Προσκτήσεις 03 (2015)

GR-OF CA CA-SF03-F29

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΚΕΛΟΥ

ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ:
Καταγράφεται ο μοναδικός κωδικός που έχει αποδοθεί στο επίπεδο περιγραφής ώστε να διευκολύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών σε διεθνές επίπεδο.
GR-OF CA CA-SF03-F29
ΤΙΤΛΟΣ:
Αφορά στην ονομασία της ενότητας περιγραφής.
Προσκτήσεις 03 (2015)
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ(ΕΣ):
Προσδιορίζεται η χρονολογία δημιουργίας της ενότητας περιγραφής.
1922-1930
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ:
Προσδιορίζεται, κάθε φορά, το επίπεδο της ενότητας περιγραφής (αρχείο, υπο-αρχείο, σειρά, υποσειρά,, φάκελος, υποφάκελος, τεκμήριο).
Φάκελος
ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ:
Δίνονται πληροφορίες σχετικά με τον όγκο της ενότητας περιγραφής. Στις περιπτώσεις περιγραφής τεκμηρίου, δίνονται οι αντίστοιχες διαστάσεις.

3 τεκμήρια

ΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ:
Αναφέρεται ο συντάκτης ή ο δημιουργός της ενότητας περιγραφής.
Ίδρυμα Ωνάση

ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ:
Δίνεται μια σύντομη περίληψη του εύρους και του περιεχομένου της ενότητας περιγραφής.

Έντυπο πιστοποιητικό βάπτισης του Καβάφη, το οποίο φέρει τον λογότυπο και τη σφραγίδα του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας. Τετράδιο με χειρόγραφες σημειώσεις, το οποίο περιέχει και τέσσερα λυτά φύλλα, επίσης με χειρόγραφες σημειώσεις. Πρόκειται για σκέψεις και κρίσεις σχετικές με τον Καβάφη και το έργο του, αλλά και αφηγήσεις επεισοδίων από τη ζωή του. Σειρά χειρόγραφων σημειωμάτων και σύντομων επιστολών του Καβάφη προς το ζεύγος Νίκου και Ευτυχίας Ζελίτα, γραμμένων σε χαρτιά διαφόρων διαστάσεων. Τα τεκμήρια αποκτήθηκαν με αγορά το 2015.

ΠΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΛΩΣΣΑ / ΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ:
Σημειώνεται /ονται η/οι γλώσσα /ες γραφής του τεκμηρίου.

Ελληνική

Μεταδεδομένα σε μηχαναγνώσιμη μορφή