Προσκτήσεις 05 (2017)

GR-OF CA CA-SF03-F31

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΚΕΛΟΥ

ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ:
Καταγράφεται ο μοναδικός κωδικός που έχει αποδοθεί στο επίπεδο περιγραφής ώστε να διευκολύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών σε διεθνές επίπεδο.
GR-OF CA CA-SF03-F31
ΤΙΤΛΟΣ:
Αφορά στην ονομασία της ενότητας περιγραφής.
Προσκτήσεις 05 (2017)
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ(ΕΣ):
Προσδιορίζεται η χρονολογία δημιουργίας της ενότητας περιγραφής.
[1910]-1930
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ:
Προσδιορίζεται, κάθε φορά, το επίπεδο της ενότητας περιγραφής (αρχείο, υπο-αρχείο, σειρά, υποσειρά,, φάκελος, υποφάκελος, τεκμήριο).
Φάκελος
ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ:
Δίνονται πληροφορίες σχετικά με τον όγκο της ενότητας περιγραφής. Στις περιπτώσεις περιγραφής τεκμηρίου, δίνονται οι αντίστοιχες διαστάσεις.

9 τεκμήρια

ΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ:
Αναφέρεται ο συντάκτης ή ο δημιουργός της ενότητας περιγραφής.
Ίδρυμα Ωνάση

ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ:
Δίνεται μια σύντομη περίληψη του εύρους και του περιεχομένου της ενότητας περιγραφής.

Ζωγραφικό σχέδιο του Γεράσιμου Γρηγόρη που απεικονίζει τη μορφή του Καβάφη. Τα ποιήματα «Περιμένοντας τους Βαρβάρους» και «Μονοτονία» σε έντυπα φύλλα με χειρόγραφες διορθώσεις και σημειώσεις. Δύο υπογεγραμμένα χειρόγραφα ποιήματα του Καβάφη, «Ηρώδης ο Αττικός» και «Των Εβραίων (50 μ.Χ.). Επίσης, έξι ποιητικές συλλογές του Καβάφη, οι περισσότερες από τις οποίες φέρουν ιδιόχειρες αφιερώσεις του. Τα τεκμήρια αποκτήθηκαν με αγορά το 2017.

ΠΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΛΩΣΣΑ / ΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ:
Σημειώνεται /ονται η/οι γλώσσα /ες γραφής του τεκμηρίου.

Ελληνική

Μεταδεδομένα σε μηχαναγνώσιμη μορφή