«Κ. Π. Καβάφη Ποιήματα»

GR-OF CA CA-SF03-F30-0001 (1920)
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ
ΕΣΤΙΑΣΗ
ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ
ΛΗΨΗ
ΛΗΨΗ ΟΛΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ

ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ:
Καταγράφεται ο μοναδικός κωδικός που έχει αποδοθεί στο επίπεδο περιγραφής ώστε να διευκολύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών σε διεθνές επίπεδο.
GR-OF CA CA-SF03-F30-0001 (1920)
ΤΙΤΛΟΣ:
Αφορά στην ονομασία της ενότητας περιγραφής.
«Κ. Π. Καβάφη Ποιήματα»
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ(ΕΣ):
Προσδιορίζεται η χρονολογία δημιουργίας της ενότητας περιγραφής.
1925-1929
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ:
Προσδιορίζεται, κάθε φορά, το επίπεδο της ενότητας περιγραφής (αρχείο, υπο-αρχείο, σειρά, υποσειρά,, φάκελος, υποφάκελος, τεκμήριο).
Τεκμήριο
ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ:
Δίνονται πληροφορίες σχετικά με τον όγκο της ενότητας περιγραφής. Στις περιπτώσεις περιγραφής τεκμηρίου, δίνονται οι αντίστοιχες διαστάσεις.

25,5 x 16

ΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ:
Αναφέρεται ο συντάκτης ή ο δημιουργός της ενότητας περιγραφής.

ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ:
Δίνεται μια σύντομη περίληψη του εύρους και του περιεχομένου της ενότητας περιγραφής.

Ποιητική συλλογή του Καβάφη (Γ9). Στο έντυπο εξώφυλλο ο τίτλος «Κ. Π. Καβάφη Ποιήματα» και η ένδειξη «Αλεξάνδρεια 1919-1929». Η πρώτη χρονολογία (αρχικά «1916») διορθωμένη από τον ποιητή, και η δεύτερη χειρόγραφη. Τα ίδια στοιχεία επαναλαμβάνονται στη σελίδα τίτλου, όπου όμως η έντυπη χρονολογία είναι σωστή, «1919». Κενό φύλλο έχει πιθανότατα αποκοπεί. Στην πρώτη κενή σελίδα χειρόγραφη αφιέρωση του Μάριου Βαϊάνου στον Άγγελο Τρουπάκη, με κόκκινο μολύβι και ημερομηνία «1.7.30». Η συλλογή αποτελείται από συσταχωμένα μονόφυλλα, που περιλαμβάνουν συνολικά εξήντα ένα ποιήματα. Η αρίθμηση των ποιημάτων πάνω δεξιά, έντυπη ή χειρόγραφη, κάποτε διορθωμένη από τον ποιητή. Ιδιόχειρες διαγραφές και διορθώσεις του σε κάποια ποιήματα. Η συλλογή περιέχει επίσης έντυπο αναδιπλούμενο φύλλο με τους τίτλους των ποιημάτων σε δύο στήλες και σε χρονολογική σειρά. Ο τίτλος του τελευταίου ποιήματος ιδιόχειρος του Καβάφη. Τα μονόφυλλα έχουν τυπωθεί στο τυπογραφείο Κασιμάτη & Ιωνά, κατά την περίοδο 1925-1929. Σε κάποια από αυτά αναφέρεται πλήρης ημερομηνία εκτύπωσης και σε κάποια η ημερομηνία της πρώτης εκτύπωσης. Συνοδεύεται από υπογεγραμμένο πιστοποιητικό και φυλάσσεται σε κουτί από σκληρό χαρτόνι, επενδεδυμένο με ύφασμα.

ΠΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:
Προσδιορίζονται οι περιορισμοί στην αναπαραγωγή της ενότητας περιγραφής.
ΓΛΩΣΣΑ / ΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ:
Σημειώνεται /ονται η/οι γλώσσα /ες γραφής του τεκμηρίου.

Ελληνική

ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Δίνονται πληροφορίες για τα ιδιαίτερα φυσικά χαρακτηριστικά του τεκμηρίου.

Γραφή με μελάνι και μολύβι. Φθορά φυσικού τεκμηρίου: οξειδώσεις και άλλες φθορές.

ΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ Κ. Π. ΚΑΒΑΦΗ:
Συσχετισμός του αρχειακού τεκμηρίου με ένα ή περισσότερα έργα του Κ. Π. Καβάφη (ποιήματα, πεζά, δοκίμια), με παραπομπή στη Βιβλιογραφία Κ. Π. Καβάφη (επιμ. Δ. Δασκαλόπουλου).

«Ο ήλιος του απογεύματος» >A164
«Να μείνει» >A232
«Των Εβραίων (50 μ.Χ.)» >A165
«Ίμενος» >A165
«Του πλοίου» >A179
«Δημητρίου Σωτήρος (162-150 π.Χ.)» >A167
«Είγε ετελεύτα» >A171
«Νέοι της Σιδώνος (400 μ.Χ.)» >A171
«Για να ‘ρθουν» >A179
«Ο Δαρείος» >A344
«Άννα Κομνηνή» >A241
«Βυζαντινός άρχων, εξόριστος, στιχουργών» >A179
«Η αρχή των» >A201
«Εύνοια του Αλεξάνδρου Βάλα» >A181
«Μελαγχολία του Ιάσονος Κλεάνδρου· ποιητού εν Κομμαγηνή· 595 μ.Χ.» >A191
«Ο Δημάρατος» >A192
«Εκόμισα εις την τέχνη» >A181
«Από την σχολήν του περιωνύμου φιλοσόφου» >A191
«Τεχνουργός κρατήρων» >A581
«Υπέρ της Αχαϊκής Συμπολιτείας πολεμήσαντες» >A222
«Προς τον Αντίοχον Επιφανή» >A364
«Σ’ ένα βιβλίο παλιό–» >A216
«Εν απογνώσει» >A581
«O Ιουλιανός, ορών ολιγωρίαν» >A386
«Επιτύμβιον Αντιόχου, βασιλέως Κομμαγηνής» >A620
«Θέατρον της Σιδώνος (400 μ.Χ.)» >A249
«Ο Ιουλιανός εν Νικομηδεία» >A225
«Πριν τους αλλάξει ο χρόνος» >A225
«Ήλθε για να διαβάσει–» >A234
«Το 31 π.Χ. στην Αλεξάνδρεια» >A234
«Ο Ιωάννης Καντακουζηνός υπερισχύει» >A249
«Τέμεθος, Αντιοχεύς· 400 μ.Χ.» >A255
«Από υαλί χρωματιστό» >Α259
«Το 25ον έτος του βίου του» >Α259
«Εις ιταλικήν παραλίαν» >Α259
«Στο πληκτικό χωριό» >Α309
«Απολλώνιος ο Τυανεύς εν Ρόδω» >Α281
«Η αρρώστια του Κλείτου» >Α282
«Εν δήμω της Μικράς Ασίας» >Α275
«Ιερεύς του Σεραπίου» >Α282
«Μέσα στα καπηλειά–» >Α368
«Μεγάλη συνοδεία εξ ιερέων και λαϊκών» >Α357
«Σοφιστής απερχόμενος εκ Συρίας» >Α293
«Ο Ιουλιανός και οι Αντιοχείς» >Α620
«Άννα Δαλασσηνή» >Α293
«Μέρες του 1896» >Α301
«Δύο νέοι, 23 έως 24 ετών» >Α322
«Παλαιόθεν Ελληνίς» >Α344
«Μέρες του 1901» >Α581
«Ουκ έγνως» >Α311
«Ένας νέος της τέχνης του λόγου – στο 24ον έτος του» >Α575
«Εν Σπάρτη» >Α357
«Εικών εικοσιτριετούς νέου καμωμένη από φίλον του ομήλικα, ερασιτέχνην» >Α346
«Εν μεγάλη ελληνική αποικία, 200 π.Χ.» >Α345
«Ηγεμών εκ δυτικής Λιβύης» >Α327
«Κίμων Λεάρχου, 22 ετών, σπουδαστής ελληνικών γραμμάτων (εν Κυρήνη)» >Α581
«Εν πορεία προς την Σινώπην» >Α332
«Μέρες του 1909, ’10, και ’11» >Α346
«Μύρης· Αλεξάνδρεια του 340 μ.Χ.» >Α344
«Αλέξανδρος Ιανναίος, και Αλεξάνδρα» >Α364
«Ωραία λουλούδια κι άσπρα ως ταίριαζαν πολύ» >Α346
«Στον ίδιο χώρο» >Α346
«Ο καθρέπτης στην είσοδο» >Α346
«Άγε, ω βασιλεύ Λακεδαιμονίων» >Α385

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Δίνονται λέξεις-κλειδιά με σκοπό τη διευκόλυνση της αναζήτησης πληροφοριών εντός του αρχείου.
ΘΕΜΑΤΑ:
Έργα του Κ. Π. Καβάφη:

Μεταδεδομένα σε μηχαναγνώσιμη μορφή

DOI: 10.26256/ca-sf03-f30-0001
BIB File icon
Κατεβάστε τα μεταδεδομένα του τεκμηρίου σε μορφή BibTeX
Το αρχείο BIB περιέχει τα μεταδεδομένα του DOI σε μορφή BibTeX
EAD XML icon
Κατεβάστε την τεκμηρίωση του αρχείου σε μορφότυπο XML
Το αρχείο EAD XML file περιέχει την τεκμηρίωση του ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΒΑΦΗ, Κ. Π. σε μηχαναγνώσιμη μορφή
ΠΡΟΣΚΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 2012
Προσκτήσεις 04 (2016)