«Κ. Π. Καβάφη Ποιήματα»

GR-OF CA CA-SF01-S01-F02-SF003-0001 (2056)
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ
ΕΣΤΙΑΣΗ
ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ
ΛΗΨΗ
ΛΗΨΗ ΟΛΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ

ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ:
Καταγράφεται ο μοναδικός κωδικός που έχει αποδοθεί στο επίπεδο περιγραφής ώστε να διευκολύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών σε διεθνές επίπεδο.
GR-OF CA CA-SF01-S01-F02-SF003-0001 (2056)
ΤΙΤΛΟΣ:
Αφορά στην ονομασία της ενότητας περιγραφής.
«Κ. Π. Καβάφη Ποιήματα»
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ(ΕΣ):
Προσδιορίζεται η χρονολογία δημιουργίας της ενότητας περιγραφής.
1914-1915
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ:
Προσδιορίζεται, κάθε φορά, το επίπεδο της ενότητας περιγραφής (αρχείο, υπο-αρχείο, σειρά, υποσειρά,, φάκελος, υποφάκελος, τεκμήριο).
Τεκμήριο
ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ:
Δίνονται πληροφορίες σχετικά με τον όγκο της ενότητας περιγραφής. Στις περιπτώσεις περιγραφής τεκμηρίου, δίνονται οι αντίστοιχες διαστάσεις.

30,5 x 19 εκ.

ΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ:
Αναφέρεται ο συντάκτης ή ο δημιουργός της ενότητας περιγραφής.

ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ:
Δίνεται μια σύντομη περίληψη του εύρους και του περιεχομένου της ενότητας περιγραφής.

Συλλογή του Καβάφη που περιλαμβάνει 25 ποιήματα της περιόδου 1910-1915. Δύο χαρτόνια χρησιμοποιούνται ως εξώφυλλο και οπισθόφυλλο. Στο εξώφυλλο ο τίτλος «Κ. Π. Καβάφη Ποιήματα. Αλεξάνδρεια 1910-1915» χειρόγραφος από τον ποιητή. Η αρχική χρονολογική ένδειξη ήταν «1914» και διορθώθηκε σε «1915» με διαφορετικού χρώματος μελάνι. Στο εσωτερικό, δύο λευκά φύλλα και στη συνέχεια 25 μονόφυλλα, τα 24 έντυπα, με τα ποιήματα, αριθμημένα όλα με το χέρι πάνω δεξιά στο recto. Το ποίημα «Αλεξανδρινοί Βασιλείς» χειρόγραφο σε δύο φύλλα με σελιδαρίθμηση «13α΄, β΄». Σε όλα τα μονόφυλλα το verso κενό, εκτός από αυτό του φύλλου 13α΄, που φέρει χειρόγραφη σημείωση του Καβάφη. Χειρόγραφη διαγραφή και διόρθωση σε ένα από τα ποιήματα («Μακρυά», φύλλο 23). Τα ποιήματα ακολουθούνται από λευκό φύλλο και έντυπο κατάλογο περιεχομένων με χρονολογική σειρά, σε δύο στήλες. Τα μονόφυλλα είναι τυπωμένα σε δύο διαφορετικά τυπογραφεία (Κασιμάτη & Ιωνά και Μ. Κ. Φάκου) και φέρουν χρονολογία 1914 και 1915.

ΠΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:
Προσδιορίζονται οι περιορισμοί στην αναπαραγωγή της ενότητας περιγραφής.
ΓΛΩΣΣΑ / ΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ:
Σημειώνεται /ονται η/οι γλώσσα /ες γραφής του τεκμηρίου.

Ελληνική

ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Δίνονται πληροφορίες για τα ιδιαίτερα φυσικά χαρακτηριστικά του τεκμηρίου.

Γραφή με μελάνι. Υδατόσημο: L. J. & Cie Basseau.
Φθορά φυσικού τεκμηρίου: κάθε φύλλο φέρει οπή από συνδετήρα πάνω αριστερά.

ΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ Κ. Π. ΚΑΒΑΦΗ:
Συσχετισμός του αρχειακού τεκμηρίου με ένα ή περισσότερα έργα του Κ. Π. Καβάφη (ποιήματα, πεζά, δοκίμια), με παραπομπή στη Βιβλιογραφία Κ. Π. Καβάφη (επιμ. Δ. Δασκαλόπουλου).

«Η πόλις» >Α107
«Η σατραπεία» >Α108
«Μάρτιαι ειδοί» >Α111
«Τελειωμένα» >Α112
«Τυανεύς γλύπτης» >Α114
«Απολείπειν ο θεός Αντώνιον» >Α116
«Ιωνικόν» >Α46
«Τα επικίνδυνα» >Α123
«Η δόξα των Πτολεμαίων» >Α121
«Ιθάκη» >Α122
«Φιλέλλην» >Α127
«Ηρώδης Αττικός» >Α125
«Αλεξανδρινοί βασιλείς» >Α129
«Επέστρεφε» >Α131
«Στην εκκλησία» >Α227
«Πολύ σπανίως» >Α132
«Όσο μπορείς» >Α133
«Του μαγαζιού» >Α133
«Επήγα» >Α133
«Λυσίου γραμματικού τάφος» >Α135
«Ευρίωνος τάφος» >Α135
«Πολυέλαιος» >Α137
«Μακριά» >Α152
«Σοφοί δε προσιόντων» >Α385
«Ο Θεόδοτος» >Α138

ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΟΥ:
Δίνονται πληροφορίες οι οποίες δεν μπορούν να συμπεριληφθούν σε άλλα πεδία.

Συλλογή Γ1.

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Δίνονται λέξεις-κλειδιά με σκοπό τη διευκόλυνση της αναζήτησης πληροφοριών εντός του αρχείου.

Μεταδεδομένα σε μηχαναγνώσιμη μορφή

DOI: 10.26256/ca-sf01-s01-f02-sf003-0001
BIB File icon
Κατεβάστε τα μεταδεδομένα του τεκμηρίου σε μορφή BibTeX
Το αρχείο BIB περιέχει τα μεταδεδομένα του DOI σε μορφή BibTeX
EAD XML icon
Κατεβάστε την τεκμηρίωση του αρχείου σε μορφότυπο XML
Το αρχείο EAD XML file περιέχει την τεκμηρίωση του ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΒΑΦΗ, Κ. Π. σε μηχαναγνώσιμη μορφή
Ποιήματα
Ποιήματα (σε έντυπη μορφή)