Σύντομες επιστολές και σημειώματα του Καβάφη προς την Ευτυχία και τον Νίκο Ζελίτα

GR-OF CA CA-SF03-F29-0003 (1884)
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ
ΕΣΤΙΑΣΗ
ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ
ΛΗΨΗ
ΛΗΨΗ ΟΛΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ

ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ:
Καταγράφεται ο μοναδικός κωδικός που έχει αποδοθεί στο επίπεδο περιγραφής ώστε να διευκολύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών σε διεθνές επίπεδο.
GR-OF CA CA-SF03-F29-0003 (1884)
ΤΙΤΛΟΣ:
Αφορά στην ονομασία της ενότητας περιγραφής.
Σύντομες επιστολές και σημειώματα του Καβάφη προς την Ευτυχία και τον Νίκο Ζελίτα
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ(ΕΣ):
Προσδιορίζεται η χρονολογία δημιουργίας της ενότητας περιγραφής.
χ.χ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ:
Προσδιορίζεται, κάθε φορά, το επίπεδο της ενότητας περιγραφής (αρχείο, υπο-αρχείο, σειρά, υποσειρά,, φάκελος, υποφάκελος, τεκμήριο).
Τεκμήριο
ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ:
Δίνονται πληροφορίες σχετικά με τον όγκο της ενότητας περιγραφής. Στις περιπτώσεις περιγραφής τεκμηρίου, δίνονται οι αντίστοιχες διαστάσεις.

21,9 x 27,9 εκ.

ΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ:
Αναφέρεται ο συντάκτης ή ο δημιουργός της ενότητας περιγραφής.

ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ:
Δίνεται μια σύντομη περίληψη του εύρους και του περιεχομένου της ενότητας περιγραφής.

Χειρόγραφα σημειώματα και σύντομες επιστολές του Καβάφη προς τον Νίκο και την Ευτυχία Ζελίτα σε δεκαεπτά τμήματα από φύλλα διαφόρων διαστάσεων, κάρτες και μικρά χαρτιά. Σε κάποια η μία όψη κενή. Σε τρία από τα φύλλα σημειώνεται χρονολογική ένδειξη («13/8/28», «26 Φεβρ. 926» και δυσανάγνωστη ένδειξη). Γίνονται αναφορές στον εκδοτικό οίκο Γράμματα της Αλεξάνδρειας, σε συλλογές του Καβάφη (ονομαστικά αναφέρεται η Συλλογή 1907-1915), καθώς και στην εφημερίδα Η Λαϊκή Φωνή Βόλου. Τα μηνύματα αφορούν συνήθως κάποια μεταξύ τους, ή άλλη, συνάντηση ή κάποιου είδους εξυπηρέτηση.

ΠΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:
Προσδιορίζονται οι περιορισμοί στην αναπαραγωγή της ενότητας περιγραφής.
ΓΛΩΣΣΑ / ΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ:
Σημειώνεται /ονται η/οι γλώσσα /ες γραφής του τεκμηρίου.

Ελληνική

ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Δίνονται πληροφορίες για τα ιδιαίτερα φυσικά χαρακτηριστικά του τεκμηρίου.

Απλό χαρτί, χαρτί γραφής, χαρτί καντριγέ, χαρτόνι. Υδατόσημα: Georgian Bond, [Jyväskylä;] Linen Bank, καθώς και τμήματα από άλλα, που δεν διακρίνονται. Μαύρο μελάνι και μολύβι. Φθορά φυσικού τεκμηρίου: οξειδώσεις και μικρές οπές σε μερικά φύλλα.

ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΟΥ:
Δίνονται πληροφορίες οι οποίες δεν μπορούν να συμπεριληφθούν σε άλλα πεδία.

Το τεκμήριο έχει δημοσιευθεί στο: Δ. Δασκαλόπουλος, Εις τα περίχωρα Αντιοχείας και Κερύνειας, Ίκαρος, Αθήνα 2006, σ. 82-89. Ο συγγραφέας έχει χρονολογήσει κάποια τμήματα του τεκμηρίου με βάση τις ενδείξεις που υπάρχουν στους καταλόγους διανομής των μονόφυλλων ή άλλες (σ. 81), με αποτέλεσμα να διευρύνεται το χρονολογικό διάστημα που καλύπτουν (1923;-1928). Χρησιμοποιούνται επίσης οι δικές του πληροφορίες σχετικά με δύο αναφερόμενα ονόματα.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ:
Διευκρινιστικά και επεξηγηματικά σχόλια φιλολογικού χαρακτήρα για το αρχειακό τεκμήριο.

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Δίνονται λέξεις-κλειδιά με σκοπό τη διευκόλυνση της αναζήτησης πληροφοριών εντός του αρχείου.

Μεταδεδομένα σε μηχαναγνώσιμη μορφή

DOI: 10.26256/ca-sf03-f29-0003
BIB File icon
Κατεβάστε τα μεταδεδομένα του τεκμηρίου σε μορφή BibTeX
Το αρχείο BIB περιέχει τα μεταδεδομένα του DOI σε μορφή BibTeX
EAD XML icon
Κατεβάστε την τεκμηρίωση του αρχείου σε μορφότυπο XML
Το αρχείο EAD XML file περιέχει την τεκμηρίωση του ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΒΑΦΗ, Κ. Π. σε μηχαναγνώσιμη μορφή