«Κ. Π. Καβάφη Ποιήματα (1908-1914)»

GR-OF CA CA-SF03-F31-0001 (1925)
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ
ΕΣΤΙΑΣΗ
ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ
ΛΗΨΗ
ΛΗΨΗ ΟΛΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ

ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ:
Καταγράφεται ο μοναδικός κωδικός που έχει αποδοθεί στο επίπεδο περιγραφής ώστε να διευκολύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών σε διεθνές επίπεδο.
GR-OF CA CA-SF03-F31-0001 (1925)
ΤΙΤΛΟΣ:
Αφορά στην ονομασία της ενότητας περιγραφής.
«Κ. Π. Καβάφη Ποιήματα (1908-1914)»
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ(ΕΣ):
Προσδιορίζεται η χρονολογία δημιουργίας της ενότητας περιγραφής.
1918-1921
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ:
Προσδιορίζεται, κάθε φορά, το επίπεδο της ενότητας περιγραφής (αρχείο, υπο-αρχείο, σειρά, υποσειρά,, φάκελος, υποφάκελος, τεκμήριο).
Τεκμήριο
ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ:
Δίνονται πληροφορίες σχετικά με τον όγκο της ενότητας περιγραφής. Στις περιπτώσεις περιγραφής τεκμηρίου, δίνονται οι αντίστοιχες διαστάσεις.

24 x 16 εκ.

ΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ:
Αναφέρεται ο συντάκτης ή ο δημιουργός της ενότητας περιγραφής.

ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ:
Δίνεται μια σύντομη περίληψη του εύρους και του περιεχομένου της ενότητας περιγραφής.

Ποιητική συλλογή του Καβάφη (Γ4). Στο εξώφυλλο και στη σελίδα τίτλου ο τίτλος «Κ. Π. Καβάφη Ποιήματα (1908-1914)». Η συλλογή περιέχει είκοσι έξι ποιήματα και αποτελείται από συσταχωμένα μονόφυλλα, τυπωμένα στο τυπογραφείο Κασιμάτη & Ιωνά κατά την περίοδο 1918-1921, σε χαρτιά διαφορετικής ποιότητας και με τυπογραφικά στοιχεία διαφορετικού μεγέθους. Στο verso της σελίδας τίτλου ιδιόχειρη αφιέρωση του Καβάφη στον Γ. Αφεντούλη. Στο recto του προτελευταίου φύλλου κατάλογος περιεχομένων. Το verso όλων των φύλλων κενό. Σημειώνεται συνεχής αρίθμηση των φύλλων («2» έως «29») πάνω δεξιά, έντυπη και σε ένα φύλλο διορθωμένη από τον Καβάφη.

ΠΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:
Προσδιορίζονται οι περιορισμοί στην αναπαραγωγή της ενότητας περιγραφής.
ΓΛΩΣΣΑ / ΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ:
Σημειώνεται /ονται η/οι γλώσσα /ες γραφής του τεκμηρίου.

Ελληνική

ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Δίνονται πληροφορίες για τα ιδιαίτερα φυσικά χαρακτηριστικά του τεκμηρίου.

Γραφή με μελάνι.

ΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ Κ. Π. ΚΑΒΑΦΗ:
Συσχετισμός του αρχειακού τεκμηρίου με ένα ή περισσότερα έργα του Κ. Π. Καβάφη (ποιήματα, πεζά, δοκίμια), με παραπομπή στη Βιβλιογραφία Κ. Π. Καβάφη (επιμ. Δ. Δασκαλόπουλου).

«Η πόλις» >A107
«Η σατραπεία» >A108
«Μάρτιαι ειδοί» >A111
«Τελειωμένα» >A112
«Απολείπειν ο θεός Αντώνιον» >A116
«Μονοτονία» >A98
«Ιθάκη» >A122
«Όσο μπορείς» >A133
«Η δόξα των Πτολεμαίων» >A121
«Αλεξανδρινοί βασιλείς» >A129
«Φιλέλλην» >A127
«Τα βήματα» >A106
«Ηρώδης Αττικός» >A125
«Τυανεύς γλύπτης» >A114
«Λυσίου γραμματικού τάφος» >A135
«Ευρίωνος τάφος» >A135
«Ούτος Εκείνος» >A104
«Τα επικίνδυνα» >A123
«Στην εκκλησία» >A227
«Πολύ σπανίως» >Α132
«Του μαγαζιού» >Α133
«Ιωνικόν» >Α46
«Επέστρεφε» >A131
«Μακριά» >A152
«Πολυέλαιος» >A137
«Επήγα» >Α133

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Δίνονται λέξεις-κλειδιά με σκοπό τη διευκόλυνση της αναζήτησης πληροφοριών εντός του αρχείου.

Μεταδεδομένα σε μηχαναγνώσιμη μορφή

DOI: 10.26256/ca-sf03-f31-0001
BIB File icon
Κατεβάστε τα μεταδεδομένα του τεκμηρίου σε μορφή BibTeX
Το αρχείο BIB περιέχει τα μεταδεδομένα του DOI σε μορφή BibTeX
EAD XML icon
Κατεβάστε την τεκμηρίωση του αρχείου σε μορφότυπο XML
Το αρχείο EAD XML file περιέχει την τεκμηρίωση του ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΒΑΦΗ, Κ. Π. σε μηχαναγνώσιμη μορφή