«Περιμένοντας τους Βαρβάρους», «Μονοτονία», [«Παράθυρα»]

GR-OF CA CA-SF03-F31-0008 (1904)
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ
ΕΣΤΙΑΣΗ
ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ
ΛΗΨΗ
ΛΗΨΗ ΟΛΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ

ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ:
Καταγράφεται ο μοναδικός κωδικός που έχει αποδοθεί στο επίπεδο περιγραφής ώστε να διευκολύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών σε διεθνές επίπεδο.
GR-OF CA CA-SF03-F31-0008 (1904)
ΤΙΤΛΟΣ:
Αφορά στην ονομασία της ενότητας περιγραφής.
«Περιμένοντας τους Βαρβάρους», «Μονοτονία», [«Παράθυρα»]
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ(ΕΣ):
Προσδιορίζεται η χρονολογία δημιουργίας της ενότητας περιγραφής.
χ.χ.
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ:
Προσδιορίζεται, κάθε φορά, το επίπεδο της ενότητας περιγραφής (αρχείο, υπο-αρχείο, σειρά, υποσειρά,, φάκελος, υποφάκελος, τεκμήριο).
Τεκμήριο
ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ:
Δίνονται πληροφορίες σχετικά με τον όγκο της ενότητας περιγραφής. Στις περιπτώσεις περιγραφής τεκμηρίου, δίνονται οι αντίστοιχες διαστάσεις.

21,7 x 14,9 εκ.

ΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ:
Αναφέρεται ο συντάκτης ή ο δημιουργός της ενότητας περιγραφής.

ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ:
Δίνεται μια σύντομη περίληψη του εύρους και του περιεχομένου της ενότητας περιγραφής.

Δύο λυτά φύλλα με τυπωμένο κείμενο σε όλες τις όψεις. Περιλαμβάνουν δύο τυπωμένα ποιήματα του Καβάφη («Περιμένοντας τους Βαρβάρους» και «Μονοτονία»), καθώς και τον τίτλο και στίχο από τρίτο ποίημα («Παράθυρα»), σημειωμένο με γραφικό χαρακτήρα διαφορετικό από του ποιητή. Στο recto του δεύτερου φύλλου επικολλημένη προσθήκη με δύο στίχους ιδιόχειρους του Καβάφη. Στο verso το ποίημα «Μονοτονία», το οποίο φέρει σημείο διαγραφής συνολικά. Οι τυπωμένοι αριθμοί σελίδων («21» έως «24») έχουν διαγραφεί και έχει σημειωθεί χειρόγραφα άλλη αρίθμηση («1» έως «3»). Παρατηρούνται χειρόγραφες σημειώσεις με μολύβι στο περιθώριο, υπογραμμίσεις λέξεων και φράσεων. Η σελιδαρίθμηση και τα τυπογραφικά χαρακτηριστικά του κειμένου παραπέμπουν στην έκδοση Κ. Π. Καβάφη. Ποιήματα, Κασιμάτης & Ιωνάς, Αλεξάνδρεια 1910, από αντίτυπο της οποίας φαίνεται να έχουν αφαιρεθεί τα φύλλα.

ΠΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:
Προσδιορίζονται οι περιορισμοί στην αναπαραγωγή της ενότητας περιγραφής.
ΓΛΩΣΣΑ / ΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ:
Σημειώνεται /ονται η/οι γλώσσα /ες γραφής του τεκμηρίου.

Ελληνική

ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Δίνονται πληροφορίες για τα ιδιαίτερα φυσικά χαρακτηριστικά του τεκμηρίου.

Απλό χαρτί. Μαύρο μελάνι, μαύρο και χρωματιστό μολύβι. Φθορά φυσικού τεκμηρίου: σχισμές στο χαρτί, μικρά αποκομμένα τμήματα των φύλλων.

ΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ Κ. Π. ΚΑΒΑΦΗ:
Συσχετισμός του αρχειακού τεκμηρίου με ένα ή περισσότερα έργα του Κ. Π. Καβάφη (ποιήματα, πεζά, δοκίμια), με παραπομπή στη Βιβλιογραφία Κ. Π. Καβάφη (επιμ. Δ. Δασκαλόπουλου).

«Περιμένοντας τους βαρβάρους» >Α84
«Μονοτονία» >Α98
«Τα παράθυρα» >Α75

ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΟΥ:
Δίνονται πληροφορίες οι οποίες δεν μπορούν να συμπεριληφθούν σε άλλα πεδία.

Παρατηρείται ότι ο γραφικός χαρακτήρας των χειρόγραφων σημειώσεων («ρεαλ.»), καθώς και του στίχου από το ποίημα «Παράθυρα», ομοιάζει με του Τέλλου Άγρα. Να σημειωθεί επίσης ότι το τεκμήριο προστέθηκε στο Αρχείο ύστερα από αγορά, με την οποία αποκτήθηκαν και δύο συλλογές του Καβάφη με ιδιόχειρες αφιερώσεις προς τον Τέλλο Άγρα, που περιέχουν πολλές σημειώσεις του παραλήπτη. Αυτά τα στοιχεία, σε συνδυασμό με την αρθρογραφία του Άγρα για τον Καβάφη (βλ. ενδεικτικά, Τ. Άγρας, Κριτικά, Ερμής, Αθήνα 1980, τ. Α’, σ. 95-103), δείχνουν ότι πιθανώς και το παρόν τεκμήριο ανήκε σε αυτόν.

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Δίνονται λέξεις-κλειδιά με σκοπό τη διευκόλυνση της αναζήτησης πληροφοριών εντός του αρχείου.

Μεταδεδομένα σε μηχαναγνώσιμη μορφή

DOI: 10.26256/ca-sf03-f31-0008
BIB File icon
Κατεβάστε τα μεταδεδομένα του τεκμηρίου σε μορφή BibTeX
Το αρχείο BIB περιέχει τα μεταδεδομένα του DOI σε μορφή BibTeX
EAD XML icon
Κατεβάστε την τεκμηρίωση του αρχείου σε μορφότυπο XML
Το αρχείο EAD XML file περιέχει την τεκμηρίωση του ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΒΑΦΗ, Κ. Π. σε μηχαναγνώσιμη μορφή