«Κ. Π. Καβάφη Ποιήματα»

GR-OF CA CA-SF01-S01-F02-SF003-0002 (2057)
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ
ΕΣΤΙΑΣΗ
ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ
ΛΗΨΗ
ΛΗΨΗ ΟΛΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ

ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ:
Καταγράφεται ο μοναδικός κωδικός που έχει αποδοθεί στο επίπεδο περιγραφής ώστε να διευκολύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών σε διεθνές επίπεδο.
GR-OF CA CA-SF01-S01-F02-SF003-0002 (2057)
ΤΙΤΛΟΣ:
Αφορά στην ονομασία της ενότητας περιγραφής.
«Κ. Π. Καβάφη Ποιήματα»
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ(ΕΣ):
Προσδιορίζεται η χρονολογία δημιουργίας της ενότητας περιγραφής.
1914-1918
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ:
Προσδιορίζεται, κάθε φορά, το επίπεδο της ενότητας περιγραφής (αρχείο, υπο-αρχείο, σειρά, υποσειρά,, φάκελος, υποφάκελος, τεκμήριο).
Τεκμήριο
ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ:
Δίνονται πληροφορίες σχετικά με τον όγκο της ενότητας περιγραφής. Στις περιπτώσεις περιγραφής τεκμηρίου, δίνονται οι αντίστοιχες διαστάσεις.

30,5 x 19 εκ.

ΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ:
Αναφέρεται ο συντάκτης ή ο δημιουργός της ενότητας περιγραφής.

ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ:
Δίνεται μια σύντομη περίληψη του εύρους και του περιεχομένου της ενότητας περιγραφής.

Ποιητική Συλλογή του Καβάφη με 54 ποιήματα της περιόδου 1910-1918. Χαρτόνι διπλωμένο στη μέση χρησιμοποιείται ως εξώφυλλο και οπισθόφυλλο. Στο εξώφυλλο ο έντυπος τίτλος «Κ. Π. Καβάφη Ποιήματα. Αλεξάνδρεια 1910-1918». Η αρχική χρονολογική ένδειξη ήταν 1917 και διορθώθηκε σε 1918 χειρόγραφα με μελάνι. Στο εσωτερικό, έντυπη σελίδα τίτλου που επαναλαμβάνει τα στοιχεία του εξωφύλλου. Η καταληκτική χρονολογική ένδειξη αρχικά έντυπη 1916 και διορθωμένη δύο φορές με το χέρι σε 1917 και 1918. Ακολουθεί λευκό φύλλο και στη συνέχεια έντυπα μονόφυλλα με τα ποιήματα, αριθμημένα πάνω δεξιά στο recto. Η αρίθμηση είναι συνήθως έντυπη, σε λίγες περιπτώσεις χειρόγραφη και σε μερικές έχει διορθωθεί με το χέρι. Σε όλα τα μονόφυλλα το verso κενό. Τα ποιήματα ακολουθούνται από λευκό φύλλο και έντυπο κατάλογο περιεχομένων με χρονολογική σειρά σε δύο στήλες. Η σελίδα των περιεχομένων στο ίδιο φύλλο με τη σελίδα τίτλου. Χειρόγραφοι από τον Καβάφη τρεις τίτλοι του 1916, όλοι του 1917, καθώς και του 1918, που είναι γραμμένοι στο verso της σελίδας των περιεχομένων. Τα μονόφυλλα είναι τυπωμένα στο τυπογραφείο Κασιμάτη & Ιωνά κατά την περίοδο 1914-1918. Δύο από αυτά, το «Μακρυά» (αρ. 23) και το «Μια Νύχτα» (αρ. 28), φέρουν ένδειξη πρώτης εκτύπωσης (1914 και 1915 αντίστοιχα).

ΠΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:
Προσδιορίζονται οι περιορισμοί στην αναπαραγωγή της ενότητας περιγραφής.
ΓΛΩΣΣΑ / ΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ:
Σημειώνεται /ονται η/οι γλώσσα /ες γραφής του τεκμηρίου.

Ελληνική

ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Δίνονται πληροφορίες για τα ιδιαίτερα φυσικά χαρακτηριστικά του τεκμηρίου.

Γραφή με μελάνι. Υδατόσημο: Registre Superieure P. P & Co. Φθορά φυσικού τεκμηρίου: οξειδώσεις, κάθε φύλλο φέρει οπή από συνδετήρα πάνω αριστερά.

ΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ Κ. Π. ΚΑΒΑΦΗ:
Συσχετισμός του αρχειακού τεκμηρίου με ένα ή περισσότερα έργα του Κ. Π. Καβάφη (ποιήματα, πεζά, δοκίμια), με παραπομπή στη Βιβλιογραφία Κ. Π. Καβάφη (επιμ. Δ. Δασκαλόπουλου).

«Η πόλις» >Α107
«Η σατραπεία» >Α108
«Μάρτιαι ειδοί» >Α111
«Τελειωμένα» >Α112
«Τυανεύς γλύπτης» >Α114
«Απολείπειν ο θεός Αντώνιον» >Α116
«Ιωνικόν» >Α46
«Τα επικίνδυνα» >Α123
«Η δόξα των Πτολεμαίων» >Α121
«Ιθάκη» >Α122
«Φιλέλλην» >Α127
«Ηρώδης Αττικός» >Α125
«Αλεξανδρινοί βασιλείς» >Α129
«Επέστρεφε» >Α131
«Στην εκκλησία» >Α227
«Πολύ σπανίως» >Α132
«Όσο μπορείς» >Α133
«Του μαγαζιού» >Α133
«Επήγα» >Α133
«Λυσίου γραμματικού τάφος» >Α135
«Ευρίωνος τάφος» >Α135
«Πολυέλαιος» >Α137
«Μακριά» >Α152
«Σοφοί δε προσιόντων» >Α385
«Ο Θεόδοτος» >Α138
«Στου καφενείου την είσοδο» >Α152
«Ομνύει» >A195
«Μια νύχτα» >Α141
«Θάλασσα του πρωιού» >Α141
«Ζωγραφισμένα» >A141
«Οροφέρνης» >Α142
«Η μάχη της Μαγνησίας» >A142
«Μανουήλ Κομνηνός» >A142
«Η δυσαρέσκεια του Σελευκίδου» >Α142
«Όταν διεγείρονται» >A145
«Εν τη οδώ» >A160
«Ενώπιον του αγάλματος του Ενδυμίωνος» >Α581
«Εν πόλει της Οσροηνής» >A152
«Πέρασμα» >A160
«Για τον Αμμόνη, που πέθανε 29 ετών, στα 610» >Α160
«Ένας θεός των» >Α160
«Εν εσπέρα» >Α152
«Ηδονή» >Α164
«Γκρίζα» >Α147
«Ιασή τάφος» >Α147
«Εν τω μηνί Αθύρ» >Α147
«Έτσι πολύ ατένισα–» >Α147
«Ιγνατίου τάφος» >Α160
«Μέρες του 1903» >Α160
«Η προθήκη του καπνοπωλείου» >Α249
«Καισαρίων» >Α160
«Θυμήσου, σώμα…» >Α153
«Λάνη τάφος» >Α153
«Νόησις» >Α153

ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΟΥ:
Δίνονται πληροφορίες οι οποίες δεν μπορούν να συμπεριληφθούν σε άλλα πεδία.

Συλλογή Γ1.

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Δίνονται λέξεις-κλειδιά με σκοπό τη διευκόλυνση της αναζήτησης πληροφοριών εντός του αρχείου.
ΘΕΜΑΤΑ:
Έργα του Κ. Π. Καβάφη:
ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:

Μεταδεδομένα σε μηχαναγνώσιμη μορφή

DOI: 10.26256/ca-sf01-s01-f02-sf003-0002
BIB File icon
Κατεβάστε τα μεταδεδομένα του τεκμηρίου σε μορφή BibTeX
Το αρχείο BIB περιέχει τα μεταδεδομένα του DOI σε μορφή BibTeX
EAD XML icon
Κατεβάστε την τεκμηρίωση του αρχείου σε μορφότυπο XML
Το αρχείο EAD XML file περιέχει την τεκμηρίωση του ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΒΑΦΗ, Κ. Π. σε μηχαναγνώσιμη μορφή
Ποιήματα
Ποιήματα (σε έντυπη μορφή)