«Κ.Π. Καβάφη Ποιήματα»

GR-OF CA CA-SF01-S01-F02-SF003-0019 (2080)
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ
ΕΣΤΙΑΣΗ
ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ
ΛΗΨΗ
ΛΗΨΗ ΟΛΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ

ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ:
Καταγράφεται ο μοναδικός κωδικός που έχει αποδοθεί στο επίπεδο περιγραφής ώστε να διευκολύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών σε διεθνές επίπεδο.
GR-OF CA CA-SF01-S01-F02-SF003-0019 (2080)
ΤΙΤΛΟΣ:
Αφορά στην ονομασία της ενότητας περιγραφής.
«Κ.Π. Καβάφη Ποιήματα»
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ(ΕΣ):
Προσδιορίζεται η χρονολογία δημιουργίας της ενότητας περιγραφής.
1926-1932
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ:
Προσδιορίζεται, κάθε φορά, το επίπεδο της ενότητας περιγραφής (αρχείο, υπο-αρχείο, σειρά, υποσειρά,, φάκελος, υποφάκελος, τεκμήριο).
Τεκμήριο
ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ:
Δίνονται πληροφορίες σχετικά με τον όγκο της ενότητας περιγραφής. Στις περιπτώσεις περιγραφής τεκμηρίου, δίνονται οι αντίστοιχες διαστάσεις.

30 x 37,5 εκ.

ΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ:
Αναφέρεται ο συντάκτης ή ο δημιουργός της ενότητας περιγραφής.

ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ:
Δίνεται μια σύντομη περίληψη του εύρους και του περιεχομένου της ενότητας περιγραφής.

Συλλογή ποιημάτων του Καβάφη (Γ9) αποτελούμενη από 69 ποιήματα (85 λυτά έντυπα φύλλα και δύο λευκά). Η συλλογή είναι ένθετη σε τετρασέλιδο που φέρει στην πρώτη όψη του τον έντυπο τίτλο «Κ. Π. Καβάφη Ποιήματα. Αλεξάνδρεια 1919-1931», καθώς και ιδιόχειρη αφιέρωση του Καβάφη στον Κώστα Μηνιάκη. Στις δύο τελευταίες σελίδες του τετρασέλιδου περιλαμβάνεται πίνακας περιεχομένων με χρονολογική κατάταξη ανά έτος (1919-1931), με χειρόγραφες προσθήκες για τα έτη 1929-1931. Τα ποιήματα φέρουν έντυπη αρίθμηση, πολλές φορές διορθωμένη από το χέρι του ποιητή. Ιδιόχειρες διορθώσεις σε στίχους ποιημάτων (43, 46). Τα μονόφυλλα είναι τυπωμένα στο τυπογραφείο Κασιμάτη & Ιωνά της Αλεξάνδρειας την περίοδο 1926-1932. Σε ορισμένες περιπτώσεις αναφέρεται πρόσθετη πληροφορία σχετικά με τη χρονολογία του πρώτου τυπώματος. Όλα τα φύλλα πλην τριών φέρουν οπή από μεταλλικό συνδετήρα πάνω αριστερά στο recto.

ΠΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:
Προσδιορίζονται οι περιορισμοί στην αναπαραγωγή της ενότητας περιγραφής.
ΓΛΩΣΣΑ / ΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ:
Σημειώνεται /ονται η/οι γλώσσα /ες γραφής του τεκμηρίου.

Ελληνική

ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Δίνονται πληροφορίες για τα ιδιαίτερα φυσικά χαρακτηριστικά του τεκμηρίου.

Χοντρό και απλό χαρτί. Μαύρο μελάνι. Φθορά φυσικού τεκμηρίου: οξειδώσεις, σχισμές στο τετρασέλιδο και οπές σε όλα τα φύλλα σε σημείο ένωσης.

ΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ Κ. Π. ΚΑΒΑΦΗ:
Συσχετισμός του αρχειακού τεκμηρίου με ένα ή περισσότερα έργα του Κ. Π. Καβάφη (ποιήματα, πεζά, δοκίμια), με παραπομπή στη Βιβλιογραφία Κ. Π. Καβάφη (επιμ. Δ. Δασκαλόπουλου).

«Ο ήλιος του απογεύματος» >Α164
«Να μείνει» >Α232
«Των Εβραίων (50 μ.Χ.)» >Α165
«Ίμενος» >Α165
«Του πλοίου»>Α179
«Δημητρίου Σωτήρος (162-150 π.X.)» >Α167
«Είγε ετελεύτα» >Α171
«Νέοι της Σιδώνος (400 μ.Χ.)» >Α171
«Για να ’ρθουν–» >Α179
«Ο Δαρείος» >Α344
«Άννα Κομνηνή» >Α241
«Βυζαντινός άρχων, εξόριστος, στιχουργών» >Α179
«Η αρχή των» >Α201
«Εύνοια του Aλεξάνδρου Bάλα» >Α181
«Μελαγχολία του Ιάσονος Κλεάνδρου· ποιητού εν Kομμαγηνή· 595 μ.X.» >Α191
«Ο Δημάρατος» >Α192
«Εκόμισα εις την τέχνη» >Α181
«Από την σχολήν του περιωνύμου φιλοσόφου» >Α191
«Τεχνουργός κρατήρων» >Α581
«Υπέρ της Aχαϊκής Συμπολιτείας πολεμήσαντες» >Α222
«Προς τον Aντίοχον Eπιφανή» >Α364
«Σ’ ένα βιβλίο παλιό–» >Α216
«Εν απογνώσει» >Α581
«Ο Ιουλιανός, ορών ολιγωρίαν» >Α386
«Επιτύμβιον Aντιόχου, βασιλέως Kομμαγηνής» >Α620
«Θέατρον της Σιδώνος (400 μ.X.)» >Α249
«Ο Ιουλιανός εν Νικομηδεία» >Α225
«Πριν τους αλλάξει ο χρόνος» >Α225
«Ήλθε για να διαβάσει–» >Α234
«Το 31 π.X. στην Aλεξάνδρεια» >Α234
«Ο Ιωάννης Καντακουζηνός υπερισχύει» >Α249
«Τέμεθος, Αντιοχεύς· 400 μ.X.» >Α255
«Από υαλί χρωματιστό» >Α259
«Το 25ον έτος του βίου του» >Α259
«Εις ιταλικήν παραλίαν» >Α259
«Στο πληκτικό χωριό» >Α309
«Απολλώνιος ο Tυανεύς εν Pόδω» >Α281
«Η αρρώστια του Kλείτου» >Α282
«Εν δήμω της Mικράς Aσίας» >Α275
«Ιερεύς του Σεραπίου» >Α282
«Μέσα στα καπηλειά–» >Α368
«Μεγάλη συνοδεία εξ ιερέων και λαϊκών» >Α357
«Σοφιστής απερχόμενος εκ Συρίας» >Α293
«Ο Ιουλιανός και οι Αντιοχείς» >Α620
«Άννα Δαλασσηνή» >Α293
«Μέρες του 1896» >Α301
«Δύο νέοι, 23 έως 24 ετών» >Α322
«Παλαιόθεν Eλληνίς» >Α344
«Μέρες του 1901» >Α581
«Ουκ έγνως» >Α311
«Ένας νέος της τέχνης του λόγου – στο 24ον έτος του» >Α575
«Εν Σπάρτη» >Α357
«Εικών εικοσιτριετούς νέου καμωμένη από φίλον του ομήλικα, ερασιτέχνην» >Α346
«Εν μεγάλη ελληνική αποικία, 200 π.X.» >Α345
«Ηγεμών εκ δυτικής Λιβύης» >Α327
«Κίμων Λεάρχου, 22 ετών, σπουδαστής ελληνικών γραμμάτων (εν Kυρήνη)» >Α581
«Εν πορεία προς την Σινώπην» >Α332
«Μέρες του 1909, ’10, και ’11» >Α346
«Μύρης· Aλεξάνδρεια του 340 μ.X.» >Α344
«Αλέξανδρος Iανναίος, και Aλεξάνδρα» >Α364
«Ωραία λουλούδια κι άσπρα ως ταίριαζαν πολύ» >Α346
«Άγε, ω βασιλεύ Λακεδαιμονίων» >Α385
«Στον ίδιο χώρο» >Α346
«Ο καθρέπτης στην είσοδο» >Α346
«Ρωτούσε για την ποιότητα–» >Α350
«Ας φρόντιζαν» >Α350
«Κατά τες συνταγές αρχαίων Eλληνοσύρων μάγων» >Α361
«Στα 200 π.X.» >Α385
«Μέρες του 1908» >Α378

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Δίνονται λέξεις-κλειδιά με σκοπό τη διευκόλυνση της αναζήτησης πληροφοριών εντός του αρχείου.
ΘΕΜΑΤΑ:
Έργα του Κ. Π. Καβάφη:
ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:

Μεταδεδομένα σε μηχαναγνώσιμη μορφή

DOI: 10.26256/ca-sf01-s01-f02-sf003-0019
BIB File icon
Κατεβάστε τα μεταδεδομένα του τεκμηρίου σε μορφή BibTeX
Το αρχείο BIB περιέχει τα μεταδεδομένα του DOI σε μορφή BibTeX
EAD XML icon
Κατεβάστε την τεκμηρίωση του αρχείου σε μορφότυπο XML
Το αρχείο EAD XML file περιέχει την τεκμηρίωση του ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΒΑΦΗ, Κ. Π. σε μηχαναγνώσιμη μορφή
Ποιήματα
Ποιήματα (σε έντυπη μορφή)