«Κ. Π. Καβάφη Ποιήματα»

GR-OF CA CA-SF01-S01-F02-SF003-0016 (2083)
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ
ΕΣΤΙΑΣΗ
ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ
ΛΗΨΗ
ΛΗΨΗ ΟΛΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ

ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ:
Καταγράφεται ο μοναδικός κωδικός που έχει αποδοθεί στο επίπεδο περιγραφής ώστε να διευκολύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών σε διεθνές επίπεδο.
GR-OF CA CA-SF01-S01-F02-SF003-0016 (2083)
ΤΙΤΛΟΣ:
Αφορά στην ονομασία της ενότητας περιγραφής.
«Κ. Π. Καβάφη Ποιήματα»
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ(ΕΣ):
Προσδιορίζεται η χρονολογία δημιουργίας της ενότητας περιγραφής.
1916-1929
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ:
Προσδιορίζεται, κάθε φορά, το επίπεδο της ενότητας περιγραφής (αρχείο, υπο-αρχείο, σειρά, υποσειρά,, φάκελος, υποφάκελος, τεκμήριο).
Τεκμήριο
ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ:
Δίνονται πληροφορίες σχετικά με τον όγκο της ενότητας περιγραφής. Στις περιπτώσεις περιγραφής τεκμηρίου, δίνονται οι αντίστοιχες διαστάσεις.

31,5 x 41 εκ.

ΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ:
Αναφέρεται ο συντάκτης ή ο δημιουργός της ενότητας περιγραφής.

ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ:
Δίνεται μια σύντομη περίληψη του εύρους και του περιεχομένου της ενότητας περιγραφής.

Συλλογή ποιημάτων του Καβάφη (Γ7), αποτελούμενη από 88 ποιήματα σε περίπου 100 λυτά έντυπα φύλλα. Τετρασέλιδο από χαρτόνι εν είδει εξωφύλλου, που φέρει στην πρώτη όψη του τον έντυπο τίτλο «Κ. Π. Καβάφη Ποιήματα. Αλεξάνδρεια 1916-1929» (η δεύτερη χρονολογία συμπληρωμένη από το χέρι του ποιητή). Ακολουθεί δεύτερο τετρασέλιδο, του οποίου η πρώτη σελίδα επέχει θέση σελίδας τίτλου (η δεύτερη χρονολογία συμπληρωμένη και διορθωμένη από τον Καβάφη), η δεύτερη είναι κενή και οι δύο τελευταίες περιλαμβάνουν τον πίνακα περιεχομένων με χρονολογική κατάταξη ανά έτος (1916-1929) καθώς και ιδιόχειρες προσθήκες για τα έτη 1926-1929. Τα ποιήματα φέρουν έντυπη αρίθμηση, πολλές φορές διορθωμένη με το χέρι. Παρατηρούνται ιδιόχειρες διορθώσεις σε μερικούς στίχους των ποιημάτων (9, 14, 50, 67, 68, 71, 74, 88). Τα φύλλα φέρουν στοιχεία τυπογράφου και σε ορισμένες περιπτώσεις πρόσθετη πληροφορία σχετικά με τη χρονολογία του πρώτου τυπώματος (1924-1929).

ΠΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:
Προσδιορίζονται οι περιορισμοί στην αναπαραγωγή της ενότητας περιγραφής.
ΓΛΩΣΣΑ / ΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ:
Σημειώνεται /ονται η/οι γλώσσα /ες γραφής του τεκμηρίου.

Ελληνική

ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Δίνονται πληροφορίες για τα ιδιαίτερα φυσικά χαρακτηριστικά του τεκμηρίου.

Χοντρό και απλό χαρτί. Μαύρο και πράσινο μελάνι. Φθορά φυσικού τεκμηρίου: οξειδώσεις, σχισίματα στα τετρασέλιδα και οπές σε όλα τα φύλλα σε σημείο ένωσης.

ΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ Κ. Π. ΚΑΒΑΦΗ:
Συσχετισμός του αρχειακού τεκμηρίου με ένα ή περισσότερα έργα του Κ. Π. Καβάφη (ποιήματα, πεζά, δοκίμια), με παραπομπή στη Βιβλιογραφία Κ. Π. Καβάφη (επιμ. Δ. Δασκαλόπουλου).

«Όταν διεγείρονται» >Α145
«Εν τη οδώ» >Α160
«Ενώπιον του αγάλματος του Ενδυμίωνος» >Α581
«Εν πόλει της Οσροηνής» >Α152
«Πέρασμα» >Α160
«Για τον Αμμόνη, που πέθανε 29 ετών, στα 610» >Α160
«Ένας θεός των» >Α160
«Εν εσπέρα» >Α152
«Ηδονή» >Α164
«Γκρίζα» >Α147
«Ιασή τάφος» >Α147
«Εν τω μηνί Αθύρ» >Α147
«Έτσι πολύ ατένισα–» >Α147
«Ιγνατίου τάφος» >Α160
«Μέρες του 1903» >Α160
«Η προθήκη του καπνοπωλείου» >Α249
«Καισαρίων» >Α160
«Θυμήσου, σώμα…» >Α153
«Λάνη τάφος» >Α153
«Νόησις» >Α153
«Η διορία του Νέρωνος» >Α158
«Πρέσβεις απ’ την Αλεξάνδρεια» >Α162
«Αριστόβουλος» >Α159
«Εις το επίνειον» >Α159
«Αιμιλιανός Μονάη, Αλεξανδρεύς, 628-655 μ.Χ.» >Α162
«Απ’ τες εννιά» >Α162
«Κάτω απ’ το σπίτι» >Α163
«Το διπλανό τραπέζι» >Α163
«Ο ήλιος του απογεύματος» >Α164
«Να μείνει» >Α232
«Των Εβραίων (50 μ.Χ.)» >Α165
«Ίμενος» >Α165
«Του πλοίου» >Α179
«Δημητρίου Σωτήρος (162-150 π.Χ.)» >Α167
«Είγε ετελεύτα» >Α171
«Νέοι της Σιδώνος (400 μ.Χ.)» >Α171
«Για να ’ρθουν–» >Α179
«Ο Δαρείος» >Α344
«Άννα Κομνηνή» >Α241
«Βυζαντινός άρχων, εξόριστος, στιχουργών» >Α179
«Η αρχή των» >Α201
«Εύνοια του Αλεξάνδρου Βάλα» >Α181
«Μελαγχολία του Ιάσωνος Κλεάνδρου· ποιητού εν Κομμαγηνή· 595 μ.Χ.» >Α191
«Ο Δημάρατος» >Α192
«Εκόμισα εις την τέχνη» >Α181
«Από την σχολήν του περιωνύμου φιλοσόφου» >Α191
«Τεχνουργός κρατήρων» >Α581
«Υπέρ της Αχαϊκής Συμπολιτείας πολεμήσαντες» >Α222
«Προς τον Αντίοχον Επιφανή» >Α364
«Σ’ ένα βιβλίο παλιό» >Α216
«Εν απογνώσει» >Α581
«Ο Ιουλιανός, ορών ολιγωρίαν» >Α386
«Επιτύμβιον Αντιόχου, βασιλέως Κομμαγηνής» >Α620
«Θέατρον της Σιδώνος (400 μ.Χ.)» >Α249
«Ο Ιουλιανός εν Νικομηδεία» >Α225
«Πριν τους αλλάξει ο χρόνος» >Α225
«Ήλθε για να διαβάσει–» >Α234
«Το 31 π.Χ. στην Αλεξάνδρεια» >Α234
«Ο Ιωάννης Καντακουζηνός υπερισχύει» >Α249
«Τέμεθος, Αντιοχεύς· 400 μ.Χ.» >Α255
«Από υαλί χρωματιστό» >Α259
«Το 25ον έτος του βίου του» >Α259
«Εις ιταλικήν παραλίαν» >Α259
«Στο πληκτικό χωριό» >Α309
«Απολλώνιος ο Τυανεύς εν Ρόδω» >Α281
«Η αρρώστια του Κλείτου» >Α282
«Εν δήμω της Μικράς Ασίας» >Α275
«Ιερεύς του Σεραπίου» >Α282
«Μέσα στα καπηλειά–» >Α368
«Μεγάλη συνοδεία εξ ιερέων και λαϊκών» >Α357
«Σοφιστής απερχόμενος εκ Συρίας» >Α293
«Ο Ιουλιανός και οι Αντιοχείς» >Α620
«Άννα Δαλασσηνή» >Α293
«Μέρες του 1896» >Α301
«Δύο νέοι, 23 έως 24 ετών» >Α322
«Παλαιόθεν Ελληνίς» >Α344
«Μέρες του 1901» >Α581
«Ουκ έγνως» >Α311
«Ένας νέος της τέχνης του λόγου – στο 24ον έτος του» >Α575
«Εν Σπάρτη» >Α357
«Εικών εικοσιτριετούς νέου καμωμένη από φίλον του ομήλικα, ερασιτέχνην» >Α346
«Εν μεγάλη ελληνική αποικία, 200 π.Χ.» >Α345
«Ηγεμών εκ δυτικής Λιβύης» >Α327
«Κίμων Λεάρχου, 22 ετών, σπουδαστής ελληνικών γραμμάτων (εν Κυρήνη)» >Α581
«Εν πορεία προς την Σινώπην» >Α332
«Μέρες του 1909, ’10, και ’11» >Α346
«Μύρης· Αλεξάνδρεια του 340 μ.Χ.»>Α344
«Αλέξανδρος Ιανναίος, και Αλεξάνδρα» >Α364

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Δίνονται λέξεις-κλειδιά με σκοπό τη διευκόλυνση της αναζήτησης πληροφοριών εντός του αρχείου.
ΘΕΜΑΤΑ:
Έργα του Κ. Π. Καβάφη:
ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:

Μεταδεδομένα σε μηχαναγνώσιμη μορφή

DOI: 10.26256/ca-sf01-s01-f02-sf003-0016
BIB File icon
Κατεβάστε τα μεταδεδομένα του τεκμηρίου σε μορφή BibTeX
Το αρχείο BIB περιέχει τα μεταδεδομένα του DOI σε μορφή BibTeX
EAD XML icon
Κατεβάστε την τεκμηρίωση του αρχείου σε μορφότυπο XML
Το αρχείο EAD XML file περιέχει την τεκμηρίωση του ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΒΑΦΗ, Κ. Π. σε μηχαναγνώσιμη μορφή
Ποιήματα
Ποιήματα (σε έντυπη μορφή)