιορίζεται, κάθε φορά, το επίπεδο της ενότητας περιγραφής (αρχείο, υπο-αρχείο, σειρά, υποσειρά,, φάκελος, υποφάκελος, τεκμήριο).
Τεκμήριο
ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ:
Δίνονται πληροφορίες σχετικά με τον όγκο της ενότητας περιγραφής. Στις περιπτώσεις περιγραφής τεκμηρίου, δίνονται οι αντίστοιχες διαστάσεις.

30,5 x 38,5 εκ.

ΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ:
Αναφέρεται ο συντάκτης ή ο δημιουργός της ενότητας περιγραφής.

ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ:
Δίνεται μια σύντομη περίληψη του εύρους και του περιεχομένου της ενότητας περιγραφής.

Δύο έντυπα φύλλα, ένα από χαρτόνι και ένα από χαρτί, διπλωμένα σε τετρασέλιδα, που αποτελούν αντίστοιχα το εξώφυλλο και το οπισθόφυλλο, καθώς και τις σελίδες τίτλου και περιεχομένων της Συλλογής της περιόδου 1915-1922. Στο εξώφυλλο και στη σελίδα τίτλου, η χρονολογία «1922» συμπληρωμένη με μελάνι από τον Καβάφη. Μεταγενέστερη χειρόγραφη σημείωση «λειψό» στο εξώφυλλο. Στο verso της σελίδας τίτλου χειρόγραφη αφιέρωση του Καβάφη στον Ναπολέοντα Λαπαθιώτη. Ο κατάλογος περιεχομένων παρατίθεται σε δύο στήλες με χρονολογική σειρά. Οι τίτλοι των τεσσάρων τελευταίων ποιημάτων του 1921 είναι χειρόγραφοι. Ο τελευταίος τίτλος του 1921, οι τίτλοι του 1922 καθώς και η σελιδαρίθμηση έχουν γραφεί με το χέρι στο verso της σελίδας περιεχομένων. Δεν περιλαμβάνονται ποιήματα.

ΠΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:
Προσδιορίζονται οι περιορισμοί στην αναπαραγωγή της ενότητας περιγραφής.
ΓΛΩΣΣΑ / ΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ:
Σημειώνεται /ονται η/οι γλώσσα /ες γραφής του τεκμηρίου.

Ελληνική

ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Δίνονται πληροφορίες για τα ιδιαίτερα φυσικά χαρακτηριστικά του τεκμηρίου.

Γραφή με μελάνι και μολύβι. Παρατηρούνται χρωματικές αλλοιώσεις, φθορές, σχισίματα.

ΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ Κ. Π. ΚΑΒΑΦΗ:
Συσχετισμός του αρχειακού τεκμηρίου με ένα ή περισσότερα έργα του Κ. Π. Καβάφη (ποιήματα, πεζά, δοκίμια), με παραπομπή στη Βιβλιογραφία Κ. Π. Καβάφη (επιμ. Δ. Δασκαλόπουλου).

«Σοφοί δε προσιόντων» >A385
«Ο Θεόδοτος» >A138
«Στου καφενείου την είσοδο» >A152
«Ομνύει» >A195
«Μια νύχτα» >A141
«Θάλασσα του πρωιού» >A141
«Ζωγραφισμένα» >A141
«Οροφέρνης» >A142
«Η μάχη της Μαγνησίας» >A142
«Μανουήλ Κομνηνός» >A142
«Η δυσαρέσκεια του Σελευκίδου» >A142
«Όταν διεγείρονται» >A145
«Εν τη οδώ» >A160
«Ενώπιον του αγάλματος του Ενδυμίωνος» >A581
«Εν πόλει της Οσροηνής» >A152
«Πέρασμα» >A160
«Για τον Αμμόνη, που πέθανε 29 ετών, στα 610» >A160
«Ένας θεός των» >A160
«Εν εσπέρα» >A152
«Ηδονή» >A164
«Γκρίζα» >A147
«Ιασή τάφος» >A147
«Εν τω μηνί Αθύρ» >A147
«Έτσι πολύ ατένισα–» >A147
«Ιγνατίου τάφος» >A160
«Μέρες του 1903» >A160
«Η προθήκη του καπνοπωλείου» >A249
«Καισαρίων» >Α160
«Θυμήσου, σώμα…» >Α153
«Λάνη τάφος» >Α153
«Νόησις» >Α153
«Η διορία του Νέρωνος» >Α158
«Πρέσβεις απ’ την Αλεξάνδρεια» >Α162
«Αριστόβουλος» >Α159
«Εις το επίνειον» >A159
«Αιμιλιανός Μονάη, Αλεξανδρεύς, 628-655 μ.Χ.» >A162
«Απ’ τες εννιά–» >A162
«Κάτω απ’ το σπίτι» >A163
«Το διπλανό τραπέζι» >A163
«Ο ήλιος του απογεύματος» >A164
«Να μείνει» >A232
«Των Εβραίων (50 μ.Χ.)» >A165
«Ίμενος» >A165
«Του πλοίου» >A179
«Δημητρίου Σωτήρος (162-150 μ.Χ.)» >A167
«Είγε ετελεύτα» >A171
«Νέοι της Σιδώνος (400 μ.X.)» >A171
«Για να ‘ρθουν» >A179
«Ο Δαρείος» >A344
«Άννα Κομνηνή» >A241
«Βυζαντινός άρχων, εξόριστος, στιχουργών» >A179
«Η αρχή των» >A201
«Εύνοια του Αλεξάνδρου Βάλα» >Α181
«Μελαγχολία του Ιάσονος Κλεάνδρου· ποιητού εν Κομμαγηνή· 595 μ.Χ.» >Α191
«Ο Δημάρατος» >Α192
«Εκόμισα εις την τέχνη» >Α181
«Από την σχολήν του περιωνύμου φιλοσόφου» >Α191
«Τεχνουργός κρατήρων» >Α581
«Υπέρ της Αχαϊκής Συμπολιτείας πολεμήσαντες» >Α222
«Προς τον Αντίοχον Επιφανή» >Α364

ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΟΥ:
Δίνονται πληροφορίες οι οποίες δεν μπορούν να συμπεριληφθούν σε άλλα πεδία.

Συλλογή Γ5.

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Δίνονται λέξεις-κλειδιά με σκοπό τη διευκόλυνση της αναζήτησης πληροφοριών εντός του αρχείου.
ΘΕΜΑΤΑ:
Έργα του Κ. Π. Καβάφη:

Μεταδεδομένα σε μηχαναγνώσιμη μορφή

DOI: 10.26256/ca-sf01-s01-f02-sf003-0009
BIB File icon
Κατεβάστε τα μεταδεδομένα του τεκμηρίου σε μορφή BibTeX
Το αρχείο BIB περιέχει τα μεταδεδομένα του DOI σε μορφή BibTeX
EAD XML icon
Κατεβάστε την τεκμηρίωση του αρχείου σε μορφότυπο XML
Το αρχείο EAD XML file περιέχει την τεκμηρίωση του ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΒΑΦΗ, Κ. Π. σε μηχαναγνώσιμη μορφή
Ποιήματα
Ποιήματα (σε έντυπη μορφή)