ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

GR-OF CA SING-S01

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΙΡΑΣ

ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ:
Καταγράφεται ο μοναδικός κωδικός που έχει αποδοθεί στο επίπεδο περιγραφής ώστε να διευκολύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών σε διεθνές επίπεδο.
GR-OF CA SING-S01
ΤΙΤΛΟΣ:
Αφορά στην ονομασία της ενότητας περιγραφής.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ(ΕΣ):
Προσδιορίζεται η χρονολογία δημιουργίας της ενότητας περιγραφής.
1918-1966
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ:
Προσδιορίζεται, κάθε φορά, το επίπεδο της ενότητας περιγραφής (αρχείο, υπο-αρχείο, σειρά, υποσειρά,, φάκελος, υποφάκελος, τεκμήριο).
Σειρά
ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ:
Δίνονται πληροφορίες σχετικά με τον όγκο της ενότητας περιγραφής. Στις περιπτώσεις περιγραφής τεκμηρίου, δίνονται οι αντίστοιχες διαστάσεις.

5 φάκελοι (248 τεκμήρια)

ΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ:
Αναφέρεται ο συντάκτης ή ο δημιουργός της ενότητας περιγραφής.

ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ:
Δίνεται μια σύντομη περίληψη του εύρους και του περιεχομένου της ενότητας περιγραφής.

Η σειρά του προσωπικού αρχείου του Αλέκου και της Ρίκας Σεγκοπούλου συνίσταται από πέντε φακέλους. Ο Φάκελος 01 περιλαμβάνει τα κείμενα του Αλέκου και της Ρίκας Σεγκοπούλου που φωτίζουν το πρόσωπο και το ποιητικό έργο του Καβάφη. Ο Φάκελος 02 (ο οποίος περιλαμβάνει τρεις υποφακέλους) περιέχει την αλληλογραφία του ζεύγους Σεγκοπούλου με τον ποιητή και με τρίτα πρόσωπα, καθώς και την αλληλογραφία του Σεγκόπουλου με βρετανικό εκδοτικό οίκο αναφορικά με την πρώτη συγκεντρωτική έκδοση του καβαφικού έργου στα αγγλικά. Ο Φάκελος 03 περιέχει τεκμήρια που σχετίζονται με άλλες δραστηριότητες του ζεύγους Σεγκοπούλου και τεκμήρια προσωπικού χαρακτήρα. Ο Φάκελος 04 περιέχει τη συλλογή φωτογραφιών που είχαν στην κατοχή τους ο Αλέκος και η Ρίκα Σεγκοπούλου. Ο Φάκελος 05 περιλαμβάνει τα ζωγραφικά σχέδια τα οποία απεικονίζουν τον Καβάφη, ή αναπαραγωγές αυτών, και βρίσκονταν στην κατοχή του Σεγκόπουλου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ:
Καταγράφεται η μέθοδος επεξεργασίας του αρχειακού υλικού και δίνονται πληροφορίες για την εσωτερική δομή του αρχείου.

Θεματική κατάταξη σε φακέλους και υποφακέλους και χρονολογική ταξινόμηση εσωτερικά.

ΠΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΛΩΣΣΑ / ΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ:
Σημειώνεται /ονται η/οι γλώσσα /ες γραφής του τεκμηρίου.

Η γλώσσα των τεκμηρίων είναι κυρίως ελληνική και αγγλική και δευτερευόντως γαλλική.

Μεταδεδομένα σε μηχαναγνώσιμη μορφή