«Κ. Π. Καβάφη Ποιήματα (1916-1918)»

GR-OF CA CA-SF01-S01-F02-SF003-0017 (2064)
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ
ΕΣΤΙΑΣΗ
ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ
ΛΗΨΗ
ΛΗΨΗ ΟΛΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ

ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ:
Καταγράφεται ο μοναδικός κωδικός που έχει αποδοθεί στο επίπεδο περιγραφής ώστε να διευκολύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών σε διεθνές επίπεδο.
GR-OF CA CA-SF01-S01-F02-SF003-0017 (2064)
ΤΙΤΛΟΣ:
Αφορά στην ονομασία της ενότητας περιγραφής.
«Κ. Π. Καβάφη Ποιήματα (1916-1918)»
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ(ΕΣ):
Προσδιορίζεται η χρονολογία δημιουργίας της ενότητας περιγραφής.
1926-1929
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ:
Προσδιορίζεται, κάθε φορά, το επίπεδο της ενότητας περιγραφής (αρχείο, υπο-αρχείο, σειρά, υποσειρά,, φάκελος, υποφάκελος, τεκμήριο).
Τεκμήριο
ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ:
Δίνονται πληροφορίες σχετικά με τον όγκο της ενότητας περιγραφής. Στις περιπτώσεις περιγραφής τεκμηρίου, δίνονται οι αντίστοιχες διαστάσεις.

24,5 x 15,5 εκ.

ΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ:
Αναφέρεται ο συντάκτης ή ο δημιουργός της ενότητας περιγραφής.

ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ:
Δίνεται μια σύντομη περίληψη του εύρους και του περιεχομένου της ενότητας περιγραφής.

Έντυπη ποιητική συλλογή του Καβάφη, αποτελούμενη από συσταχωμένα μονόφυλλα που τυπώθηκαν από το τυπογραφείο Κασιμάτη & Ιωνά της Αλεξάνδρειας. Περιέχει 28 ποιήματα και αποτελείται από 64 σελίδες, καθώς και ένα ένθετο φύλλο με τους τίτλους των ποιημάτων σε χρονολογική σειρά και σε δύο στήλες. Η αρίθμηση βρίσκεται πάνω δεξιά στο recto κάθε φύλλου και όχι σε κάθε σελίδα. Κάποιοι από τους αριθμούς έχουν διορθωθεί με το χέρι. Τα ποιήματα είναι τυπωμένα σε διαφορετικές χρονολογίες, κατά την περίοδο 1926-1929, και με στοιχεία διαφορετικού μεγέθους. Σε ένα από τα ποιήματα («Ηδονή», φύλλο 20) υπάρχει χειρόγραφη συμπλήρωση στον τρίτο στίχο, ενώ ο τέταρτος έχει διαγραφεί. Πέντε αντίτυπα. Το ένα από αυτά δωρήθηκε στο Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισμού από τον δημοσιογράφο Γιάννη Μαρίνο, ενώ είχε αρχικά δοθεί από τον Καβάφη στον Δημήτρη Χαριτάτο (βλ. επιστολή σε φάκελο που περιλαμβάνεται στο αντίτυπο). Το ένθετο φύλλο αυτού του αντιτύπου περιέχει χειρόγραφους τους τίτλους τριών ποιημάτων.

ΠΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:
Προσδιορίζονται οι περιορισμοί στην αναπαραγωγή της ενότητας περιγραφής.
ΓΛΩΣΣΑ / ΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ:
Σημειώνεται /ονται η/οι γλώσσα /ες γραφής του τεκμηρίου.

Ελληνική

ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Δίνονται πληροφορίες για τα ιδιαίτερα φυσικά χαρακτηριστικά του τεκμηρίου.

Γραφή με μελάνι. Οξειδώσεις και φθορές.

ΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ Κ. Π. ΚΑΒΑΦΗ:
Συσχετισμός του αρχειακού τεκμηρίου με ένα ή περισσότερα έργα του Κ. Π. Καβάφη (ποιήματα, πεζά, δοκίμια), με παραπομπή στη Βιβλιογραφία Κ. Π. Καβάφη (επιμ. Δ. Δασκαλόπουλου).

«Απ’ τες εννιά–» >Α162
«Νόησις» >Α153
«Ενώπιον του αγάλματος του Ενδυμίωνος» >Α581
«Πρέσβεις απ’ την Αλεξάνδρεια» >Α162
«Αριστόβουλος» >Α159
«Καισαρίων» >Α160
«Η διορία του Νέρωνος» >Α158
«Εις το επίνειον» >Α159
«Ένας θεός των» >Α160
«Λάνη τάφος» >Α153
«Ιασή τάφος» >Α147
«Εν πόλει της Οσροηνής» >Α152
«Ιγνατίου τάφος» >Α160
«Εν τω μηνί Αθύρ» >Α147
«Για τον Αμμόνη, που πέθανε 29 ετών, στα 610» >Α160
«Αιμιλιανός Μονάη, Αλεξανδρεύς, 628-655 μ.Χ.» >Α162
«Όταν διεγείρονται» >Α145
«Ηδονή» >Α164
«Έτσι πολύ ατένισα–» >Α147
«Εν τη οδώ» >Α160
«Η προθήκη του καπνοπωλείου» >Α249
«Πέρασμα» >Α160
«Εν εσπέρα» >Α152
«Γκρίζα» >Α147
«Κάτω απ’ το σπίτι» >Α163
«Το διπλανό τραπέζι» >Α163
«Θυμήσου, σώμα…» >Α153
«Μέρες του 1903» >Α160

ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΟΥ:
Δίνονται πληροφορίες οι οποίες δεν μπορούν να συμπεριληφθούν σε άλλα πεδία.

Συλλογή Γ8.

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Δίνονται λέξεις-κλειδιά με σκοπό τη διευκόλυνση της αναζήτησης πληροφοριών εντός του αρχείου.
ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:

Μεταδεδομένα σε μηχαναγνώσιμη μορφή

DOI: 10.26256/ca-sf01-s01-f02-sf003-0017
BIB File icon
Κατεβάστε τα μεταδεδομένα του τεκμηρίου σε μορφή BibTeX
Το αρχείο BIB περιέχει τα μεταδεδομένα του DOI σε μορφή BibTeX
EAD XML icon
Κατεβάστε την τεκμηρίωση του αρχείου σε μορφότυπο XML
Το αρχείο EAD XML file περιέχει την τεκμηρίωση του ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΒΑΦΗ, Κ. Π. σε μηχαναγνώσιμη μορφή
Ποιήματα
Ποιήματα (σε έντυπη μορφή)