«Κ. Π. Καβάφη Ποιήματα (1916-1918)»

GR-OF CA CA-SF03-F31-0005 (1923)
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ
ΕΣΤΙΑΣΗ
ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ
ΛΗΨΗ
ΛΗΨΗ ΟΛΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ

ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ:
Καταγράφεται ο μοναδικός κωδικός που έχει αποδοθεί στο επίπεδο περιγραφής ώστε να διευκολύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών σε διεθνές επίπεδο.
GR-OF CA CA-SF03-F31-0005 (1923)
ΤΙΤΛΟΣ:
Αφορά στην ονομασία της ενότητας περιγραφής.
«Κ. Π. Καβάφη Ποιήματα (1916-1918)»
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ(ΕΣ):
Προσδιορίζεται η χρονολογία δημιουργίας της ενότητας περιγραφής.
1926-1930
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ:
Προσδιορίζεται, κάθε φορά, το επίπεδο της ενότητας περιγραφής (αρχείο, υπο-αρχείο, σειρά, υποσειρά,, φάκελος, υποφάκελος, τεκμήριο).
Τεκμήριο
ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ:
Δίνονται πληροφορίες σχετικά με τον όγκο της ενότητας περιγραφής. Στις περιπτώσεις περιγραφής τεκμηρίου, δίνονται οι αντίστοιχες διαστάσεις.

24,5 x 16 εκ.

ΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ:
Αναφέρεται ο συντάκτης ή ο δημιουργός της ενότητας περιγραφής.

ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ:
Δίνεται μια σύντομη περίληψη του εύρους και του περιεχομένου της ενότητας περιγραφής.

Δύο αντίτυπα ποιητικής συλλογής του Καβάφη (Γ8). Στο εξώφυλλο και στη σελίδα τίτλου ο τίτλος «Κ. Π. Καβάφη Ποιήματα (1916-1918)». Η συλλογή περιέχει είκοσι οκτώ ποιήματα και αποτελείται από συσταχωμένα μονόφυλλα, τυπωμένα στο τυπογραφείο Κασιμάτη & Ιωνά κατά την περίοδο 1926-1929. Κατάλογος περιεχομένων στο recto του τελευταίου φύλλου. Το verso όλων των φύλλων κενό. Σημειώνεται συνεχής αρίθμηση των φύλλων («2» έως «30»), πάνω δεξιά στο recto, κυρίως έντυπη, αλλά κάποτε διορθωμένη από τον Καβάφη. Τα ποιήματα είναι τυπωμένα σε χαρτιά διαφορετικής ποιότητας και με τυπογραφικά στοιχεία διαφορετικού μεγέθους. Στο πρώτο αντίτυπο, στη σελίδα τίτλου, ιδιόχειρη αφιέρωση του ποιητή στον Τέλλο Άγρα. Διαγραφή και διόρθωση του Καβάφη στο ποίημα «Ηδονή». Χειρόγραφες σημειώσεις με μολύβι στο εξώφυλλο, υπογραμμίσεις και σημειώσεις στα ποιήματα, κάποιες με παραπομπές σε δημοσιεύσεις του Δημαρά, ιδιόχειρες του Άγρα. Τα φύλλα έχουν αποκολληθεί. Στο δεύτερο αντίτυπο, στη σελίδα τίτλου, ιδιόχειρη αφιέρωση του Μάριου Βαϊάνου στον Χρήστο Αγγελομάτη, με ημερομηνία «28.8.31». Τα μονόφυλλα που περιλαμβάνει έχουν τυπωθεί κατά την περίοδο 1927-1930. Περιέχει επίσης ένθετο φύλλο με τους τίτλους των ποιημάτων σε δύο στήλες και σε χρονολογική σειρά.

ΠΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:
Προσδιορίζονται οι περιορισμοί στην αναπαραγωγή της ενότητας περιγραφής.
ΓΛΩΣΣΑ / ΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ:
Σημειώνεται /ονται η/οι γλώσσα /ες γραφής του τεκμηρίου.

Ελληνική

ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Δίνονται πληροφορίες για τα ιδιαίτερα φυσικά χαρακτηριστικά του τεκμηρίου.

Γραφή με μελάνι και μολύβι. Φθορά φυσικού τεκμηρίου: οξειδώσεις.

ΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ Κ. Π. ΚΑΒΑΦΗ:
Συσχετισμός του αρχειακού τεκμηρίου με ένα ή περισσότερα έργα του Κ. Π. Καβάφη (ποιήματα, πεζά, δοκίμια), με παραπομπή στη Βιβλιογραφία Κ. Π. Καβάφη (επιμ. Δ. Δασκαλόπουλου).

«Απ’ τες εννιά–» >Α162
«Νόησις» >Α153
«Ενώπιον του αγάλματος του Ενδυμίωνος» >Α581
«Πρέσβεις απ’ την Αλεξάνδρεια» >Α162
«Αριστόβουλος» >Α159
«Καισαρίων» >Α160
«Η διορία του Νέρωνος» >Α158
«Εις το επίνειον» >Α159
«Ένας θεός των» >Α160
«Λάνη τάφος» >Α153
«Ιασή τάφος» >Α147
«Εν πόλει της Οσροηνής» >Α152
«Ιγνατίου τάφος» >Α160
«Εν τω μηνί Αθύρ» >Α147
«Για τον Αμμόνη, που πέθανε 29 ετών, στα 610» >Α160
«Αιμιλιανός Μονάη, Αλεξανδρεύς, 628-655 μ.Χ.» >Α162
«Όταν διεγείρονται» >Α145
«Ηδονή» >Α164
«Έτσι πολύ ατένισα–» >Α147
«Εν τη οδώ» >Α160
«Η προθήκη του καπνοπωλείου» >Α249
«Πέρασμα» >Α160
«Εν εσπέρα» >Α152
«Γκρίζα» >Α147
«Κάτω απ’ το σπίτι» >Α163
«Το διπλανό τραπέζι» >Α163
«Θυμήσου, σώμα…» >A153
«Μέρες του 1903» >A160

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Δίνονται λέξεις-κλειδιά με σκοπό τη διευκόλυνση της αναζήτησης πληροφοριών εντός του αρχείου.

Μεταδεδομένα σε μηχαναγνώσιμη μορφή

DOI: 10.26256/ca-sf03-f31-0005
BIB File icon
Κατεβάστε τα μεταδεδομένα του τεκμηρίου σε μορφή BibTeX
Το αρχείο BIB περιέχει τα μεταδεδομένα του DOI σε μορφή BibTeX
EAD XML icon
Κατεβάστε την τεκμηρίωση του αρχείου σε μορφότυπο XML
Το αρχείο EAD XML file περιέχει την τεκμηρίωση του ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΒΑΦΗ, Κ. Π. σε μηχαναγνώσιμη μορφή