«Κ. Π. Καβάφη Ποιήματα»

GR-OF CA CA-SF01-S01-F02-SF003-0003 (2058)
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ
ΕΣΤΙΑΣΗ
ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ
ΛΗΨΗ
ΛΗΨΗ ΟΛΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ

ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ:
Καταγράφεται ο μοναδικός κωδικός που έχει αποδοθεί στο επίπεδο περιγραφής ώστε να διευκολύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών σε διεθνές επίπεδο.
GR-OF CA CA-SF01-S01-F02-SF003-0003 (2058)
ΤΙΤΛΟΣ:
Αφορά στην ονομασία της ενότητας περιγραφής.
«Κ. Π. Καβάφη Ποιήματα»
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ(ΕΣ):
Προσδιορίζεται η χρονολογία δημιουργίας της ενότητας περιγραφής.
1912-1920
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ:
Προσδιορίζεται, κάθε φορά, το επίπεδο της ενότητας περιγραφής (αρχείο, υπο-αρχείο, σειρά, υποσειρά,, φάκελος, υποφάκελος, τεκμήριο).
Τεκμήριο
ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ:
Δίνονται πληροφορίες σχετικά με τον όγκο της ενότητας περιγραφής. Στις περιπτώσεις περιγραφής τεκμηρίου, δίνονται οι αντίστοιχες διαστάσεις.

29,5 x 18,5 εκ.

ΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ:
Αναφέρεται ο συντάκτης ή ο δημιουργός της ενότητας περιγραφής.

ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ:
Δίνεται μια σύντομη περίληψη του εύρους και του περιεχομένου της ενότητας περιγραφής.

Ποιητική Συλλογή του Καβάφη με 57 ποιήματα της περιόδου 1912-1920. Χαρτόνι διπλωμένο στη μέση χρησιμοποιείται ως εξώφυλλο και οπισθόφυλλο. Στο εξώφυλλο ο έντυπος τίτλος «Κ. Π. Καβάφη Ποιήματα. Αλεξάνδρεια 1912-1920». Η αρχική χρονολογική ένδειξη «1919» έχει διορθωθεί σε «1920» χειρόγραφα με μελάνι από τον Καβάφη.
Στο εσωτερικό, έντυπη σελίδα τίτλου επαναλαμβάνει τα στοιχεία του εξωφύλλου. Η καταληκτική χρονολογική ένδειξη, αρχικά έντυπη «19» και χειρόγραφη «16», έχει διορθωθεί με το χέρι σε «1920». Ακολουθούν δύο λευκά φύλλα. Στο recto του πρώτου φύλλου η χειρόγραφη σημείωση: «Λείπουν: Όσο Μπορείς 7[,] Ίμενος 56». Στη συνέχεια έντυπα μονόφυλλα με τα ποιήματα, αριθμημένα πάνω δεξιά στο recto (1 ως 59 – λείπουν τα φύλλα 7, 56). Η αρίθμηση είναι συνήθως έντυπη, σε λίγες περιπτώσεις χειρόγραφη και σε μερικές έχει διορθωθεί με το χέρι. Σε όλα τα μονόφυλλα το verso είναι κενό. Τα ποιήματα ακολουθούνται από λευκό φύλλο και έντυπο κατάλογο περιεχομένων με χρονολογική σειρά σε δύο στήλες. Η σελίδα των περιεχομένων στο ίδιο φύλλο με τη σελίδα τίτλου. Οι τίτλοι των ποιημάτων φέρουν μπροστά σημάδι με μολύβι. Οι τίτλοι του 1919 φέρουν σημείο διαγραφής συνολικά, ενώ τρεις από αυτούς είναι χειρόγραφοι. Δύο τίτλοι ποιημάτων του 1919 και ένας τίτλος ποιήματος του 1920 είναι χειρόγραφοι στο verso της σελίδας περιεχομένων και έχουν διαγραφεί συνολικά. Τα μονόφυλλα είναι τυπωμένα στο τυπογραφείο Κασιμάτη & Ιωνά κατά την περίοδο 1917-1920 (πέντε από αυτά φέρουν και ένδειξη του μήνα εκτύπωσης: δύο τον Ιούλιο 1919, και από ένα τον Σεπτέμβριο 1919, Δεκέμβριο 1919 και Μάρτιο 1920).

ΠΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:
Προσδιορίζονται οι περιορισμοί στην αναπαραγωγή της ενότητας περιγραφής.
ΓΛΩΣΣΑ / ΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ:
Σημειώνεται /ονται η/οι γλώσσα /ες γραφής του τεκμηρίου.

Ελληνική

ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Δίνονται πληροφορίες για τα ιδιαίτερα φυσικά χαρακτηριστικά του τεκμηρίου.

Γραφή με μελάνι. Οξειδώσεις και φθορές. Κάθε φύλλο φέρει οπή από συνδετήρα πάνω αριστερά.

ΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ Κ. Π. ΚΑΒΑΦΗ:
Συσχετισμός του αρχειακού τεκμηρίου με ένα ή περισσότερα έργα του Κ. Π. Καβάφη (ποιήματα, πεζά, δοκίμια), με παραπομπή στη Βιβλιογραφία Κ. Π. Καβάφη (επιμ. Δ. Δασκαλόπουλου).

«Φιλέλλην» >A127
«Ηρώδης Αττικός» >A125
«Αλεξανδρινοί βασιλείς» >A129
«Επέστρεφε» >A131
«Στην εκκλησία» >A227
«Πολύ σπανίως» >A132
«Του μαγαζιού» >A133
«Επήγα» >A133
«Λυσίου γραμματικού τάφος» >A135
«Ευρίωνος τάφος» >A135
«Πολυέλαιος» >A137
«Μακριά» >A152
«Σοφοί δε προσιόντων» >A385
«Ο Θεόδοτος» >A138
«Στου καφενείου την είσοδο» >A152
«Ομνύει» >A195
«Μια νύχτα» >A141
«Θάλασσα του πρωιού» >A141
«Ζωγραφισμένα» >A141
«Οροφέρνης» >Α142
«Η μάχη της Μαγνησίας» >Α142
«Μανουήλ Κομνηνός» >Α142
«Η δυσαρέσκεια του Σελευκίδου» >Α142
«Όταν διεγείρονται» >Α145
«Εν τη οδώ» >Α160
«Ενώπιον του αγάλματος του Ενδυμίωνος» >Α581
«Εν πόλει της Οσροηνής» >Α152
«Πέρασμα» >Α160
«Για τον Αμμόνη, που πέθανε 29 ετών, στα 610» >Α160
«Ένας θεός των» >Α160
«Εν εσπέρα» >Α152
«Ηδονή» >Α164
«Γκρίζα» >Α147
«Ιασή τάφος» >Α147
«Εν τω μηνί Αθύρ» >Α147
«Έτσι πολύ ατένισα–» >Α147
«Ιγνατίου τάφος» >Α160
«Μέρες του 1903» >Α160
«Η προθήκη του καπνοπωλείου» >Α249
«Καισαρίων» >Α160
«Θυμήσου, σώμα…» >Α153
«Λάνη τάφος» >Α153
«Νόησις» >Α153
«Η διορία του Νέρωνος» >Α158
«Πρέσβεις απ’ την Αλεξάνδρεια» >Α162
«Αριστόβουλος» >Α159
«Εις το επίνειον» >Α159
«Αιμιλιανός Μονάη, Αλεξανδρεύς, 628-655 μ.X.» >Α162
«Απ’ τες εννιά–» >Α162
«Κάτω απ’ το σπίτι» >Α163
«Το διπλανό τραπέζι» >Α163
«Ο ήλιος του απογεύματος» >Α164
«Να μείνει» >Α232
«Των Εβραίων (50 μ.Χ.)» >Α165
«Του πλοίου» >Α179
«Δημητρίου Σωτήρος (162-150 π.Χ.)» >Α167
«Είγε ετελεύτα» >Α171

ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΟΥ:
Δίνονται πληροφορίες οι οποίες δεν μπορούν να συμπεριληφθούν σε άλλα πεδία.

Συλλογή Γ3.

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Δίνονται λέξεις-κλειδιά με σκοπό τη διευκόλυνση της αναζήτησης πληροφοριών εντός του αρχείου.
ΘΕΜΑΤΑ:
Έργα του Κ. Π. Καβάφη:
ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:

Μεταδεδομένα σε μηχαναγνώσιμη μορφή

DOI: 10.26256/ca-sf01-s01-f02-sf003-0003
BIB File icon
Κατεβάστε τα μεταδεδομένα του τεκμηρίου σε μορφή BibTeX
Το αρχείο BIB περιέχει τα μεταδεδομένα του DOI σε μορφή BibTeX
EAD XML icon
Κατεβάστε την τεκμηρίωση του αρχείου σε μορφότυπο XML
Το αρχείο EAD XML file περιέχει την τεκμηρίωση του ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΒΑΦΗ, Κ. Π. σε μηχαναγνώσιμη μορφή
Ποιήματα
Ποιήματα (σε έντυπη μορφή)