Αλληλογραφία Αλέκου και Ρίκας Σεγκοπούλου

GR-OF CA SING-S01-F02

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΚΕΛΟΥ

ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ:
Καταγράφεται ο μοναδικός κωδικός που έχει αποδοθεί στο επίπεδο περιγραφής ώστε να διευκολύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών σε διεθνές επίπεδο.
GR-OF CA SING-S01-F02
ΤΙΤΛΟΣ:
Αφορά στην ονομασία της ενότητας περιγραφής.
Αλληλογραφία Αλέκου και Ρίκας Σεγκοπούλου
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ(ΕΣ):
Προσδιορίζεται η χρονολογία δημιουργίας της ενότητας περιγραφής.
1918-1953
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ:
Προσδιορίζεται, κάθε φορά, το επίπεδο της ενότητας περιγραφής (αρχείο, υπο-αρχείο, σειρά, υποσειρά,, φάκελος, υποφάκελος, τεκμήριο).
Φάκελος
ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ:
Δίνονται πληροφορίες σχετικά με τον όγκο της ενότητας περιγραφής. Στις περιπτώσεις περιγραφής τεκμηρίου, δίνονται οι αντίστοιχες διαστάσεις.

3 υποφάκελοι (185 τεκμήρια)

ΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ:
Αναφέρεται ο συντάκτης ή ο δημιουργός της ενότητας περιγραφής.

ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ:
Δίνεται μια σύντομη περίληψη του εύρους και του περιεχομένου της ενότητας περιγραφής.

Ο φάκελος περιλαμβάνει τρεις υποφακέλους. Ο Υποφάκελος 1 περιέχει τις επιστολές του Καβάφη οι οποίες εστάλησαν προς τον Αλέκο και τη Ρίκα Σεγκοπούλου σε τρεις διακριτές χρονικές περιόδους. Ο Υποφάκελος 2 περιέχει την εισερχόμενη και την εξερχόμενη αλληλογραφία του Αλέκου και της Ρίκας Σεγκοπούλου με τρίτα πρόσωπα. Ο Υποφάκελος 3 περιέχει την εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία του Αλέκου Σεγκόπουλου με τον εκδοτικό οίκο The Hogarth Press σχετικά με την αγγλική έκδοση των ποιημάτων του Καβάφη.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ:
Καταγράφεται η μέθοδος επεξεργασίας του αρχειακού υλικού και δίνονται πληροφορίες για την εσωτερική δομή του αρχείου.

Θεματικοί υποφάκελοι με χρονολογική ταξινόμηση εσωτερικά.

ΠΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΛΩΣΣΑ / ΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ:
Σημειώνεται /ονται η/οι γλώσσα /ες γραφής του τεκμηρίου.

Ελληνική και αγγλική και δευτερευόντως γαλλική

Μεταδεδομένα σε μηχαναγνώσιμη μορφή