Προσκτήσεις 04 (2016)

GR-OF CA CA-SF03-F30

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΚΕΛΟΥ

ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ:
Καταγράφεται ο μοναδικός κωδικός που έχει αποδοθεί στο επίπεδο περιγραφής ώστε να διευκολύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών σε διεθνές επίπεδο.
GR-OF CA CA-SF03-F30
ΤΙΤΛΟΣ:
Αφορά στην ονομασία της ενότητας περιγραφής.
Προσκτήσεις 04 (2016)
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ(ΕΣ):
Προσδιορίζεται η χρονολογία δημιουργίας της ενότητας περιγραφής.
1925-1929
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ:
Προσδιορίζεται, κάθε φορά, το επίπεδο της ενότητας περιγραφής (αρχείο, υπο-αρχείο, σειρά, υποσειρά,, φάκελος, υποφάκελος, τεκμήριο).
Φάκελος
ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ:
Δίνονται πληροφορίες σχετικά με τον όγκο της ενότητας περιγραφής. Στις περιπτώσεις περιγραφής τεκμηρίου, δίνονται οι αντίστοιχες διαστάσεις.

1 τεκμήριο

ΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ:
Αναφέρεται ο συντάκτης ή ο δημιουργός της ενότητας περιγραφής.
Ίδρυμα Ωνάση

ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ:
Δίνεται μια σύντομη περίληψη του εύρους και του περιεχομένου της ενότητας περιγραφής.

Έντυπη ποιητική συλλογή του Καβάφη (Γ9), αποτελούμενη από συσταχωμένα μονόφυλλα. Εντοπίζονται διορθώσεις και προσθήκες ιδιόχειρες του ποιητή, καθώς και ιδιόχειρη αφιέρωση του Μάριου Βαϊάνου. Το τεκμήριο αποκτήθηκε με αγορά το 2016.

ΠΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΛΩΣΣΑ / ΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ:
Σημειώνεται /ονται η/οι γλώσσα /ες γραφής του τεκμηρίου.

Ελληνική

Μεταδεδομένα σε μηχαναγνώσιμη μορφή

ΠΡΟΣΚΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 2012
Προσκτήσεις 04 (2016)
Φάκελος F27 - Προσκτήσεις 01 (2013)
Φάκελος F28 - Προσκτήσεις 02 (2013)
Φάκελος F29 - Προσκτήσεις 03 (2015)
Φάκελος F31 - Προσκτήσεις 05 (2017)
Φάκελος F32 - Προσκτήσεις 06 (2017)
Φάκελος F33 - Προσκτήσεις 07 (2018)
Φάκελος F34 - Προσκτήσεις 08 (2018)