«Κ. Π. Καβάφη Ποιήματα»

GR-OF CA CA-SF01-S04-F12-SF001-0009 (1929)
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ
ΕΣΤΙΑΣΗ
ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ
ΛΗΨΗ
ΛΗΨΗ ΟΛΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ

ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ:
Καταγράφεται ο μοναδικός κωδικός που έχει αποδοθεί στο επίπεδο περιγραφής ώστε να διευκολύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών σε διεθνές επίπεδο.
GR-OF CA CA-SF01-S04-F12-SF001-0009 (1929)
ΤΙΤΛΟΣ:
Αφορά στην ονομασία της ενότητας περιγραφής.
«Κ. Π. Καβάφη Ποιήματα»
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ(ΕΣ):
Προσδιορίζεται η χρονολογία δημιουργίας της ενότητας περιγραφής.
1917
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ:
Προσδιορίζεται, κάθε φορά, το επίπεδο της ενότητας περιγραφής (αρχείο, υπο-αρχείο, σειρά, υποσειρά,, φάκελος, υποφάκελος, τεκμήριο).
Τεκμήριο
ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ:
Δίνονται πληροφορίες σχετικά με τον όγκο της ενότητας περιγραφής. Στις περιπτώσεις περιγραφής τεκμηρίου, δίνονται οι αντίστοιχες διαστάσεις.

24,5 x 17,5 εκ.

ΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ:
Αναφέρεται ο συντάκτης ή ο δημιουργός της ενότητας περιγραφής.

ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ:
Δίνεται μια σύντομη περίληψη του εύρους και του περιεχομένου της ενότητας περιγραφής.

Αυτοσχέδιο βιβλίο αποτελούμενο από χειρόγραφα, έντυπα μονόφυλλα και τμήματα εντύπων επικολλημένα σε φύλλα. Στη «σελίδα τίτλου» (από την έντυπη ποιητική συλλογή του Καβάφη του 1910) ο τίτλος «Κ. Π. Καβάφη Ποιήματα» και η ένδειξη «Αλεξάνδρεια 1910», καθώς και η σημείωση «Englished by J. C. Cavafy», ιδιόχειρη του Τζων Καβάφη. Η ημερομηνία έχει διαγραφεί και διορθωθεί σε 1917 επίσης από τον Τζων. Τα περιεχόμενα του τόμου δεν καταγράφονται. Η διάταξη του τόμου περιλαμβάνει τα έντυπα μονόφυλλα με τα ποιήματα στα ελληνικά και τη χειρόγραφη αγγλική τους μετάφραση. Στα μονόφυλλα σημειώνονται οι χρονολογίες έκδοσης «1914, 1915, 1916». Μεταφράζονται δεκαπέντε ποιήματα. Παρατηρούνται ελάχιστες διαγραφές και διορθώσεις. Κάποιες από τις διορθώσεις σημειώνονται σε χαρτί μικρών διαστάσεων επικολλημένο πάνω στη λέξη ή τη φράση που διορθώνεται. Οι μεταλλικοί συνδετήρες της στάχωσης ελλείπουν. Το εξώφυλλο από χαρτόνι, χωρίς γραφή.

ΠΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:
Προσδιορίζονται οι περιορισμοί στην αναπαραγωγή της ενότητας περιγραφής.
ΓΛΩΣΣΑ / ΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ:
Σημειώνεται /ονται η/οι γλώσσα /ες γραφής του τεκμηρίου.

Ελληνική, αγγλική

ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Δίνονται πληροφορίες για τα ιδιαίτερα φυσικά χαρακτηριστικά του τεκμηρίου.

Χαρτί και χαρτόνι. Γραφή με μελάνι. Υδατόσημο: Marmaty Mill J.C.A. Φθορά φυσικού τεκμηρίου: οξειδώσεις.

ΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ Κ. Π. ΚΑΒΑΦΗ:
Συσχετισμός του αρχειακού τεκμηρίου με ένα ή περισσότερα έργα του Κ. Π. Καβάφη (ποιήματα, πεζά, δοκίμια), με παραπομπή στη Βιβλιογραφία Κ. Π. Καβάφη (επιμ. Δ. Δασκαλόπουλου).

«Οροφέρνης» >Α142
«Η μάχη της Μαγνησίας» >Α142
«Μανουήλ Κομνηνός» >Α142
«Πολύ σπανίως» >Α132
«Ζωγραφισμένα» >Α141
«Πολυέλαιος» >Α137
«Ο Θεόδοτος» >Α138
«Η δυσαρέσκεια του Σελευκίδου» >Α142
«Μακριά» >Α152
«Εν πόλει της Οσροηνής» >Α152
«Στου καφενείου την είσοδο» >Α152
«Ευρίωνος τάφος» >Α135
«Εν εσπέρα» >Α152
«Μια νύχτα» >Α141
«Θάλασσα του πρωιού» >Α141

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Δίνονται λέξεις-κλειδιά με σκοπό τη διευκόλυνση της αναζήτησης πληροφοριών εντός του αρχείου.

Μεταδεδομένα σε μηχαναγνώσιμη μορφή

DOI: 10.26256/ca-sf01-s04-f12-sf001-0009
BIB File icon
Κατεβάστε τα μεταδεδομένα του τεκμηρίου σε μορφή BibTeX
Το αρχείο BIB περιέχει τα μεταδεδομένα του DOI σε μορφή BibTeX
EAD XML icon
Κατεβάστε την τεκμηρίωση του αρχείου σε μορφότυπο XML
Το αρχείο EAD XML file περιέχει την τεκμηρίωση του ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΒΑΦΗ, Κ. Π. σε μηχαναγνώσιμη μορφή