Προσκτήσεις 02 (2013)

GR-OF CA CA-SF03-F28

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΚΕΛΟΥ

ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ:
Καταγράφεται ο μοναδικός κωδικός που έχει αποδοθεί στο επίπεδο περιγραφής ώστε να διευκολύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών σε διεθνές επίπεδο.
GR-OF CA CA-SF03-F28
ΤΙΤΛΟΣ:
Αφορά στην ονομασία της ενότητας περιγραφής.
Προσκτήσεις 02 (2013)
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ(ΕΣ):
Προσδιορίζεται η χρονολογία δημιουργίας της ενότητας περιγραφής.
1926-1929
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ:
Προσδιορίζεται, κάθε φορά, το επίπεδο της ενότητας περιγραφής (αρχείο, υπο-αρχείο, σειρά, υποσειρά,, φάκελος, υποφάκελος, τεκμήριο).
Φάκελος
ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ:
Δίνονται πληροφορίες σχετικά με τον όγκο της ενότητας περιγραφής. Στις περιπτώσεις περιγραφής τεκμηρίου, δίνονται οι αντίστοιχες διαστάσεις.

1 τεκμήριο

ΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ:
Αναφέρεται ο συντάκτης ή ο δημιουργός της ενότητας περιγραφής.
Ίδρυμα Ωνάση

ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ:
Δίνεται μια σύντομη περίληψη του εύρους και του περιεχομένου της ενότητας περιγραφής.

Έντυπη συλλογή ποιημάτων του Καβάφη (Γ8). Αποτελείται από τριάντα μονόφυλλα και ένα λυτό φύλλο με χρονολογικό κατάλογο ποιημάτων. Η αρίθμηση ενός φύλλου και η διόρθωση σε έναν στίχο ποιήματος έχουν γίνει από τον Καβάφη. Το τεκμήριο έχει αποκτηθεί με αγορά το 2013.

ΠΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΛΩΣΣΑ / ΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ:
Σημειώνεται /ονται η/οι γλώσσα /ες γραφής του τεκμηρίου.

Ελληνική

Μεταδεδομένα σε μηχαναγνώσιμη μορφή

ΠΡΟΣΚΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 2012
Προσκτήσεις 02 (2013)
Φάκελος F27 - Προσκτήσεις 01 (2013)
Φάκελος F29 - Προσκτήσεις 03 (2015)
Φάκελος F30 - Προσκτήσεις 04 (2016)
Φάκελος F31 - Προσκτήσεις 05 (2017)
Φάκελος F32 - Προσκτήσεις 06 (2017)
Φάκελος F33 - Προσκτήσεις 07 (2018)
Φάκελος F34 - Προσκτήσεις 08 (2018)