«Κ. Π. Καβάφη Ποιήματα»

GR-OF CA CA-SF03-F33-0002 (2110)
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ
ΕΣΤΙΑΣΗ
ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ
ΛΗΨΗ
ΛΗΨΗ ΟΛΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ

ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ:
Καταγράφεται ο μοναδικός κωδικός που έχει αποδοθεί στο επίπεδο περιγραφής ώστε να διευκολύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών σε διεθνές επίπεδο.
GR-OF CA CA-SF03-F33-0002 (2110)
ΤΙΤΛΟΣ:
Αφορά στην ονομασία της ενότητας περιγραφής.
«Κ. Π. Καβάφη Ποιήματα»
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ(ΕΣ):
Προσδιορίζεται η χρονολογία δημιουργίας της ενότητας περιγραφής.
1919-1924
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ:
Προσδιορίζεται, κάθε φορά, το επίπεδο της ενότητας περιγραφής (αρχείο, υπο-αρχείο, σειρά, υποσειρά,, φάκελος, υποφάκελος, τεκμήριο).
Τεκμήριο
ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ:
Δίνονται πληροφορίες σχετικά με τον όγκο της ενότητας περιγραφής. Στις περιπτώσεις περιγραφής τεκμηρίου, δίνονται οι αντίστοιχες διαστάσεις.

30,5 x 19 εκ.

ΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ:
Αναφέρεται ο συντάκτης ή ο δημιουργός της ενότητας περιγραφής.

ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ:
Δίνεται μια σύντομη περίληψη του εύρους και του περιεχομένου της ενότητας περιγραφής.

Ποιητική συλλογή του Καβάφη (Γ5), αποτελούμενη από 69 ποιήματα σε 78 λυτά έντυπα μονόφυλλα. Τετρασέλιδο από χαρτόνι εν είδει εξωφύλλου, με τον έντυπο τίτλο «Κ. Π. Καβάφη Ποιήματα. Αλεξάνδρεια 1915-1924». Η δεύτερη χρονολογία χειρόγραφη από τον Καβάφη. Ακολουθεί δεύτερο τετρασέλιδο, η πρώτη σελίδα του οποίου επέχει θέση σελίδας τίτλου, η δεύτερη είναι κενή, και οι δύο τελευταίες σελίδες φέρουν κατάλογο περιεχομένων με χρονολογική κατάταξη σε δύο στήλες. Οι τελευταίοι τίτλοι στη δεύτερη στήλη καθώς και οι τίτλοι στην τελευταία σελίδα είναι συμπληρωμένοι από το χέρι του ποιητή. Τα μονόφυλλα είναι τυπωμένα στο τυπογραφείο Κασιμάτη & Ιωνά (ένα είναι τυπωμένο στο τυπογραφείο Μητσάνη) κατά την περίοδο 1919-1924. Χειρόγραφη διόρθωση σε ένα από τα ποιήματα και ιδιόχειρη αφιέρωση του Καβάφη στον Γ. Πετρώντα στο verso της σελίδας τίτλου.

ΠΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:
Προσδιορίζονται οι περιορισμοί στην αναπαραγωγή της ενότητας περιγραφής.
ΓΛΩΣΣΑ / ΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ:
Σημειώνεται /ονται η/οι γλώσσα /ες γραφής του τεκμηρίου.

Ελληνική

ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Δίνονται πληροφορίες για τα ιδιαίτερα φυσικά χαρακτηριστικά του τεκμηρίου.

Γραφή με μελάνι. Παρατηρούνται οξειδώσεις. Φέρει οπές και φθορές.

ΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ Κ. Π. ΚΑΒΑΦΗ:
Συσχετισμός του αρχειακού τεκμηρίου με ένα ή περισσότερα έργα του Κ. Π. Καβάφη (ποιήματα, πεζά, δοκίμια), με παραπομπή στη Βιβλιογραφία Κ. Π. Καβάφη (επιμ. Δ. Δασκαλόπουλου).

«Σοφοί δε προσιόντων» >A385
«Ο Θεόδοτος» >A138
«Στου καφενείου την είσοδο» >A152
«Ομνύει» >A195
«Μια νύχτα» >A141
«Θάλασσα του πρωιού» >A141
«Ζωγραφισμένα» >A141
«Οροφέρνης» >A142
«Η μάχη της Μαγνησίας» >A142
«Μανουήλ Κομνηνός» >A142
«Η δυσαρέσκεια του Σελευκίδου» >A142
«Όταν διεγείρονται» >A145
«Εν τη οδώ» >A160
«Ενώπιον του αγάλματος του Ενδυμίωνος» >A581
«Εν πόλει της Οσροηνής» >A152
«Πέρασμα» >A160
«Για τον Aμμόνη, που πέθανε 29 ετών, στα 610» >A160
«Ένας θεός των» >A160
«Εν εσπέρα» >A152
«Ηδονή» >A164
«Γκρίζα» >A147
«Ιασή τάφος» >A147
«Εν τω μηνί Αθύρ» >A147
«Έτσι πολύ ατένισα–» >A147
«Ιγνατίου τάφος» >A160
«Μέρες του 1903» >A160
«Η προθήκη του καπνοπωλείου» >A249
«Καισαρίων» >A160
«Θυμήσου, σώμα…» >A153
«Λάνη τάφος» >A153
«Νόησις» >A153
«Η διορία του Νέρωνος» >A158
«Πρέσβεις απ’ την Aλεξάνδρεια» >A162
«Αριστόβουλος» >A159
«Εις το επίνειον» >A159
«Εις το επίνειον» >A159
«Αιμιλιανός Μονάη, Αλεξανδρεύς, 628-655 μ.X.» >A162
«Απ’ τες εννιά–» >A162
«Κάτω απ’ το σπίτι» >A163
«Το διπλανό τραπέζι» >A163
«Ο ήλιος του απογεύματος» >A164
«Να μείνει» >A232
«Των Εβραίων (50 μ.Χ.)» >A165
«Ίμενος» >A165
«Του πλοίου» >A179
«Δημητρίου Σωτήρος (162-150 π.X.)» >A167
«Είγε ετελεύτα» >A171
«Νέοι της Σιδώνος (400 μ.Χ.)» >A171
«Για να ’ρθουν–» >A179
«Ο Δαρείος» >A344
«Άννα Κομνηνή» >A241
«Βυζαντινός άρχων, εξόριστος, στιχουργών» >A179
«Η αρχή των» >A201
«Εύνοια του Aλεξάνδρου Bάλα» >A181
«Μελαγχολία του Ιάσονος Κλεάνδρου· ποιητού εν Κομμαγηνή· 595 μ.Χ.» >A191
«Ο Δημάρατος» >A192
«Εκόμισα εις την τέχνη» >A181
«Από την σχολήν του περιωνύμου φιλοσόφου» >A191
«Τεχνουργός κρατήρων» >A581
«Υπέρ της Αχαϊκής Συμπολιτείας πολεμήσαντες» >A222
«Προς τον Αντίοχον Επιφανή» >A364
«Σ’ ένα βιβλίο παλιό» >A216
«Εν απογνώσει» >A581
«Ο Ιουλιανός, ορών ολιγωρίαν» >A386
«Επιτύμβιον Αντιόχου, βασιλέως Κομμαγηνής» > Α620
«Θέατρον της Σιδώνος (400 μ.Χ.)» > Α249
«Ο Ιουλιανός εν Νικομηδεία» >Α225
«Πριν τους αλλάξει ο χρόνος» >Α225
«Ήλθε για να διαβάσει–» >Α234
«Το 31 π.Χ. στην Αλεξάνδρεια» >Α234

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Δίνονται λέξεις-κλειδιά με σκοπό τη διευκόλυνση της αναζήτησης πληροφοριών εντός του αρχείου.
ΘΕΜΑΤΑ:
Έργα του Κ. Π. Καβάφη:

Μεταδεδομένα σε μηχαναγνώσιμη μορφή

DOI: 10.26256/ca-sf03-f33-0002
BIB File icon
Κατεβάστε τα μεταδεδομένα του τεκμηρίου σε μορφή BibTeX
Το αρχείο BIB περιέχει τα μεταδεδομένα του DOI σε μορφή BibTeX
EAD XML icon
Κατεβάστε την τεκμηρίωση του αρχείου σε μορφότυπο XML
Το αρχείο EAD XML file περιέχει την τεκμηρίωση του ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΒΑΦΗ, Κ. Π. σε μηχαναγνώσιμη μορφή