Προσκτήσεις 07 (2018)

GR-OF CA CA-SF03-F33

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΚΕΛΟΥ

ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ:
Καταγράφεται ο μοναδικός κωδικός που έχει αποδοθεί στο επίπεδο περιγραφής ώστε να διευκολύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών σε διεθνές επίπεδο.
GR-OF CA CA-SF03-F33
ΤΙΤΛΟΣ:
Αφορά στην ονομασία της ενότητας περιγραφής.
Προσκτήσεις 07 (2018)
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ(ΕΣ):
Προσδιορίζεται η χρονολογία δημιουργίας της ενότητας περιγραφής.
1910-1924
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ:
Προσδιορίζεται, κάθε φορά, το επίπεδο της ενότητας περιγραφής (αρχείο, υπο-αρχείο, σειρά, υποσειρά,, φάκελος, υποφάκελος, τεκμήριο).
Φάκελος
ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ:
Δίνονται πληροφορίες σχετικά με τον όγκο της ενότητας περιγραφής. Στις περιπτώσεις περιγραφής τεκμηρίου, δίνονται οι αντίστοιχες διαστάσεις.

3 τεκμήρια

ΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ:
Αναφέρεται ο συντάκτης ή ο δημιουργός της ενότητας περιγραφής.
Ίδρυμα Ωνάση

ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ:
Δίνεται μια σύντομη περίληψη του εύρους και του περιεχομένου της ενότητας περιγραφής.

Δύο έντυπες ποιητικές συλλογές του Καβάφη (Β2 και Γ5), αμφότερες με ιδιόχειρη αφιέρωση του ποιητή. Υπογεγραμμένο χειρόγραφο του ποιήματος «Ο Βασιλεύς Δημήτριος». Δύο από τα τεκμήρια είναι χρονολογημένα. Τα τεκμήρια αποκτήθηκαν με αγορά το 2018.

ΠΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΛΩΣΣΑ / ΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ:
Σημειώνεται /ονται η/οι γλώσσα /ες γραφής του τεκμηρίου.

Ελληνική

Μεταδεδομένα σε μηχαναγνώσιμη μορφή

ΠΡΟΣΚΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 2012
Προσκτήσεις 07 (2018)
Φάκελος F27 - Προσκτήσεις 01 (2013)
Φάκελος F28 - Προσκτήσεις 02 (2013)
Φάκελος F29 - Προσκτήσεις 03 (2015)
Φάκελος F30 - Προσκτήσεις 04 (2016)
Φάκελος F31 - Προσκτήσεις 05 (2017)
Φάκελος F32 - Προσκτήσεις 06 (2017)
Φάκελος F34 - Προσκτήσεις 08 (2018)